PDA

View Full Version : Danh sách máy samsung unlock, flash ok by z3xPages : [1] 2 3 4

lyhai
12-05-2009, 05:21 PM
con này test ok với z3x with fw support nhưng cần sim test giống setool

Mode: Normal
Model: U310
Build version: Feb 01 200713:05:43MAY 09 200617:00:00U310
SW Version: U310-MSM6250A-V10d-FEB-01-2007-H3G-DU
IMEI: 35281801389967-2
BlueTooth Address: 00:19:A1:7D:09:BB
Elapsed: 0 secs.

Mode: Normal
Model: U310
Build version: Feb 01 200713:05:43MAY 09 200617:00:00U310
SW Version: U310-MSM6250A-V10d-FEB-01-2007-H3G-DU
IMEI: 35281801389967-2
BlueTooth Address: 00:19:A1:7D:09:BB
Elapsed: 0 secs.

NV read...
NV save:..\backup\U310_352818013899672_12052009_16355 0.cnv
Elapsed: 5 secs.

Start Flash...
Modem Write Start...
Flash Verify Done.
EFS Erase Done.
Modem Write Done.
Phone Reboot.
Phone Detected!
Write NV...
EFS Write Start...
Start Write Media...
Start Write Module...
EFS Write Done.
Flash Done.
Elapsed: 494 secs.

Mode: Normal
Model: U310
Build version: Jan 23 200717:32:09MAY 09 200617:00:00U310
SW Version: U310-MSM6250A-V10a-OCT-12-2006-H3G-DU
IMEI: 35281801389967-2
BlueTooth Address: 00:19:A1:7D:09:BB
Elapsed: 0 secs.

!!! Exception !!! [ Internal =( ] EAccessViolation
Mode: Normal
Model: U310
Build version: Jan 23 200717:32:09MAY 09 200617:00:00U310
SW Version: U310-MSM6250A-V10a-OCT-12-2006-H3G-DU
IMEI: 35281801389967-2
BlueTooth Address: 00:19:A1:7D:09:BB
Elapsed: 0 secs.

Mode: Normal
Model: U310
Build version: Jan 23 200717:32:09MAY 09 200617:00:00U310
SW Version: U310-MSM6250A-V10a-OCT-12-2006-H3G-DU
IMEI: 35281801389967-2
BlueTooth Address: 00:19:A1:7D:09:BB
Elapsed: 0 secs.

Mode: Normal
Model: U310
Build version: Jan 23 200717:32:09MAY 09 200617:00:00U310
SW Version: U310-MSM6250A-V10a-OCT-12-2006-H3G-DU
IMEI: 35281801389967-2
BlueTooth Address: 00:19:A1:7D:09:BB
Elapsed: 0 secs.

Start repair media...
Change country to: Australia
Phone reboot!
Elapsed: 26 secs.

Mode: Normal
Model: U310
Build version: Jan 23 200717:32:09MAY 09 200617:00:00U310
SW Version: U310-MSM6250A-V10a-OCT-12-2006-H3G-DU
IMEI: 35281801389967-2
BlueTooth Address: 00:19:A1:7D:09:BB
Elapsed: 0 secs.

Mode: Normal
Model: U310
Build version: Jan 23 200717:32:09MAY 09 200617:00:00U310
SW Version: U310-MSM6250A-V10a-OCT-12-2006-H3G-DU
IMEI: 35281801389967-2
BlueTooth Address: 00:19:A1:7D:09:BB
Elapsed: 0 secs.

Start Unlock...
- Unlock stage #1...
- Write data...
- Phone reboot!
- Select Modem Port:COM19
- Unlock stage #2...
- Unlock stage #3...
- Unlock stage #4...
- Start read nand...
Error read nand page
Elapsed: 43 secs.

Mode: Normal
Model: U310
Build version: Jan 23 200717:32:09MAY 09 200617:00:00U310
SW Version: U310-MSM6250A-V10a-OCT-12-2006-H3G-DU
IMEI: 35281801389967-2
BlueTooth Address: 00:19:A1:7D:09:BB
Elapsed: 0 secs.

Mode: Normal
Model: U310
Build version: Jan 23 200717:32:09MAY 09 200617:00:00U310
SW Version: U310-MSM6250A-V10a-OCT-12-2006-H3G-DU
IMEI: 35281801389967-2
BlueTooth Address: 00:19:A1:7D:09:BB
Elapsed: 1 secs.

Start Unlock...
- Unlock stage #1...
- Write data...
- Phone reboot!
- Select Modem Port:COM19
- Unlock stage #2...
- Unlock stage #3...
- Unlock stage #4...
- Start read nand...
- Read nand done...
- Start erase nand...
- Erase done...
- Start write nand...
- Write nand done...
- Start read nand...
- Read nand done...
- Start erase nand...
- Erase done...
- Start write nand...
- Write nand done...
Unlock done!
Phone reboot!
Elapsed: 80 secs.

lyhai
13-05-2009, 10:45 AM
test thêm con U880 ok. z3x làm good mấy chú này quá
v.1.4.1
supported models: 54
andrew_tm 2009(c) ;)

Mode: Normal
Model: U880
Build version: Jan 18 200618:25:22JUL 3 2005
SW Version: U880-MSM6250-V10b-JAN-18-2006-H3G-DU
IMEI: 35710100052527-4
BlueTooth Address: 00:12:56:14:F4:C2
Elapsed: 0 secs.

Reading file as U880... Ok
Patch Flash File:
U880-MUSEDR-V10b-Feb-08-2006-H3G-IT
Unlock by kller.

Mode: Normal
Model: U880
Build version: Jan 18 200618:25:22JUL 3 2005
SW Version: U880-MSM6250-V10b-JAN-18-2006-H3G-DU
IMEI: 35710100052527-4
BlueTooth Address: 00:12:56:14:F4:C2
Elapsed: 0 secs.

NV read...
NV save:..\backup\U880_357101000525274_13052009_10230 0.cnv
Elapsed: 7 secs.

Start Flash...
Modem Write Start...
Flash Verify Done.
EFS Erase Done.
Modem Write Done.
Phone Reboot.
Phone Detected!
Write NV...
EFS Write Start...
Start Write Media...
Start Write Module...
EFS Write Done.
Flash Done.
Elapsed: 912 secs.

Mode: Normal
Model: U880
Build version: Feb 20 200609:02:49JUL 3 2005
SW Version: U880-MSM6250-V10b_wm-FEB-08-2006-H3G-DU
IMEI: 35710100052527-4
BlueTooth Address: 00:12:56:14:F4:C2
Elapsed: 0 secs.

Mode: Normal
Model: U880
Build version: Feb 20 200609:02:49JUL 3 2005
SW Version: U880-MSM6250-V10b_wm-FEB-08-2006-H3G-DU
IMEI: 35710100052527-4
BlueTooth Address: 00:12:56:14:F4:C2
Elapsed: 0 secs.

Start repair media...
Change country to: Australia
Phone reboot!
Elapsed: 15 secs.

Mode: Normal
Model: U880
Build version: Feb 20 200609:02:49JUL 3 2005
SW Version: U880-MSM6250-V10b_wm-FEB-08-2006-H3G-DU
IMEI: 35710100052527-4
BlueTooth Address: 00:12:56:14:F4:C2
Elapsed: 0 secs.

Mode: Normal
Model: U880
Build version: Feb 20 200609:02:49JUL 3 2005
SW Version: U880-MSM6250-V10b_wm-FEB-08-2006-H3G-DU
IMEI: 35710100052527-4
BlueTooth Address: 00:12:56:14:F4:C2
Elapsed: 0 secs.

Start Unlock...
- Unlock stage #1...
- Write data...
- Phone reboot!
- Select Modem Port:COM19
- Unlock stage #2...
- Unlock stage #3...
- Unlock stage #4...
- Start read nand...
- Read nand done...
- Start erase nand...
- Erase done...
- Start write nand...
- Write nand done...
- Start read nand...
- Read nand done...
- Start erase nand...
- Erase done...
- Start write nand...
- Write nand done...
Unlock done!
Phone reboot!
Elapsed: 84 secs.

hung phong
26-01-2010, 09:05 PM
E1080T unlock ok by Z3x

http://i459.photobucket.com/albums/qq319/phongnhabr/t5.jpg

truyengsm
27-01-2010, 06:23 PM
http://c.upanh.com/uploads/24-Jan-2010/xxrhce59le9pgxpp_tn_1024x768.jpgThêm 1 cái log nửa cho hoành tráng nè

lyhai
21-02-2010, 12:19 PM
rất nhanh chỉ 3 nốt nhạc, đúng z3x pro thật
PDA version: I5700XXIK1_IL3
CSC version: I5700SFRIK2_IL3
Phone version: i5700XXIK1_IL1
Phone HW: MP 0.400
Phone S/N: R6YSC88226
IMEI: 35529903131xxxx
Build M6246A-KPRZL-1.2.0035_4
User code: not activated
--------------------------------
PDA version: I5700XXIK1_IL3
CSC version: I5700SFRIK2_IL3
Phone version: i5700XXIK1_IL1
Phone HW: MP 0.400
Phone S/N: R6YSC88226
IMEI: 35529903131xxxx
Build M6246A-KPRZL-1.2.0035_4
Reading Security... ok
Unlocking ... ok

amydongnai
26-02-2010, 11:22 AM
read codes ok

huyducgsm
28-02-2010, 10:48 AM
Searching Samsung USB interface... detected (COM14)
Checking mobile state... normal
Model: not readable
SW: not readable
IMEI: 354715030619204
Reading file as 740SC... ok
Model: 740SC
Version: 740SCII3
Info: Unlock and media patch

Searching Samsung USB Flash interface... not found
Set phone in flash mode (volume key down + 9 + PWR)
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM15)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended...
flash file pacht xong bật nguồn lên nhận sim ok...

anhkhoa
16-03-2010, 12:16 PM
Last version on support: 2G tools v3.4.0033
Selected model: E1080T
Selected com port: COM2
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press power button 3 seconds
Phone Detected
Sending loader1... OK
Timeout
Send loaders - fail
Elapsed time: 6 second, sw ver: 3.4.0033
-------------------------------------------------------------------------------
em cố thử nhưng thua anh ơi

huyducgsm
26-03-2010, 02:57 PM
Selected model: S5233
Selected com port: COM5
Selected speed port: 921600
Phone must be ON
Search modem ... OK
Search modem on:COM10
Model: GT-S5230
CountryCode: CRO
Factory SW: S5230RFJA1
UniqueNumber: 55170000693578
MemoryPhone: K522H1HACA(S5230)
Phone IMEI: 35966203962575 /5
Phone S/N: RQTZ105697
Phone Bluetooth ID: A8 F2 74 39 1C 94
Phone SW: S5233SDXIE5
Phone HW: 000000
Phone CalData ver: 000000
Detecting UART port..... OK
Calculating security.... OK
Please wait decrypt code ... OK
[FREZEE]:90359693
[NET LOCK]:57586394
[Subset LOCK]:00000000
[SP LOCK]:57586394
[CP LOCK]:00000000
Decrypted time: 56 sec
Elapsed time: 100 second, sw ver: 3.4.0032


Selected model: S5233
Selected com port: COM5
Selected speed port: 921600
Phone must be ON
Search modem ... OK
Search modem on:COM10
Phone IMEI: 35966203962575 /5
Phone S/N: RQTZ105697
Detecting UART port..... OK
Repower phone - please wait
Reconnect cable on phone for init modem
Search modem ... OK
Search modem on:COM10
Net locks - cleared
Reset phone code to - > 00000000
Reset sim block code to - > 00000000
Elapsed time: 56 second, sw ver: 3.4.0032
-------------------------------------------------------------------------------

Hieuttmobile
26-03-2010, 04:52 PM
http://ca7.upanh.com/17.182.21558151.uUD0/i8000.jpg

CanTho_GSM
16-04-2010, 05:38 PM
SU910 unlock cực lẹ :D

http://i273.photobucket.com/albums/jj210/Ngominhanphuc/su910.jpg

dell
08-05-2010, 09:46 AM
Z3x múc nhanh như điện:D

Searching Qualcomm USB interface... not found
Searching Samsung USB interface... not found
Searching phone at COM interface... ok
Model: C5220
SW: C5220DVIB
Unlock as MSL2 Direct... OK (time - 00:00:04)

QUANGLĨNH_CẦNTHƠ
14-05-2010, 03:39 PM
Cuối cùng unlock chú U310 này ok. ( thêm 1 log về U310 ). con này thi mình dùng sim at&t cũng được.

v.1.9.2
supported models: 110
andrew_tm 2009(c) ;)
You have last unlock.db!
Mode: Normal
Model: U310
Build version: Jan 23 200717:32:09MAY 09 200617:00:00U310
SW Version: U310-MSM6250A-V10a-OCT-12-2006-H3G-DU
IMEI: 35281801479181-7
BlueTooth Address: 00:1E:75:0C:4C:DE
Flash Name: toshiba_ty90009800cogg
Flash Info: 0900/0020/0200
Elapsed: 0 secs.

Mode: Normal
Model: U310
Build version: Jan 23 200717:32:09MAY 09 200617:00:00U310
SW Version: U310-MSM6250A-V10a-OCT-12-2006-H3G-DU
IMEI: 35281801479181-7
BlueTooth Address: 00:1E:75:0C:4C:DE
Flash Name: toshiba_ty90009800cogg
Flash Info: 0900/0020/0200
Elapsed: 0 secs.

Start Unlock...
- Unlock stage #1...
- Write data...
- Phone reboot!
- Select Modem Port:COM5
- Unlock stage #2...
- Unlock stage #3...
- Unlock stage #4...
- Start read nand...
- Read nand done...
- Start erase nand...
- Erase done...
- Start write nand...
- Write nand done...
- Start read nand...
- Read nand done...
- Start erase nand...
- Erase done...
- Start write nand...
- Write nand done...
Unlock done!
Phone reboot!
Elapsed: 87 secs.

p/s Thanks nhị ca đã hướng dẫn

truongnhatlong
30-05-2010, 12:09 PM
Selected model: E1310S
Selected com port: COM6
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press power button 3 seconds
Phone Detected
Use automatic parameters
Phone in TAT MODE
Phone IMEI: 35388703019895
Phone SW: E1310SDXIG1
Phone BT ADDR: 0000-00-000000
Phone SN: RD6S891460
Deactivated MSL - TRUE
All Code change to -> 00000000
Unlock - ok
Elapsed time: 9 second, sw ver: 3.4.0035

TấnThuấn
14-06-2010, 05:33 PM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010061416424ztnmytu2zd158683.jpeg

GIANG_CLDT
15-06-2010, 08:47 AM
http://c.upanh.com/upload/8/150/CS0.12388697_1_1.jpgv.1.9.5
supported models: 118
andrew_tm 2009(c) ;)
You have last unlock.db!
Mode: Normal
Model: KW120614
Build version: Feb 25 200811:14:43Aug 14 200611:00:00KW120614
SW Version: KH1200-M6250D-V10k-FEB-25-2008-KKR
IMEI: 35420701157783-3
BlueTooth Address: 00:19:A1:F5:01:11
Flash Name: toshiba_ty90009800aogg
Flash Info: 0990/0020/0200
Elapsed: 0 secs.

Start Unlock...
- Unlock stage #1...
- Write data...
- Phone reboot!
- Select Modem Port:COM11
- Unlock stage #2...
- Unlock stage #3...
- Unlock stage #4...
- Start read nand...
- Read nand done...
Label #1 detected!
Patch #1 - Ok!
- Start erase nand...
- Erase done...
- Start write nand...
- Write nand done...
- Start read nand...
- Read nand done...
Label #2 detected!
Patch #2 - Ok!
- Start erase nand...
- Erase done...
- Start write nand...
- Write nand done...
Unlock done!
Phone reboot!
Elapsed: 115 secs.

Nhất Vũ
03-07-2010, 12:53 PM
T929 unclock ok by z3x nhưng sau khi unclock bị user code , dùng z3x read user code ok.

unclock:
Model: SGH-T929
CountryCode: TMB
Factory SW: UVIA2
UniqueNumber: 17060000269482
MemoryPhone: KAV00500FM(T929)S
IMEI: 35588102173630/5
Phone S/N: R7YS547702
Build: M6281A-KLRZ-4.0.96154S
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Searching Samsung USB interface... detected (COM18)
Model: SGH-T929
SW: T929UVIA2
IMEI: 35588102173630/5
Bypass MSL... OK
Unlocking... OK (time - 00:00:09)

read user code:
Searching Samsung USB interface... detected (COM18)
Model: SGH-T929
SW: T929UVIA2
IMEI: 35588102173630/5
Reading codes... OK
SIM lock: 00000000
Phone lock: 12890

sơntâyninh
08-07-2010, 11:58 AM
. Power on phone.
2. Type *#197328640# -> common -> usb config -> Qualcomm mode
3. Connect USB cable, setup drivers.
4. Choise qualcomm diagnostic port in port settings.
5. Choise unlock method: Read codes or Direct.
6. Press Unlock SP button.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010070818827zjdkytdhmd93144.jpeg

quangcd
02-08-2010, 06:24 PM
Mình vừa nhận cây CT810 lôi bõ z3x ra vọc ai ngờ nó unlock trong 3 nốt nhạc :D à quên con mình là HW 1.1 nha .Còn đây là log em nó
v.1.9.6
supported models: 119
andrew_tm 2009(c) ;)

You have last unlock.db!
Mode: Normal
Model: CT810
Build version: Apr 22 200919:43:55Sep 15 200808:00:00CT810
SW Version: CT810-MSM7200-V10x-APR-22-2009-XXX-XX
IMEI: 01163000065321-2
BlueTooth Address: 00:22:A9:23:76:5B
Flash Name: hynix_hyh0ssj0mf3p
Flash Info: 0041/0040/0800
Elapsed: 0 secs. --> (v.1.9.6)

Mode: Normal
Model: CT810
Build version: Apr 22 200919:43:55Sep 15 200808:00:00CT810
SW Version: CT810-MSM7200-V10x-APR-22-2009-XXX-XX
IMEI: 01163000065321-2
BlueTooth Address: 00:22:A9:23:76:5B
Flash Name: hynix_hyh0ssj0mf3p
Flash Info: 0041/0040/0800
Elapsed: 0 secs. --> (v.1.9.6)

Firmware signature in base: 284
Ver: Apr 22 200919:43:55Sep 15 200808:00:00CT810
Signature detected!
Start send loader...
Loader startup OK...
Flash IC name: hynix_hyh0ssj0mf3
Security backup saved to:
C:\Program Files\Z3X\LG\LGQ\Backup\CT810_011630000653212_0208 2010_181618.sec
Erase sec. zone...
Write data to phone...
Phone rebooted!
Elapsed: 6 secs. --> (v.1.9.6)

PHÚ HUẾ-GSM
03-08-2010, 02:31 PM
Count supported models - 190
Searching Samsung USB interface... detected (COM40)
Model: 930SC
SW: 930SCIG1
IMEI: 35515902011779/7
Reading file... OK
Model: 930SC
Version: 930SCIG1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM14)
Sending file 1 of 5... sended
Sending file 2 of 5... sended
Sending file 3 of 5... sended
Sending file 4 of 5... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:07:35)

PHÚ HUẾ-GSM
03-08-2010, 03:28 PM
http://hoianclub.com/showthread.php?t=21525
Count supported models - 190
Searching Samsung USB interface... detected (COM10)
Model: 930SC
SW: 930SCJF1
IMEI: 35515902065941/8
Reading file... OK
Model: 930SC
Version: 930SCJF1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM5)
Sending file 1 of 5... sended
Sending file 2 of 5... sended
Sending file 3 of 5... sended
Sending file 4 of 5... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:13:42)
hehe.múc ok liền
__________________

trieubk
03-08-2010, 06:03 PM
Z3x unlock ok, trong khi NS pro chưa support :)

Model: GT-S5603T
CountryCode: TEL
Factory SW: S5603AJJB3
UniqueNumber: 81070000002211
MemoryPhone: K5R2G1GACC(S5603)S
IMEI: 351882040xxxxxxxxx
Phone S/N: RURZ493750
Build: SBAM6281A-KLRZR-4.0.9640_4G
Reading SysInfo... error (Cant read Security data)
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:51)
Freeze code: 59394908
NET lock: #7465625*638*14137529#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#
For check lock status: *#7465625#

NoName
09-08-2010, 09:42 AM
Test ok S8003 unlock with z3x-samsung
Log

Searching Samsung USB interface... detected (COM49)
Model: S8003
SW: S8003MBIJ1
IMEI: 35738103190564/2
-----------------------------
Searching Samsung USB interface... detected (COM49)
Model: S8003
SW: S8003MBIJ1
IMEI: 35738103190564/2
Reading codes... error flash patched firmware first
Reading file... OK
Model: S8003
Version: S8003JVIF1
Info: Patched for unlock v2
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM49)
Sending file 1 of 5... sended
Sending file 2 of 5... sended
Sending file 3 of 5... sended
Sending file 4 of 5... Error (Boot mismatch)
đầu tiên flash tới đây lỗi là do không change Boot (thấy là ko hài lòng vì nó ko chịu tích hợp sẵn file boot vào file Pacht cho e nó luôn)
Dùng tool Download V5.60 nạp file BOOT_S8003JVIF1 trong support nó
Sau khi change boot ok flash lại e nó mới chịu

Reading file... OK
Model: S8003
Version: S8003JVIF1
Info: Patched for unlock v2
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM49)
Sending file 1 of 5... sended
Sending file 2 of 5... sended
Sending file 3 of 5... sended
Sending file 4 of 5... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:04:38)
-----------------------------
và cuối cùng là read code

Searching Samsung USB interface... detected (COM49)
Model: S8003
SW: S8003JVIF1
IMEI: 35738103190564/2
Reading codes... OK
Calculating codes... OK (time - 00:01:37)
Freeze code: 07151929
NET lock: #7465625*638*84148359#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*00000000#
SIM lock: #7465625*746*00000000#

For check lock status: *#7465625#

PHÚ HUẾ-GSM
11-08-2010, 03:51 PM
Model: SGH-A897
CountryCode: ATT
Factory SW: UCIIA
UniqueNumber: 71000000820406
MemoryPhone: KBN00300RM(A897)S
IMEI: 35557303176731/9
Phone S/N: R1XSB54456
Build: M6290A-KPVMZL-2.6.009010T
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:01:08)
Freeze code: 52729486
NET lock: #7465625*638*91846293#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#

For check lock status: *#7465625#

ĐiệpNhànMobile
12-08-2010, 02:58 PM
unlock D980 2 sim ok by z3x
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010081522632y2nknzzlzt44990.jpeg

ĐiệpNhànMobile
13-08-2010, 09:01 AM
unlock GB102 by Z3X
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010081522632zju3ymzhzd44825.jpeg

binharmani
16-08-2010, 05:27 PM
ount supported models - 193
Reading file... OK
Model: 930SC
Version: 930SCJF1
Searching Samsung USB Flash interface... not found
Searching Samsung USB interface... detected (COM10)
Model: 930SC
SW: 930SCJD1
IMEI: 35515902080845/2
Reading file... OK
Model: 930SC
Version: 930SCJF1
Searching Samsung USB Flash interface... not found
Reading file... OK
Model: 930SC
Version: 930SCJF1
Searching Samsung USB Flash interface... not found
Reading file... OK
Model: 930SC
Version: 930SCJF1
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM10)
Sending file 1 of 5... sended
Sending file 2 of 5... sended
Sending file 3 of 5... sended
Sending file 4 of 5... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:07:05)
Searching Samsung USB interface... not found
Searching Samsung USB interface...
Searching Samsung USB interface... detected (COM7)
Model: 930SC
SW: 930SCJF1
IMEI: 35515902080845/2
Searching Samsung USB interface... detected (COM7)
Model: 930SC
SW: 930SCJF1
IMEI: 35515902080845/2
Reading file... OK
Model: 930SC
Version: 930SCJF1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM10)
Sending file 1 of 5... sended
Sending file 2 of 5... sended
Sending file 3 of 5... sended
Sending file 4 of 5... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:07:07)
anh em bam thoải mai

hung phong
18-08-2010, 01:44 PM
S3653 read code ok by Z3 khóa máy vào sim lấy z3 read code rồi code FREZEE là ok

http://i459.photobucket.com/albums/qq319/phongnhabr/S3650ok2.jpg

NoName
20-08-2010, 08:45 AM
Thấy NSpro support mà làm hoài vẫn không được nên lấy qua Z3 choi thử
(có điều là Z3 ko support đúng model nó )
Chọn A237 cable J750 direct unlock là lum lúa

Selected model: A237
Selected com port: COM3
Selected speed port: 230400
Please, connect phone and press power button 3 seconds
Phone Detected
Use automatic parameters
Phone in TAT MODE
Phone IMEI: 35652403088295
Phone SW: A256UXIF8
Phone BT ADDR: C87E-75-1B6D5E
Phone SN: RPBSB34628
Deactivated MSL - TRUE
All Code change to -> 00000000
Unlock - ok
Elapsed time: 25 second, sw ver: 3.4.0064

PHÚ HUẾ-GSM
21-08-2010, 08:57 AM
Model: SGH-T659
CountryCode: TMB
Factory SW: UVIG9
UniqueNumber: 75300000092631
MemoryPhone: K5R2G1GACC(T659)S
IMEI: 35244603023875/1
Phone S/N: R6YS864324
Build: M6246A-KPVZL-1.2.0035
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:01:11)
Freeze code: 94131858
NET lock: #7465625*638*96913040#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#

For check lock status: *#7465625#

CanTho_GSM
26-08-2010, 02:45 PM
Anh em gặp thì quất 1 nhát file 740SCJD1_Unlock_and_media_patch.zip là ok .Chứ flash mấy version khác không si nhê :DSearching Samsung USB interface... detected (COM22)
Model: 740SC
SW: 740SCJD1
IMEI: 354715xxxxxx/8
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJD1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM22)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:26)

vinhkiengiang
02-09-2010, 03:36 PM
- chọn đời máy j700i
- bấm direct unlock
- đong lúa

ĐiệpNhànMobile
03-09-2010, 11:39 AM
F480 OK
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090324535mwzjotnjzj58066.jpeg

ZODIACAL
03-09-2010, 04:59 PM
Model: GT-C5220
CountryCode: TEL
Factory SW: C5220DVIB3
UniqueNumber: 72990000746860
MemoryPhone: K5D1G13DCA(C5220)
IMEI: 35872402451174/6
Phone S/N: R6YZ324480
Build: M6260A-KYRZ-2.5.
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Searching Samsung USB interface... detected (COM30)
Model: GT-C5220
SW: C5220DVIB3
IMEI: 35872402451174/6
Bypass MSL... OK
Unlocking... OK (time - 00:00:13)

ZODIACAL
03-09-2010, 05:00 PM
Model: SGH-A551
CountryCode: XSA
Factory SW: A551DVHF2
UniqueNumber: 70370000480424
MemoryPhone: K5D1G13DCM(A551)
IMEI: 35593602056616/8
Phone S/N: R3VS225981
Build: M6260A-KYRZ-2.1.300609T
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Searching Samsung USB interface... not found
Unlocking... OK (time - 00:00:07)

ZODIACAL
03-09-2010, 05:09 PM
Model: 707SC2
SW: 707SC2IC1
IMEI: 35549801043342/0
Reading data... OK
Calculating... OK
Sending PreLoader... OK
Sending Loader... OK
Launching loader... OK
Initializing... OK
Reading security... OK
Unlocking... OK
Searching Softbank modem... detected (COM21)
Model: 707SC2
SW: 707SC2GF1
IMEI: 35549801062722/9
Reading data... OK
Calculating... OK
Sending PreLoader... OK
Sending Loader... OK
Launching loader... OK
Initializing... OK
Reading security... OK
Unlocking... OK

Trinhtc
03-09-2010, 06:22 PM
821SCID3_patch unlock ok by z3x


http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090324535mme4ytzjzg115410.jpeg:D

Trinhtc
03-09-2010, 06:30 PM
S5600_phone freeze ok by Z3xhttp://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090324535m2jhndu0zm133885.jpeg
:D

cfoneliem
05-09-2010, 06:27 PM
Samsung i637 unlock ok

http://img839.imageshack.us/img839/121/z3xssi637.jpg (http://img839.imageshack.us/img839/121/z3xssi637.jpg)

SOFT
06-09-2010, 12:08 PM
Model: SGH-T359
CountryCode: TMB
Factory SW: UVJE1
UniqueNumber: 90570001697612
MemoryPhone: K5W2G1HACF(T359)S
IMEI: 35242204217307/0
Phone S/N: RQLZ714433
Build: Q6270B-KPVZL-1.5.40T
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:02:17)
Freeze code: 35246251
NET lock: #7465625*638*09262538#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#

For check lock status: *#7465625#

trieubk
06-09-2010, 12:19 PM
2 em 740sc nè :)

Count supported models - 201
Searching Samsung USB interface... detected (COM13)
Model: 740SC
SW: 740SCJD1
IMEI: 35471503323668/3
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJD1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM16)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:56)


Count supported models - 201
Searching Samsung USB interface... detected (COM13)
Model: 740SC
SW: 740SCJD1
IMEI: 35471503263311/2
Searching Softbank modem... detected (COM13)
Reseting Phone lock... OK (9999)
Reseting SIM lock... OK (0000)
Searching Samsung USB interface... detected (COM13)
Model: 740SC
SW: 740SCJD1
IMEI: 35471503263311/2
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJD1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM16)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:57)

trieubk
06-09-2010, 12:21 PM
1 em 740sc, 1 em 731sc

Count supported models - 203
Searching Samsung USB interface... detected (COM13)
Model: 740SC
SW: 740SCIL1
IMEI: 35471503261806/3
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCIL1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM16)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:01)
Searching Samsung USB interface... not found
Searching Samsung USB interface... not found
Searching Samsung USB interface... not found
Searching Samsung USB interface...
Searching Samsung USB interface... detected (COM80)
Model: 731SC
SW: 731SCJD1
IMEI: 35904502133254/1
Searching Samsung USB interface... detected (COM80)
Model: 731SC
SW: 731SCJD1
IMEI: 35904502133254/1
Flash patched firmware to phone
Reading file... OK
Model: 731SC
Version: 731SCIG1
Info: Unlock, Media and Network patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM83)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:04:00)

You Lied
07-09-2010, 11:49 AM
Mới unlock xong 1 em muh bằng UST . Chụp hình ghóp vui với anh chủ topic
http://ca3.upanh.com/12.951.17164780.hOy0/t929.jpg
(http://pic.********s.vn/view-93T929.jpg)

ZODIACAL
07-09-2010, 06:36 PM
Model: -i8510
CountryCode: G
Factory SW: 510DJHI1
UniqueNumber: 260000556035
MemoryPhone: T00F00RE(I8510)
PDA/CSC version: I8510DJHI1/I8510L15FMGHI1
Phone version: I8510DJHI1
Phone HW: MP 0.701
IMEI: ة3545490209630/
Phone S/N: R6XQA82894
Build: M6281A-KLUZ-4.0.95604S
Reading Security... OK
Bypass MSL... OK
Unlocking ... OK

gem38
07-09-2010, 07:28 PM
t349 unlock oki

http://ca2.upanh.com/12.972.17184055.Xsq0/t439.jpg

Nhất Vũ
08-09-2010, 08:04 PM
Count supported models - 203
Searching Samsung USB interface... not found
Searching Samsung USB interface... detected (COM11)
Model: GT-I9000
SW: T959UVJFD
IMEI: 35180104033880/4
Searching Android modem... detected (COM11)
Model: GT-I9000
SW: T959UVJFD
IMEI: 35180104033880/4
CountryCode: ¹Ì±¹/TMB
Factory SW: UVJFD
UniqueNumber: 74340001485297
MemoryPhone: KB100D00WM(T959)
Reading Data from phone... OK
MCK: 29172750
NET lock: 62830259
Sub lock: 00000000
SP lock: 00000000
CP lock: 00000000
SIM lock: 00000000

For check lock status: *#7465625#


http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090825036mjlkzdy5zj130415.jpeg

ZODIACAL
09-09-2010, 12:55 PM
A867 Direct unlock

Searching Samsung USB interface... detected (COM25)
Checking mobile state... normal
Model: SGH-A867
SW: A867UCHJ3
IMEI: 355843021934330
Searching phone at COM interface... ok
Model: A867
SW: A867UCHJ3
Unlock as MSL2 Direct... OK (time - 00:00:02)

anhkhoa
09-09-2010, 02:26 PM
T746 unlock ok

Hieuttmobile
09-09-2010, 02:29 PM
http://ca3.upanh.com/13.22.17256171.KKv0/t939.jpg

T939 unlock ok :)

Hieuttmobile
09-09-2010, 02:43 PM
931sc unlock ok :)

http://ca4.upanh.com/13.23.17256776.T70/931sc.jpg

ZODIACAL
09-09-2010, 05:46 PM
Model: 805SC, flash ,unlock OK
Version: 805SCIE1
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM30)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:04:21)
Searching Samsung USB interface... detected (COM21)
Model: 805SC
SW: 805SCIE1
IMEI: 35517501032303/9
Searching Softbank modem... detected (COM21)
Model: 805SC
SW: 805SCIE1
IMEI: 35517501032303/9
Reading data... OK
Calculating... OK
Sending PreLoader... OK
Sending Loader... OK
Launching loader... OK
Initializing... OK
Reading security... OK
Unlocking... OK

ZODIACAL
09-09-2010, 05:53 PM
GT-C5510 read code ok.

Searching Samsung CDMA modem... detected (COM47)
Model: GT-C5510
SW: C5510DFII1
IMEI: 35697103159298/5
Reading codes... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:47)
Freeze code: 29614820
NET lock: #7465625*638*16460395#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#

For check lock status: *#7465625#

KACHIUSA317
09-09-2010, 07:33 PM
Model: SGH-T819
CountryCode: TMB
Factory SW: UVHB2
UniqueNumber: 74050000624969
MemoryPhone: K5D1G13DCM(T819)
IMEI: 35579501435790/5
Phone S/N: R7WQ845426
Build: M6260A-KYRZ-2.1.300612_1D
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Searching Samsung USB interface... detected (COM4)
Model: SGH-T819
SW: T819UVHB2
IMEI: 35579501435790/5
Bypass MSL... OK
Unlocking... OK (time - 00:00:10)

sơntâyninh
10-09-2010, 11:20 AM
Model: SGH-T669


CountryCode: TMB
Factory SW: UVJD9
UniqueNumber: 74010001797658
MemoryPhone: K5W2G1HACF(T669)S
IMEI: 35820603042259/7
Phone S/N: R4YZ544562
Build: Q6270B-KPVZL-1.5.40034ST
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:42)
Freeze code: 81395728
NET lock: #7465625*638*13052539#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#

tvt
10-09-2010, 12:21 PM
B5310 unlock ok bằng z3x...

KACHIUSA317
10-09-2010, 06:42 PM
Selected model: B3410
Selected com port: COM5
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press shortly power button
Phone Detected
Sending loader1... OK
ARM version 5B11
Sending loader2... OK
Flash ID: 00EC2206000100000034
Unlock - ok
If lock - not deactivate: Please make full reset *2767*3855# + input code #7465625*638*00000000#
Elapsed time: 136 second, sw ver: 3.4.0066

ZODIACAL
11-09-2010, 12:54 PM
Model: SGH-T929
CountryCode: TMB
Factory SW: UVIA2
UniqueNumber: 17060000310109
MemoryPhone: KAV00500FM(T929)S
IMEI: 35588102203133/4
Phone S/N: R3WS524176
Build: M6281A-KLRZ-4.0.96154S
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Searching Samsung USB interface... detected (COM30)
Model: SGH-T929
SW: T929UVIA2
IMEI: 35588102203133/4
Bypass MSL... OK
Unlocking... OK (time - 00:00:11)

cfoneliem
11-09-2010, 12:59 PM
B5310 successfull unlocked

Bước 1:
Lấy MultiLoader Flash lại ver (nhớ nạp luôn boot):
- B5310XFIK5
- B5310OXFIK5_CSC

Bước 2:
Sau khi flash xong lấy Z3X unlock
http://img251.imageshack.us/img251/4245/b5310unlocked.jpg


Bước 3:
Sau khi unlock flash lại ver có Tiếng Việt (nhớ nạp luôn boot):
- B5310DXIKA
- B5310OLBIL2_CSC
http://img809.imageshack.us/img809/3972/b5310.jpg

Buoc 4: Lụm lúa. :D

ZODIACAL
11-09-2010, 06:02 PM
Model: SGH-T919
CountryCode: TMB
Factory SW: UVHL3
UniqueNumber: 70420000556744
MemoryPhone: KAV00500FM(T919)
IMEI: 35191503280806/9
Phone S/N: R9WS427882
Build: M6290A-KPMZL-1.2.003503T
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Searching Samsung USB interface... detected (COM47)
Model: SGH-T919
SW: T919UVHL3
IMEI: 35191503280806/9
Bypass MSL... OK
Unlocking... OK (time - 00:00:11)

trieubk
12-09-2010, 11:36 AM
Kèo Softbank sáng hôm nay :D

-------------------------------- 12.9.2010_10-44-29 --------------------------------
Count supported models - 203
Searching Samsung USB interface... detected (COM13)
Model: 740SC
SW: 740SCIL1
IMEI: 35471503289735/2
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCIL1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM16)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:04:04)
-------------------------------- 12.9.2010_11-28-14 --------------------------------
Count supported models - 203
Searching Samsung USB interface... detected (COM13)
Model: 740SC
SW: 740SCJD1
IMEI: 35471503435810/6
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJD1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM16)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:07)

Star-QN
12-09-2010, 11:42 AM
Thêm kèo: SC920:
Flash:
Count supported models - 201
Reading file... OK
Model: 920SC
Version: 920SCID1
Info: camera and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM36)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:04:54)

Sau đó UNLOCK SP:

Searching Softbank modem... detected (COM33)
Model: 920SC
SW: 920SCID1
IMEI: 35166202019666/5
Reading data... OK
Calculating... OK
Sending PreLoader... OK
Sending Loader... OK
Launching loader... OK
Initializing... OK
Reading security... OK
Unlocking... OK

Sau đó Phơi lúa. :D

ZODIACAL
12-09-2010, 11:56 AM
Selected model: S3653
Selected com port: COM37
Selected speed port: 921600
Phone must be ON
Search modem ... OK
Search modem on:COM11
Phone IMEI: 35676303119888 /3
Phone S/N: R6YSA55842
Detecting UART port..... OK
Repower phone - please wait
Reconnect cable on phone for init modem
Search modem ... OK
Search modem on:COM11
Net locks - cleared
Reset phone code to - > 00000000
Reset sim block code to - > 00000000
Elapsed time: 68 second, sw ver: 3.4.0056

ZODIACAL
12-09-2010, 11:58 AM
2 em B3410R

Selected model: B3410
Selected com port: COM37
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press shortly power button
Phone Detected
Sending loader1... OK
ARM version 5B11
Sending loader2... OK
Flash ID: 00EC2206000100000034
Unlock - ok
If lock - not deactivate: Please make full reset *2767*3855# + input code
#7465625*638*00000000#
Elapsed time: 146 second, sw ver: 3.4.0056
------------------------------------------------------
Selected model: B3410
Selected com port: COM37
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press shortly power button
Phone Detected
Sending loader1... OK
ARM version 5B11
Sending loader2... OK
Flash ID: 00EC2206000100000034
Unlock - ok
If lock - not deactivate: Please make full reset *2767*3855# + input code
#7465625*638*00000000#
Elapsed time: 138 second, sw ver: 3.4.0056

ZODIACAL
12-09-2010, 12:10 PM
Them 1 em 707SC2

Model: 707SC2
SW: 707SC2ID1
IMEI: 35549801220878/8
Reading data... OK
Calculating... OK
Not selected COM port
Searching Softbank modem... detected (COM21)
Model: 707SC2
SW: 707SC2ID1
IMEI: 35549801220878/8
Reading data... OK
Calculating... OK
Sending PreLoader... OK
Sending Loader... OK
Launching loader... OK
Initializing... OK
Reading security... OK
Unlocking... OK

ZODIACAL
12-09-2010, 04:04 PM
Model: SGH-T559
CountryCode: TMB
Factory SW: UVIFA
UniqueNumber: 70340000524181
MemoryPhone: K522H1HACA(T559)
IMEI: 35308603054821/0
Phone S/N: R3XS727584
Build: Q6270B-KPVZL-1.3.8002T
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:01:02)
Freeze code: 84186317
NET lock: #7465625*638*46902738#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#

For check lock status: *#7465625#

KACHIUSA317
14-09-2010, 03:44 PM
A697 Unlock chọn model S3650W / cáp E210 Combo / Read info (codes)

Selected model: S3650W
Selected com port: COM5
Selected speed port: 921600
Phone must be ON
Search modem ... OK
Search modem on:COM56
Model: SGH-A697
CountryCode: ATT
Factory SW: UCJB2
UniqueNumber: 55750001005745
MemoryPhone: K522H1HACA(A697)S
Phone IMEI: 35242604001584 /5
Phone S/N: RQ7Z578288
Phone Bluetooth ID: 68 EB AE F7 79 2B
Phone SW: A697UCJB2
Phone HW: REV 1.0
Phone CalData ver: 20100527
Detecting UART port..... OK
Calculating security.... OK
Please wait decrypt code ... OK
[FREZEE]:69406095
[NET LOCK]:14708163
[Subset LOCK]:00000000
[SP LOCK]:00000000
[CP LOCK]:00000000
Decrypted time: 93 sec
Elapsed time: 146 second, sw ver: 3.4.0066

KACHIUSA317
15-09-2010, 12:08 PM
C3303K Reset USE CODE

Selected model: C3303
Selected com port: COM37
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press power button 3 seconds
Phone Detected
Sending loader1... OK
Flash ID: 08
Sending loader2... OK
Unlock - ok
If lock - not deactivate: Please make full reset *2767*3855# + input code #7465625*638*00000000#
Elapsed time: 94 second, sw ver: 3.4.0066

PHÚ HUẾ-GSM
15-09-2010, 03:29 PM
T659 unlock ok
Model: SGH-T659
CountryCode: TMB
Factory SW: UVIG9
UniqueNumber: 60990000159689
MemoryPhone: K5R2G1GACC(T659)S
IMEI: 35244603073894/1
Phone S/N: R3XS872348
Build: M6246A-KPVZL-1.2.0035
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:01:32)
Freeze code: 31829595
NET lock: #7465625*638*96816842#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#

For check lock status: *#7465625#

PHÚ HUẾ-GSM
15-09-2010, 03:31 PM
T479 unlock ok
Model: SGH-T479
CountryCode: TMB
Factory SW: UVJE4
UniqueNumber: 55500000596776
MemoryPhone: K5R2G1GACC(T479)S
IMEI: 35325804068834/0
Phone S/N: RQ5Z743988
Build: SBAM6246A-KPVZL-1.2.0035_6S
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:01:18)
Freeze code: 74240483
NET lock: #7465625*638*05796136#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#

For check lock status: *#7465625#

KACHIUSA317
17-09-2010, 02:25 PM
T369 chọn model T339 read code OK

http://farm3.anhso.net/upload/20100917/14/o/anhso-142303_T369_Z3.jpg

ZODIACAL
17-09-2010, 04:28 PM
Thêm 4 em 740SC

Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM21)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:57)
Searching Samsung USB interface... detected (COM15)
Checking mobile state... normal
Model: 740SC
SW: 740SCJD1
IMEI: 354715033895801
---------------------------------------------------------
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM21)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:56)
Searching Samsung USB interface... detected (COM15)
Checking mobile state... normal
Model: 740SC
SW: 740SCJD1
IMEI: 354715033732590
------------------------------------------
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM73)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:19)
Searching Samsung USB interface... detected (COM27)
Checking mobile state... normal
Model: 740SC
SW: 740SCJD1
IMEI: 354715033711370
----------------------------------------------------
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM73)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:46)
Searching Samsung USB interface... detected (COM27)
Checking mobile state... normal
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 354715034471701

thaiduy
18-09-2010, 12:02 AM
hôm nay nhận con S5230 khách nói cầm đi mở mạng bị phonefreeze
cho vào Z3X múc. chờ 3 phút là có lúa

Model: GT-S5230
CountryCode: BOG
Factory SW: S5230AGIF2_IG1
UniqueNumber: 55060000107841
MemoryPhone: K522H1HACA(S5230)
Phone IMEI: 35753003616353 /8
Phone S/N: RQ1S899322
Phone Bluetooth ID: 00 26 5F 34 34 5C
Phone SW: S5230BXIE1_IE3
Phone HW: 000000
Phone CalData ver: 000000
Detecting UART port..... OK
Calculating security.... OK
Please wait decrypt code ... OK
[FREZEE]:84248030
[NET LOCK]:40271528
[Subset LOCK]:00000000
[SP LOCK]:00000000
[CP LOCK]:00000000
Decrypted time: 89 sec
Elapsed time: 141 second, sw ver: 3.4.0063

ZODIACAL
20-09-2010, 05:39 PM
Selected model: A177
Selected com port: COM7
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press power button 3 seconds
Phone Detected
Use automatic parameters
Phone in TAT MODE
Phone IMEI: 35433103881824
Phone SW: A177UCIC3
Phone BT ADDR: 34C3-AC-67830B
Phone SN: RPBZ451907
Deactivated MSL - TRUE
[FREZEE]: 92448980
[NET Lock]: 90189430
[Subset Lock]: 00000000
[SP Lock]: 00000000
[CP Lock]: 00000000
[Sim Lock]: 00000000
Read info - ok
Elapsed time: 13 second, sw ver: 3.4.0066

ZODIACAL
20-09-2010, 05:52 PM
Thêm 2 em F480i

Selected model: F480I
Selected com port: COM7
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press on 3 sec power button
Booting... OK
Unlock - ok
Elapsed time: 44 second, sw ver: 3.4.0066
-------------------------------------------------------------------------------
Selected model: F480I
Selected com port: COM7
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press on 3 sec power button
Booting... OK
Unlock - ok
Elapsed time: 43 second, sw ver: 3.4.0066

gem38
20-09-2010, 08:06 PM
S5600 unlock oki

máy bị phone freeze , bỏ sim vn vô bấm call , nhập code freeze xong nhập code net , dirẻct cũng oki nhưng thích nhập = tay cho khách nó lé mắt chơi :o
http://ca5.upanh.com/13.595.17814133.5cx0/s5600.jpg

ZODIACAL
21-09-2010, 02:19 PM
F488 reset use code

Searching Samsung USB interface... detected (COM30)
Checking mobile state... normal
Model: SGH-F488
SW: F488ZHHJ1
IMEI: 353056030618651
Reseting... ok (code - 00000000)!

ZODIACAL
21-09-2010, 03:09 PM
Model: SGH-A877 USE code
CountryCode: ATT
Factory SW: UCID3
UniqueNumber: 80650000694965
MemoryPhone: KAV00500FM(A877)
IMEI: 35701103745805/2
Phone S/N: RUXSB61867
Build: M6290A-KPMZL-1.2.003503T
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:23)
Freeze code: 07083090
NET lock: #7465625*638*28302648#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#

For check lock status: *#7465625#

ZODIACAL
21-09-2010, 05:38 PM
Model: SGH-T749
CountryCode: TMB
Factory SW: UVIK1
UniqueNumber: 55100000476852
MemoryPhone: K5R2G1GACC(T749)S
IMEI: 35922503116787/7
Phone S/N: RPHZ145530
Build: SBAM6290A-KPVZL-1.2.0080_1U
Reading SysInfo... error (Cant read Security data)
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:53)
Freeze code: 42529413
NET lock: #7465625*638*70725948#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#

For check lock status: *#7465625#

trieubk
21-09-2010, 06:03 PM
Rảnh rảnh up cái log cho xom tụ :D

http://ca3.upanh.com/13.638.17855247.tQh0/tmobilesamsungsmileysght3591.jpg

Model: SGH-T359
CountryCode: TMB
Factory SW: UVJE1
UniqueNumber: 55420000926188
MemoryPhone: K5W2G1HACF(T359)S
IMEI: 35242204192694/0
Phone S/N: RQ4Z708196
Build: Q6270B-KPVZL-1.5.40T
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:01:20)
Freeze code: 29593836
NET lock: #7465625*638*31408282#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
For check lock status: *#7465625#

gem38
23-09-2010, 11:09 AM
T959 OKI

http://ca5.upanh.com/13.709.17925129.jJQ0/t959.jpg

gem38
23-09-2010, 11:45 AM
S3653T OKI

http://ca6.upanh.com/13.711.17926858.Vup0/s3653t.jpg

gem38
23-09-2010, 11:54 AM
F480T OKI : con này đuôi DVIC2 mà có tiếng Việt lun

http://ca4.upanh.com/13.711.17927368.nyP0/f480t.jpg

Hieuttmobile
23-09-2010, 11:55 AM
Thêm kèo 740sc 7/2010 fang file 740SCJG1_Unlock_and_Media_patch_crp.zip (http://z3x-team.com/?module=flashdown&z3xdownfile=22182)
:D (http://z3x-team.com/?module=flashdown&z3xdownfile=22182)

http://ca3.upanh.com/13.711.17926991.SJx0/740sc.jpg

PHÚ HUẾ-GSM
24-09-2010, 12:24 PM
Model: A767/ATT
CountryCode: ATT
Factory SW: A767UCHI4
UniqueNumber: 55050000199436
MemoryPhone: TYA000B800DO(A767)
IMEI: 35844202188278/4
Phone S/N: RPTS138327
Build: M6260A-KYRZ-2.5.1033_4S
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Searching Samsung USB interface... not found
Unlocking... OK (time - 00:00:09)

tranpinku
25-09-2010, 04:19 PM
PÁc nào làm rùi xin đừng nói lời cay đắng nhé

Hieuttmobile
25-09-2010, 04:35 PM
Vài e I9000 nghịch chơi :D

Searching Android modem... detected (COM12)
Model: GT-I9000
IMEI: 35478104082863/1
Reading Data from phone... OK
MCK: 86463596
NET lock: 84713916
Sub lock: 00000000
SP lock: 00000000
CP lock: 00000000
SIM lock: 00000000

For check lock status: *#7465625#
Searching Samsung USB interface... detected (COM19)
Model: GT-I9000
SW: I9000BUJG1
IMEI: 35175104613738/9
Searching Android modem... detected (COM19)
Model: GT-I9000
SW: I9000BUJG1
IMEI: 35175104613738/9
CountryCode: ÇÁ¶û½º
Factory SW: I9000BUJG2_GSF
UniqueNumber: 74160001854199
MemoryPhone: KB100D00WM(I9000)
Reading Data from phone... OK
MCK: 02046090
NET lock: 14270620
Sub lock: 00000000
SP lock: 00000000
CP lock: 00000000
SIM lock: 00000000

For check lock status: *#7465625#
Searching Android modem... detected (COM20)
Model: GT-I9000
SW: I9000BUJG1
IMEI: 35175104615636/3
CountryCode: ÇÁ¶û½º
Factory SW: I9000BUJG2_GSF
UniqueNumber: 74220001894328
MemoryPhone: KB100D00WM(I9000)
Reading Data from phone... OK
MCK: 90506481
NET lock: 59425796
Sub lock: 00000000
SP lock: 00000000
CP lock: 00000000
SIM lock: 00000000

For check lock status: *#7465625#
Searching Android modem... detected (COM21)
Model: GT-I9000
SW: I9000BUJG1
IMEI: 35175104977136/6
CountryCode: ÇÁ¶û½º
Factory SW: I9000BUJG2_GSF
UniqueNumber: 75400000612952
MemoryPhone: KB100D00WM(I9000)
Reading Data from phone... OK
MCK: 03938509
NET lock: 57035820
Sub lock: 00000000
SP lock: 00000000
CP lock: 00000000
SIM lock: 00000000

For check lock status: *#7465625#
Searching Android modem... detected (COM26)
Model: GT-I9000
SW: I9000XXJM2
IMEI: 35175104929488/0
CountryCode: ÇÁ¶û½º
Factory SW: I9000POJMI
UniqueNumber: 75880000165787
MemoryPhone: KB100D00WM(I9000)
Reading Data from phone... OK
MCK: 64270351
NET lock: 36848082
Sub lock: 00000000
SP lock: 00000000
CP lock: 00000000
SIM lock: 00000000

For check lock status: *#7465625#

KACHIUSA317
27-09-2010, 12:59 PM
Model: SGH-T659
CountryCode: TMB
Factory SW: UVIG9
UniqueNumber: 72880000663992
MemoryPhone: K5R2G1GACC(T659)S
IMEI: 35244603124141/6
Phone S/N: R8WSB20223
Build: M6246A-KPVZL-1.2.0035
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:19)
Freeze code: 26962586
NET lock: #7465625*638*17313815#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#

For check lock status: *#7465625#

KACHIUSA317
27-09-2010, 03:45 PM
Selected model: C3303K
Selected com port: COM5
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press power button 3 seconds
Phone Detected
Sending loader1... OK
Flash ID: 08
Sending loader2... OK
Unlock - ok
If lock - not deactivate: Please make full reset *2767*3855# + input code #7465625*638*00000000#
Elapsed time: 84 second, sw ver: 3.4.0066

CanTho_GSM
28-09-2010, 10:54 AM
Góp vui bửa nay :DCount supported models - 208
Searching Samsung USB interface... detected (COM16)
Model: SGH-T919
SW: T919UVHL3
IMEI: 35191403217034/9
-----------------------------
Model: SGH-T919
CountryCode: TMB
Factory SW: UVHL3
UniqueNumber: 17010000311635
MemoryPhone: KAV00500FM(T919)
IMEI: 35191403217034/9
Phone S/N: R8WS214860
Build: M6290A-KPMZL-1.2.003503T
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Searching Samsung USB interface... detected (COM16)
Model: SGH-T919
SW: T919UVHL3
IMEI: 35191403217034/9
Bypass MSL... OK
Unlocking... OK (time - 00:00:08)
-----------------------------
Model: SGH-I900
CountryCode: SAR
Factory SW: I900DXHH3
UniqueNumber: 74160000537613
MemoryPhone: K5D1258DCA(I900)
PDA/CSC version: i900DXHH3/DXHH3
Phone version: i900DXHH3
Phone HW: MP 0.601
IMEI: 63528190224001/8
Phone S/N: R2XQ982789
Build: M6281A-KLRZ-4.0.95601S
-----------------------------
Model: SGH-I900
CountryCode: SAR
Factory SW: I900DXHH3
UniqueNumber: 74160000537613
MemoryPhone: K5D1258DCA(I900)
PDA/CSC version: i900DXHH3/DXHH3
Phone version: i900DXHH3
Phone HW: MP 0.601
IMEI: 63528190224001/8
Phone S/N: R2XQ982789
Build: M6281A-KLRZ-4.0.95601S
Reading Security... OK
Bypass MSL... OK
Unlocking ... OK

KACHIUSA317
28-09-2010, 12:25 PM
Selected model: E1080T
Selected com port: COM37
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press power button 3 seconds
Phone Detected
Sending loader1... OK
Flash ID: 54
Sending loader2... OK
Unlock block
Unlock block
Unlock block
Unlock block
Unlock - ok
If lock - not deactivate: Please make full reset *2767*3855# + input code #7465625*638*00000000#
Elapsed time: 34 second, sw ver: 3.4.0033
-------------------------------------------------------------------------------

KACHIUSA317
28-09-2010, 04:47 PM
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... not found
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM5)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:57)

CanTho_GSM
28-09-2010, 06:01 PM
Searching Samsung USB interface... detected (COM23)
Model: 740SC
SW: 740SCJD1
IMEI: 35471503404662/8
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJD1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM29)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:33)

KACHIUSA317
28-09-2010, 06:22 PM
Model: SGH-A877
CountryCode: ATT
Factory SW: UCID3
UniqueNumber: 81010000473759
MemoryPhone: KAV00500FM(A877)
IMEI: 35869603987924/5
Phone S/N: RV5Z662346
Build: M6290A-KPMZL-1.2.003503T
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Searching Samsung USB interface... detected (COM47)
Model: SGH-A877
SW: A877UCID3
IMEI: 35869603987924/5
Bypass MSL... OK
Unlocking... OK (time - 00:00:14)

trieubk
28-09-2010, 06:55 PM
T469 flash ok,máy lúc đầu nhận vào cà chớp, version gốc là UVIG4 mới ghê:)

Count supported models - 208
Select file first
Reading file... OK
Model: T469
Version: T469UVID5
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM19)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:16:03)

KACHIUSA317
29-09-2010, 10:14 AM
Model: SGH-T639
CountryCode: TMB
Factory SW: T639UVGG1
UniqueNumber: 80650000009355
MemoryPhone: K5D1G13DCM
IMEI: 35693601041998/9
Phone S/N: RV8PA62246
Build: M6260A-KYRZ-2.1.300605BT
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Searching Samsung USB interface... detected (COM4)
Model: SGH-T639
SW: T639UVGG1
IMEI: 35693601041998/9
Bypass MSL... OK
Unlocking... OK (time - 00:00:10)
Done with Samsung 3G tool ver 8.4

ZODIACAL
29-09-2010, 02:05 PM
Model: 740SC
SW: 740SCIL1
IMEI: 35471503295041/7
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM73)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:40)

gem38
29-09-2010, 05:45 PM
930sc writer file path oki cho dù cùng ver ko cho dỉecct unlock

http://ca3.upanh.com/13.1004.18212091.s320/930sc.jpg

KACHIUSA317
30-09-2010, 11:42 AM
Model: SGH-T819
CountryCode: TMB
Factory SW: UVHB2
UniqueNumber: 70310000300345
MemoryPhone: K5D1G13DCM(T819)
IMEI: 35579501336566/9
Phone S/N: R2VQ687284
Build: M6260A-KYRZ-2.1.300612_1D
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Searching Samsung USB interface... detected (COM4)
Model: SGH-T819
SW: T819UVHB2
IMEI: 35579501336566/9
Bypass MSL... OK
Unlocking... OK (time - 00:00:09)

tranpinku
30-09-2010, 03:53 PM
http://www.mediafire.com/i/?r6b241bgty3ngw3Model: S8300 Repair Imel Ok khi thay main mới từ hãng:
Count supported models - 209
-----------------------------
Model: GT-S8300
CountryCode: XFA
Factory SW: S8300JCIJ1
UniqueNumber: 75240000189475
MemoryPhone: K5R2G1GACC(S8300)S
IMEI: 000000000000000
Phone S/N: 0000000000
Build: M6281A-KLRZR-4.0.9640
Reading SysInfo... error (Cant read Security data)
-----------------------------
Model: GT-S8300
CountryCode: XFA
Factory SW: S8300JCIJ1
UniqueNumber: 75240000189475
MemoryPhone: K5R2G1GACC(S8300)S
IMEI: 000000000000000
Phone S/N: 0000000000
Build: M6281A-KLRZR-4.0.9640
Reading Data from phone stage 1... OK
Reading Data from phone stage 2... OK
const1=01B04038
const2=005B09F1
Sending PreLoader... OK
Sending Loader... OK
Bypass MSL... OK
Reading old IMEI... OK (000000000000000)
Repairing IMEI... OK
New IMEI: 359043027201406
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Mình viết Imel bằng cáp RJ45 to UART(đuôi V8)


http://www.mediafire.com/i/?r6b241bgty3ngw3

KACHIUSA317
30-09-2010, 05:47 PM
Model: SGH-A887
CountryCode: ATT
Factory SW: UCIJ1
UniqueNumber: 80520000324006
MemoryPhone: K5R2G1GACC(A887)S
IMEI: 35965703110196/1
Phone S/N: RUIZ160157
Build: SBAM6290A-KPVZL-1.2.0075_3S
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:53)
Freeze code: 62847294
NET lock: #7465625*638*29186041#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#
For check lock status: *#7465625#

CanTho_GSM
30-09-2010, 08:05 PM
Selected model: A237
Selected com port: COM4
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press power button 3 seconds
Phone Detected
Use automatic parameters
Phone in TAT MODE
Phone IMEI: 35345602028738
Phone SW: A237UCHG1
Phone BT ADDR: 0021-D2-2C2C50
Phone SN: R5YQ891662
Deactivated MSL - TRUE
All Code change to -> 00000000
Unlock - ok
Elapsed time: 20 second, sw ver: 3.4.0066
-------------------------------------------------------------------------------

KACHIUSA317
01-10-2010, 12:46 PM
Model: SGH-A837
CountryCode: ATT
Factory SW: A837UCHJ1
UniqueNumber: 55720000262089
MemoryPhone: TYA000B800DO(A837)
IMEI: 35759202338413/9
Phone S/N: RP5S779124
Build: M6260A-KYRZ-2.5.1033_2SA
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Searching Samsung USB interface... not found
Unlocking... OK (time - 00:00:16)
Done with Samsung 3G tool ver 8.4

CanTho_GSM
01-10-2010, 03:16 PM
Model: SGH-T749
SW: T749UVIF3
IMEI: 35601203076671/6
-----------------------------
Model: SGH-T749
CountryCode: TMB
Factory SW: UVIF3
UniqueNumber: 55720000476206
MemoryPhone: K5R2G1GACC(T749)S
IMEI: 35601203076671/6
Phone S/N: RQHSB77787
Build: M6290A-KPVZL-1.2.0080T
Reading SysInfo... error (Cant read Security data)
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:37)
Freeze code: 08185920
NET lock: #7465625*638*83131624#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#

For check lock status: *#7465625#

KACHIUSA317
02-10-2010, 09:31 AM
2 em 740SC
Searching Samsung USB interface... detected (COM15)
Model: 740SC
SW: 740SCJD1
IMEI: 35471503399168/3
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Select file first
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM21)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:38)
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
--------------------------------------
Searching Samsung USB interface... detected (COM27)
Model: 740SC
SW: 740SCJD1
IMEI: 35471503397667/6
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM73)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:36)

trieubk
02-10-2010, 10:51 AM
1 em tháng 8, 1 em tháng 7 : DONE :)

Count supported models - 209
Searching Samsung USB interface... detected (COM124)
Model: 740SC
SW: 740SCJD1
IMEI: 35471503436237/1
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJD1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... not found
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJD1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM127)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:58)
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Searching Samsung USB interface... detected (COM124)
Model: 740SC
SW: 740SCJD1
IMEI: 35471503388359/1
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJD1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM127)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:04:02)
Done with Samsung 3G tool ver 8.4

Hieuttmobile
02-10-2010, 11:00 AM
Samsung wave S8500 unlock ok :)


http://ca6.upanh.com/14.100.18330737.1na0/s8500ul.jpg

KACHIUSA317
02-10-2010, 06:33 PM
Model: SGH-A746
CountryCode: RWC
Factory SW: UXHC5
UniqueNumber: 70660000210739
MemoryPhone: K5D1G13DCM(A747)
IMEI: 35224702008122/1
Phone S/N: R2VQ458075
Build: M6260A-KYRZ-2.5.101011T
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Calculating codes... OK (time - 00:01:34)
Freeze code: 94627025
NET lock: #7465625*638*63640837#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#

For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung 3G tool ver 8.4

Nhất Vũ
02-10-2010, 08:20 PM
T669 read code ok!
http://img827.imageshack.us/img827/4438/34133313.jpg (http://img827.imageshack.us/i/34133313.jpg/)


(http://imageshack.us)

Star-QN
03-10-2010, 12:02 PM
Samsung ZM60 - Click tích tắc:


http://i259.photobucket.com/albums/hh320/phuongtoancau/UnlockZM60.jpg

You Lied
03-10-2010, 01:26 PM
Chọn I7500 rồi nhấn unlock Sp ( trước đó phải cài driver )
Cỡ hơn 1 phút là ok

http://ca4.upanh.com/14.158.18388403.9PT0/t939.jpg

KHANH BÌNH
03-10-2010, 02:39 PM
lâu quá ko đụng mấy cây này,đụng lại thấy vui vui,thanks chú Trường Phát.....cho mượn cái box :D:o
unlock t959 ok by z3x
http://ca4.upanh.com/14.162.18391639.Owa0/untitled700x0.jpg (http://ca7.upanh.com/14.161.18391526.ulV0/untitled.jpg)

TrườngPhát™
03-10-2010, 09:23 PM
Model: SGH-I900
CountryCode: AUT
Factory SW: I900XXHI4
UniqueNumber: 74200000768783
MemoryPhone: K5D1258DCA(I900)
PDA/CSC version: i900XGHJ4/XMHJ2
Phone version: i900XXHI4
Phone HW: MP 0.601
IMEI: j3560410211903/
Phone S/N: R2XQC17774
Build: M6281A-KLRZ-4.0.95601S
Reading Security... OK
Bypass MSL... OK
Unlocking ... OK
Done with Samsung 3G tool ver 8.4

KACHIUSA317
04-10-2010, 01:42 PM
B3210 TV + Unlock ok

Selected model: B3210
Selected com port: COM115
Selected speed port: USB
Decode *.s3 file - please wait
segments 9
segment 1 20000000 100 byte
segment 2 20300000 33075280 byte
segment 3 2001E000 180 byte
segment 4 20016000 26012 byte
segment 5 200A0000 1136568 byte
segment 6 2000C000 21592 byte
segment 7 20080000 56 byte
segment 8 20080138 20282 byte
segment 9 2003803C 125512 byte
Start USB Flash
Syncing phone... OK
Sending USB loader... OK
Syncing phone... OK
Flash ID: 89000000B088
Syncing phone... OK
Sending *.s3 file... OK
Sending *.cts or *.csc file...
Detected file - > 104
Format FFS - wait... OK
Send content - wait... OK
Elapsed time: 575 second, sw ver: 3.4.0066
-------------------------------------------------------------------------------
Selected model: B3210
Selected com port: COM7
Selected speed port: 460800
Phone must be ON!
Please, connect phone
Entering TestMode... OK
Start unlock........
SW: B3210DXJA1
IMEI: 35779703439526
MSL DEACTIVATED - TRUE
Set default customer - fail
Set default customer - fail
NET and SIM lock - deactivated
Phone password change into -> 00000000
Unlock - ok
Elapsed time: 161 second, sw ver: 3.4.0066
-------------------------------------------------------------------------------

KACHIUSA317
05-10-2010, 08:56 AM
Model: SGH-A777
CountryCode: ATT
Factory SW: UCIF2
UniqueNumber: 55020000305535
MemoryPhone: TYA000B800DO(A777)
IMEI: 35894602320341/9
Phone S/N: RPAS833800
Build: M6260A-KYRZ-2.5.1036_6S
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Searching Samsung USB interface... not found
Unlocking... OK (time - 00:00:08)

KHANH BÌNH
05-10-2010, 11:02 AM
mới sáng sớm múc được 2 em

Searching Samsung USB interface... detected (COM30)
Model: S8000
SW: S8000XEIG2
IMEI: 357041039...........
Reading codes... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:54)
Freeze code: 58202059
NET lock: #7465625*638*85395791#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*00000000#
SIM lock: #7465625*746*00000000#

For check lock status: *#7465625#

Model: GT-I9000
SW: I9000DXJG4
IMEI: 35175104............
CountryCode:AUT
Factory SW: I9000DXJF4_OLB
UniqueNumber: 74320001465429
MemoryPhone: KB100D00WM(I9000)
Reading Data from phone... OK
MCK: 90403820
NET lock: 30759169
Sub lock: 00000000
SP lock: 00000000
CP lock: 00000000
SIM lock: 00000000

For check lock status: *#7465625#

CanTho_GSM
05-10-2010, 01:28 PM
Model: SGH-A887
CountryCode: ATT
Factory SW: UCIJ1
UniqueNumber: 80210000481266
MemoryPhone: K5R2G1GACC(A887)S
IMEI: 35965703235643/2
Phone S/N: RTAZ175299
Build: SBAM6290A-KPVZL-1.2.0075_3S
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:17)
Freeze code: 03751840
NET lock: #7465625*638*03837091#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#

For check lock status: *#7465625#

CanTho_GSM
05-10-2010, 01:39 PM
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503128512/0
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM18)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:53)

TrườngPhát™
05-10-2010, 02:28 PM
Model: SGH-T819
CountryCode: TMB
Factory SW: UVGK4
UniqueNumber: 70600000135007
MemoryPhone: K5D1G13DCM(T819)
IMEI: 35579501037056/3
Phone S/N: R8YPC65230
Build: M6260A-KYRZ-2.1.300612_1D
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Searching Samsung USB interface... not found
Unlocking... OK (time - 00:00:01)
Done with Samsung 3G tool ver 8.4

trieubk
05-10-2010, 02:37 PM
6 em vô 1 chổ nè :D

-------------------------------- 5.10.2010_10-52-36 --------------------------------
Count supported models - 209
Searching Samsung USB interface... detected (COM13)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503114005/1
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM16)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:26)
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Searching Samsung USB interface... not found
-----------------------------
No answer from phone
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Searching Samsung USB interface... detected (COM13)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503468239/8
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM16)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:06)
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Searching Samsung USB interface... detected (COM13)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503448266/6
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM16)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:57)
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Searching Samsung USB interface... not found
-----------------------------
No answer from phone
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Searching Samsung USB interface... detected (COM13)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503460065/5
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... not found
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM16)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:56)
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
--------------------------------
Count supported models - 209
Searching Samsung USB interface... detected (COM13)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503454558/7
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM16)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:56)
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Searching Samsung USB interface... not found
-----------------------------
No answer from phone
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Searching Samsung USB interface... detected (COM13)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503456501/5
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM16)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:00)
Done with Samsung 3G tool ver 8.4

KACHIUSA317
05-10-2010, 04:01 PM
Model: SGH-A877
CountryCode: ATT
Factory SW: UCID3
UniqueNumber: 80210000647738
MemoryPhone: KAV00500FM(A877)
IMEI: 35869603787419/8
Phone S/N: RUGZ421561
Build: M6290A-KPMZL-1.2.003503T
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Searching Samsung USB interface... not found
Unlocking... OK (time - 00:00:04)

ZODIACAL
05-10-2010, 04:06 PM
Model: SGH-A777
CountryCode: ATT
Factory SW: UCIF2
UniqueNumber: 55020000305535
MemoryPhone: TYA000B800DO(A777)
IMEI: 35894602320341/9
Phone S/N: RPAS833800
Build: M6260A-KYRZ-2.5.1036_6S
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Searching Samsung USB interface... not found
Unlocking... OK (time - 00:00:08)

KACHIUSA317
05-10-2010, 04:12 PM
Model: SGH-T659
CountryCode: TMB
Factory SW: UVIG9
UniqueNumber: 70500000740453
MemoryPhone: K5R2G1GACC(T659)S
IMEI: 35244603005725/0
Phone S/N: R3YS881140
Build: M6246A-KPVZL-1.2.0035
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:01:15)
Freeze code: 75313157
NET lock: #7465625*638*57140736#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#

For check lock status: *#7465625#

thienlong-tv19
05-10-2010, 05:27 PM
Model: SGH-A887
CountryCode: ATT
Factory SW: UCIJ1
UniqueNumber: 80120000683554
MemoryPhone: K5R2G1GACC(A887)S
IMEI: 35965703337774/2
Phone S/N: RV9Z211711
Build: SBAM6290A-KPVZL-1.2.0075_3S
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:38)
Freeze code: 25363708
NET lock: #7465625*638*52803917#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#

For check lock status: *#7465625#
máy bị phone Freeze nhập mỏi tay.bó cẳng

hoanggiangoc250877
05-10-2010, 06:01 PM
<P>Thêm 1 em A897 chay = USB.</P><FONT size=1>
<P>Model: SGH-A897</P>
<P>CountryCode: ATT</P>
<P>Factory SW: UCIIA</P>
<P>UniqueNumber: 76210000040975</P>
<P>MemoryPhone: KBN00300RM(A897)S</P>
<P>IMEI: 35557303160685/5</P>
<P>Phone S/N: R7YSB78791</P>
<P>Build: M6290A-KPVMZL-2.6.009010T</P>
<P>Reading SysInfo... OK</P>
<P>Calculating... error</P>
<P>Searching SysInfo... OK</P>
<P>Reading SysInfo... OK</P>
<P>Calculating codes... OK (time - 00:00:30)</P>
<P>Freeze code: 35390585</P>
<P>NET lock: #7465625*638*68492718#</P>
<P>Sub lock: #7465625*782*00000000#</P>
<P>SP lock: #7465625*77*00000000#</P>
<P>CP lock: #7465625*27*00000000#</P>
<P>Multi lock: #7465625*685*12369874#</P>
<P>SIM lock: #7465625*746*12369874#</P></FONT><FONT face="MS Sans Serif" size=1></FONT><FONT size=1>
<P>For check lock status: *#7465625#</P></FONT>

trieubk
05-10-2010, 06:08 PM
Đánh lẻ cái kiếm tiền sữa :D
----------------------------
Model: SGH-T669
CountryCode: TMB
Factory SW: UVJD9
UniqueNumber: 00030000363235
MemoryPhone: K5W2G1HACF(T669)S
IMEI: 35365204213277/0
Phone S/N: RQ8Z860618
Build: Q6270B-KPVZL-1.5.40034ST
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:52)
Freeze code: 60858268
NET lock: #7465625*638*64035026#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#
For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung 3G tool ver 8.4

CanTho_GSM
05-10-2010, 06:31 PM
Dớt con cuối ngày

Model: SGH-A887
SW: A887UCIJ1
IMEI: 35965703064292/4
-----------------------------
Model: SGH-A887
CountryCode: ATT
Factory SW: UCIJ1
UniqueNumber: 80520000317038
MemoryPhone: K5R2G1GACC(A887)S
IMEI: 35965703064292/4
Phone S/N: RUDZ174611
Build: SBAM6290A-KPVZL-1.2.0075_3S
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:39)
Freeze code: 82824907
NET lock: #7465625*638*58491480#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#

For check lock status: *#7465625#

KHANH BÌNH
05-10-2010, 06:43 PM
làm 1 con đồ cổ cuối ngày luôn đây,unlock i617 ok,bị dính pass network pin,read info,có code nhập vô ok :D
http://ca6.upanh.com/14.267.18493905.eRz0/i617.jpg

trangthanh-386
05-10-2010, 07:51 PM
i900v nè

http://ca6.upanh.com/14.264.18491277.6fz0/i900v.jpg

I617 NÈ
http://ca5.upanh.com/14.249.18476180.liN0/i617.jpg

KACHIUSA317
06-10-2010, 10:12 AM
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM21)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:31)
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Searching Samsung USB interface... detected (COM15)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503389473/9
Done with Samsung 3G tool ver 8.4

KACHIUSA317
06-10-2010, 03:14 PM
Model: SGH-A897
CountryCode: ATT
Factory SW: UCIIA
UniqueNumber: 60380000352215
MemoryPhone: KBN00300RM(A897)S
IMEI: 35557303361487/3
Phone S/N: R9YZ452789
Build: M6290A-KPVMZL-2.6.009010T
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:32)
Freeze code: 41639702
NET lock: #7465625*638*02071917#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#

For check lock status: *#7465625#

KACHIUSA317
07-10-2010, 10:06 AM
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM21)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:29)
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Searching Samsung USB interface... detected (COM15)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503373573/4
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM21)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:33)
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Searching Samsung USB interface... detected (COM15)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503404500/0
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM21)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:29)
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Searching Samsung USB interface... detected (COM15)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503404529/9
Done with Samsung 3G tool ver 8.4

KACHIUSA317
07-10-2010, 01:33 PM
Thêm 2 em nữa nè

Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM73)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:47)
Searching Samsung USB interface... detected (COM27)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503384174/8
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM73)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:17)
Searching Samsung USB interface... detected (COM27)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503443345/3

asc2005
07-10-2010, 03:40 PM
Con này phải chế cable như sau

http://i252.photobucket.com/albums/hh4/hayaminah/3303k.jpg

Selected model: T369
Selected com port: COM14
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press shortly power button
Phone Detected
Sending loader1... OK
ARM version 5B11
Sending loader2... OK
Flash ID: 00EC220600010000E1D0
Phone IMEI -> 35190804033269
Phone SW ->
Langpack-> Not found langpack !
Phone HW ->
Phone BT ADDR ->
Phone WI-FI ADDR ->
[NET LOCK]:64887640,
[SIM LOCK]:00000000,
[PHONE LOCK]:00000000,
[SP LOCK]:00000000,
Read Info - ok
Elapsed time: 412 second, sw ver: 3.4.0068

CanTho_GSM
07-10-2010, 05:57 PM
Model: SGH-A887
CountryCode: ATT
Factory SW: UCIJ1
UniqueNumber: 80890000467971
MemoryPhone: K5R2G1GACC(A887)S
IMEI: 35704403909881/6
Phone S/N: RVDZ184068
Build: SBAM6290A-KPVZL-1.2.0075_3S
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:27)
Freeze code: 50947038
NET lock: #7465625*638*60362960#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#

For check lock status: *#7465625#

KHANH BÌNH
07-10-2010, 08:40 PM
vớt cái cuối ngày
Model: SGH-T559
CountryCode: TMB
Factory SW: UVIFA
UniqueNumber: 55600000429374
MemoryPhone: K522H1HACA(T559)
IMEI: 355574030..............
Phone S/N: RPLSC36547
Build: Q6270B-KPVZL-1.3.8002T
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:32)
Freeze code: 15742591
NET lock: #7465625*638*49284792#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#

For check lock status: *#7465625#

KACHIUSA317
08-10-2010, 09:33 AM
Model: SGH-A897

http://farm3.anhso.net/upload/20101008/09/o/anhso-093914_A897_Z3.jpg

sơntâyninh
08-10-2010, 09:47 AM
a707 unlock ok

Count supported models - 203
Searching Samsung USB interface... not found
Searching Samsung USB interface... not found
Searching Samsung USB interface... not found
Searching Samsung USB interface... not found
-----------------------------
Model: SGH-A707
CountryCode: ATT
Factory SW: A707UCGD2
UniqueNumber: 80150000027116
MemoryPhone: NAND01GW3M2A
IMEI: 35545801887905/7
Phone S/N: RVQP676713
Build: M6275B-KMRZ-3.2.7112_1S
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Searching Samsung USB interface... not found
Unlocking... OK (time - 00:00:01)

TrườngPhát™
08-10-2010, 10:54 AM
Selected model: A127
Selected com port: COM6
Selected speed port: 460800
Phone must be ON!
Please, connect phone
Entering TestMode... OK
Start unlock........
SW: A127UCGG5
IMEI: 01124800175049
MSL DEACTIVATED - TRUE
NET and SIM lock - deactivated
Phone password change into -> 00000000
Unlock - ok
Elapsed time: 11 second, sw ver: 3.4.0066

CanTho_GSM
08-10-2010, 12:50 PM
Model: SGH-T559
CountryCode: TMB
Factory SW: UVIFA
UniqueNumber: 72990000464082
MemoryPhone: K522H1HACA(T559)
IMEI: 35446503015250/5
Phone S/N: R6YS764818
Build: Q6270B-KPVZL-1.
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:41)
Freeze code: 15279493
NET lock: #7465625*638*90473090#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#

For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung 3G tool ver 8.4

KACHIUSA317
08-10-2010, 03:20 PM
Model: T959
SW: T959UVJFD
IMEI: 35180104228607/6
CountryCode: ¹ج±¹/TMB
Factory SW: UVJFD
UniqueNumber: 76031000111820
MemoryPhone: KB100D00WM(T959)
Reading Data from phone... OK
MCK: 40741383
NET lock: 27947362
Sub lock: 00000000
SP lock: 00000000
CP lock: 00000000
SIM lock: 00000000
For check lock status: *#7465625#

KACHIUSA317
08-10-2010, 04:34 PM
Model: GT-C5220
CountryCode: TEL
Factory SW: C5220DVIB3
UniqueNumber: 60130000591437
MemoryPhone: K5D1G13DCA(C5220)
IMEI: 35872402029420/6
Phone S/N: R5YS464349
Build: M6260A-KYRZ-2.5.1036T
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:11)
Freeze code: 08491419
NET lock: #7465625*638*08593683#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#
For check lock status: *#7465625#

CanTho_GSM
08-10-2010, 05:15 PM
Model: 740SC
Version: 740SCJD1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM26)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:12)
Done with Samsung 3G tool ver 8.4

KACHIUSA317
08-10-2010, 06:11 PM
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM21)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:30)
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Searching Samsung USB interface... detected (COM15)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503452427/7
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM21)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:31)
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Searching Samsung USB interface... detected (COM15)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503450185/3
Done with Samsung 3G tool ver 8.4

CanTho_GSM
09-10-2010, 10:35 AM
Model: SGH-T749
CountryCode: TMB
Factory SW: UVIF3
UniqueNumber: 60990000067922
MemoryPhone: K5R2G1GACC(T749)S
IMEI: 35249403064614/4
Phone S/N: R5YS751178
Build: M6290A-KPVZL-1.2.0080T
Reading SysInfo... error (Cant read Security data)
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:33)
Freeze code: 70861649
NET lock: #7465625*638*03618573#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#

For check lock status: *#7465625#

KACHIUSA317
10-10-2010, 09:42 AM
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM73)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:36)
Searching Samsung USB interface... detected (COM27)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503423728/4

thienlong-tv19
10-10-2010, 10:24 AM
Model: SGH-A897
CountryCode: ATT
Factory SW: UCJC1
UniqueNumber: 55550000747727
MemoryPhone: KBN00300RM(A897)S
IMEI: 35858803120927/5
Phone S/N: RP1Z810642
Build: M6290A-KPVMZL-2.6.009015T
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:01:08)
Freeze code: 95318503
NET lock: #7465625*638*30840615#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#

For check lock status: *#7465625#

KACHIUSA317
10-10-2010, 12:05 PM
Model: SGH-A777
CountryCode: ATT
Factory SW: UCIF2
UniqueNumber: 55330000596177
MemoryPhone: TYA000B800DO(A777)
IMEI: 35894602499779/5
Phone S/N: RPVSA34936
Build: M6260A-KYRZ-2.5.1036_6S
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Searching Samsung USB interface... not found
Unlocking... OK (time - 00:00:10)

KACHIUSA317
10-10-2010, 01:48 PM
Selected model: F480I
Selected com port: COM3
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press on 3 sec power button
Booting... OK
Found bad block
Remaped bad block 896 -> 1002
Unlock - ok
Elapsed time: 46 second, sw ver: 3.4.0066

sơntâyninh
10-10-2010, 04:44 PM
A777 unlock ok
Model: A777
CountryCode: ATT
Factory SW: A777UCHI5
UniqueNumber: 55310000170818
MemoryPhone: TYA000B800DO(A777)
IMEI: 35894602114441/7
Phone S/N: RP2S594420
Build: M6260A-KYRZ-2.5.1033_4S
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:47)
Freeze code: 92091750
NET lock: #7465625*638*53940374#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#

For check lock status: *#7465625#

KACHIUSA317
10-10-2010, 05:08 PM
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM73)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:42)
Searching Samsung USB interface... detected (COM27)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503174757/4
-----------------------------------------------------
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM73)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:36)
Searching Samsung USB interface... detected (COM27)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503423728/4
-----------------------------------------------------
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM5)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:49)
Searching Samsung USB interface...
Searching Samsung USB interface... detected (COM14)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503349437/3
-----------------------------------------------------
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM22)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:30)
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Searching Samsung USB interface... detected (COM15)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503295244/7
-----------------------------------------------------
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM22)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:30)
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Searching Samsung USB interface... detected (COM15)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503349325/0

KACHIUSA317
10-10-2010, 05:10 PM
Con này phải Unlock 2 lần mới OK
Searching Softbank modem... detected (COM21)
Model: 820SC
SW: 820SCHA8
IMEI: 35817201050493/9
Reading data... OK
Calculating... OK
Sending PreLoader... OK
Sending Loader... OK
Launching loader... OK
Initializing... OK
Reading security... OK
Unlocking... OK
Searching Softbank modem... detected (COM21)
Model: 820SC
SW: 820SCHA8
IMEI: 35817201050493/9
Reading data... OK
Calculating... OK
Sending PreLoader... OK
Sending Loader... OK
Launching loader... OK
Initializing... OK
Reading security... OK
Unlocking... OK
Reading file... OK
Model: 820SC
Version: 820SCJD2
Info: Camera and Media patch v2
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM30)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:04:07)
Searching Samsung USB interface... detected (COM21)
Model: 820SC
SW: 820SCJD2
IMEI: 35817201050493/9

thienlong-tv19
11-10-2010, 12:13 PM
Model: GT-I5801
CountryCode: ONE
Factory SW: I5801BVJF4_ONEJF5
UniqueNumber: 75830000216700
MemoryPhone: KAC007021B(I5801)
PDA/CSC version: I5801BVJF4/I5801ONEJF5
Phone version: I5801BVJF2
Phone HW: MP 1.000
IMEI: 35178404051212/5
Phone S/N: R4XZ672049
Build: Q6270B-KPRBL-1.5.55052ST
Reading Security... OK
Bypass MSL... OK
Unlocking ... OK
mưa quá vẫn có 2 con nhạn :D:D

KACHIUSA317
11-10-2010, 12:37 PM
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM73)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:47)
Searching Samsung USB interface... detected (COM27)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503452893/0

TrườngPhát™
11-10-2010, 07:40 PM
Selected model: S3653
Selected com port: COM6
Selected speed port: 921600
Connect phone and press power on 10 second
Start repair boot zone type 2...
Unpress power button on phone !
Repair - boot ok
Elapsed time: 26 second, sw ver: 3.4.0068

HUY THẮNG
11-10-2010, 09:50 PM
Count supported models - 209
Searching Samsung USB interface... detected (COM23)
Model: GT-I9000
SW: T959UVJFD
IMEI: 35180104320224/7
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Searching Android modem... detected (COM23)
Model: GT-I9000
SW: T959UVJFD
IMEI: 35180104320224/7
CountryCode: ¹Ì±¹/TMB
Factory SW: UVJFD
UniqueNumber: 76300000235838
MemoryPhone: KB100D00WM(T959)
Reading Data from phone... OK
MCK: 20409315
NET lock: 37350593
Sub lock: 00000000
SP lock: 00000000
CP lock: 00000000
SIM lock: 00000000

For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
lụm lúa:D

NGUYÊNQNGAI
12-10-2010, 04:50 PM
C3303K ok

Selected model: C3303
Selected com port: COM106
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press power button 3 seconds
Phone Detected
Sending loader1... OK
Flash ID: 08
Sending loader2... OK
Unlock - ok
If lock - not deactivate: Please make full reset *2767*3855# + input code #7465625*638*00000000#
Elapsed time: 107 second, sw ver: 3.4.0066

TrườngPhát™
12-10-2010, 06:42 PM
Model: SGH-T559
CountryCode: TMB
Factory SW: UVIFA
UniqueNumber: 55170000451415
MemoryPhone: K522H1HACA(T559)
IMEI: 35557403020077/3
Phone S/N: RQKS910981
Build: Q6270B-KPVZL-1.3.8002T
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:11)
Freeze code: 05251868
NET lock: #7465625*638*19275275#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#

For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung 3G tool ver 8.4

CanTho_GSM
13-10-2010, 10:10 AM
Model: SGH-T749
CountryCode: TMB
Factory SW: UVIK1
UniqueNumber: 55330000749975
MemoryPhone: K5R2G1GACC(T749)S
IMEI: 35922503119930/0
Phone S/N: RPJZ186378
Build: SBAM6290A-KPVZL-1.2.0080_1U
Reading SysInfo... error (Cant read Security data)
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:43)
Freeze code: 25942647
NET lock: #7465625*638*95930838#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung 3G tool ver 8.4

CanTho_GSM
13-10-2010, 11:59 AM
Model: GT-S7330
CountryCode: OPENÇâ
Factory SW: S7330DXHH5
UniqueNumber: 60130000273887
MemoryPhone: K5D1G13DCA(S7330)
IMEI: 35452202060590/8
Phone S/N: R8VQ900256
Build: M6260A-KYRZ-2.5.1032_5S
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:05)
Freeze code: 12345678
NET lock: #7465625*638*00000000#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#
For check lock status: *#7465625#

CanTho_GSM
13-10-2010, 10:29 PM
Selected model: S5620
Selected com port: COM4
Selected speed port: 921600
Phone must be ON
Search modem ... OK
Search modem on:COM14
Phone OLD IMEI: 35343504229934 /8
Phone SW: S5620XEJD1/S5620OXEJD1
Search modem ... OK
Phone detected... OK
Send loader... OK
Wait for boot ...
Reconnect cable on phone for init modem
Search modem ... OK
Search modem on:COM14
MSL DEACTIVATED - TRUE
Net locks - cleared
Reset phone code to - > 00000000
Reset sim block code to - > 00000000
Search modem ... OK
Phone detected... OK
Send loader... OK
Elapsed time: 116 second, sw ver: 3.4.0066
-------------------------------------------------------------------------------

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010101328541zjvlnzkwmm243799_1.jpeg

yentrang120705
16-10-2010, 09:33 AM
A827 read code ok,cáp E210 2in1:

Count supported models - 209
-----------------------------
Model: SGH-A827
CountryCode: ATT
Factory SW: UCHC1_H2
UniqueNumber: 70520000200758
MemoryPhone: KBE00S00AB(A827)
IMEI: 35837901017349/6
Phone S/N: R5VQ458675
Build: M6281A-KLMZ-4.0.90257X
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:30)
Freeze code: 39153141
NET lock: #7465625*638*69047206#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#
For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung 3G tool ver 8.4

CanTho_GSM
17-10-2010, 11:33 AM
Model: SGH-A877
CountryCode: ATT
Factory SW: UCID3
UniqueNumber: 80660000473516
MemoryPhone: KAV00500FM(A877)
IMEI: 35701103726468/2
Phone S/N: RUQSB77865
Build: M6290A-KPMZL-1.2.003503T
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:23)
Freeze code: 51573748
NET lock: #7465625*638*46364040#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#
For check lock status: *#7465625#

HUY THẮNG
17-10-2010, 04:58 PM
Count supported models - 209
Searching Samsung USB interface... not found
-----------------------------
Model: SGH-F406
CountryCode: RWC
Factory SW: UXHJ3
UniqueNumber: 74060000896991
MemoryPhone: TY9000A800O(F406)
IMEI: 35524802014398/4
Phone S/N: R2WQB66500
Build: M6280A-KLRZ-4.0.9535_3S
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
-----------------------------
Model: SGH-F406
CountryCode: RWC
Factory SW: UXHJ3
UniqueNumber: 74060000896991
MemoryPhone: TY9000A800O(F406)
IMEI: 35524802014398/4
Phone S/N: R2WQB66500
Build: M6280A-KLRZ-4.0.9535_3
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Searching Samsung USB interface... not found
Unlocking... OK (time - 00:00:04)
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
tìm không có file gốc cũng như chưa ai chạy qua f400.chỉ thấy nạn nhân của nó khi flash qua f400 bên kia:D (http://forum.gsmhosting.com/vbb/f286/sgh-f406-firmware-needed-690283/)

thienlong-tv19
18-10-2010, 10:06 AM
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503455222/9
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM25)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:39)

thienlong-tv19
18-10-2010, 10:07 AM
Count supported models - 203
Reading file... OK
Model: 730SC
Version: 730SCJG1
Info: Network and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM54)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:45)

trieubk
18-10-2010, 10:33 AM
Test cái cáp mới :D

Selected model: C3303
Selected com port: COM7
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press power button 3 seconds
Phone Detected
Sending loader1... OK
Flash ID: 08
Sending loader2... OK
Unlock - ok
If lock - not deactivate: Please make full reset *2767*3855# + input code
#7465625*638*00000000#
Elapsed time: 95 second, sw ver: 3.4.0068

KACHIUSA317
18-10-2010, 11:16 AM
Model: GT-S3653 USE CODE
CountryCode: OPEN
Factory SW: S3653DXII6
UniqueNumber: 79030000036617
MemoryPhone: K522H1HACC(S3650)
Phone IMEI: 35803903052755 /6
Phone S/N: RD1SA29396
Phone Bluetooth ID: 00 26 5F FB 6E 37
Phone SW: S3653DXII6
Phone HW: MP 0.600
Phone CalData ver: 20091008
Detecting UART port..... OK
Calculating security.... OK
Please wait decrypt code ... OK
[FREZEE]:69714968
[NET LOCK]:00000000
[Subset LOCK]:00000000
[SP LOCK]:00000000
[CP LOCK]:00000000
Decrypted time: 61 sec
Elapsed time: 79 second, sw ver: 3.4.0066

KACHIUSA317
18-10-2010, 11:57 AM
Model: SGH-T559
CountryCode: TMB
Factory SW: UVIFA
UniqueNumber: 70240000551223
MemoryPhone: K522H1HACA(T559)
IMEI: 35446503072461/8
Phone S/N: R8XS758027
Build: Q6270B-KPVZL-
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:01:20)
Freeze code: 90571951
NET lock: #7465625*638*48513631#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#

For check lock status: *#7465625#

KACHIUSA317
18-10-2010, 03:38 PM
Model: SGH-T819
CountryCode: TMB
Factory SW: UVGK4
UniqueNumber: 70850000080238
MemoryPhone: K5D1G13DCM(T819)
IMEI: 35579501054565/1
Phone S/N: R7XPC83206
Build: M6260A-KYRZ-2.1.300612_1D
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Searching Samsung USB interface... detected (COM4)
Model: SGH-T819
SW: T819UVGK4
IMEI: 35579501054565/1
Bypass MSL... OK
Unlocking... OK (time - 00:00:09)
Done with Samsung 3G tool ver 8.4

CanTho_GSM
19-10-2010, 09:48 AM
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM14)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:33)
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM14)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:34)
Done with Samsung 3G tool ver 8.4
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM14)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:40)
Done with Samsung 3G tool ver 8.4

cfoneliem
19-10-2010, 11:18 AM
Samsung 740SC Unlock OK, 8 cây luôn.

Count supported models - 208
Searching Samsung USB interface... detected (COM140)
Model: 740SC
SW: 740SCJD1
IMEI: 35471503402846/9
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJD1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM143)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:32)
Searching Samsung USB interface... detected (COM140)
Model: 740SC
SW: 740SCJD1
IMEI: 35471503402822/0
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJD1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM143)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:32)
Searching Samsung USB interface... detected (COM140)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503460914/4
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM143)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:33)
Searching Samsung USB interface... detected (COM140)
Model: 740SC
SW: 740SCJD1
IMEI: 35471503427246/3
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJD1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM143)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:41)
Searching Samsung USB interface... detected (COM140)
Model: 740SC
SW: 740SCIL1
IMEI: 35471503301575/6
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCIL1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM143)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:31)
Searching Samsung USB interface... not found
Searching Samsung USB interface... detected (COM140)
Model: 740SC
SW: 740SCJD1
IMEI: 35471503392907/1
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJD1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM143)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:31)

KACHIUSA317
19-10-2010, 12:34 PM
Model: SGH-T919
CountryCode: TMO
Factory SW: UVHI5
UniqueNumber: 80240000491839
MemoryPhone: KAV00500FM(T919)
IMEI: 35432102187241/3
Phone S/N: R1WQB87942
Build: M6290A-KPMZL-1.2.003503T
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Searching Samsung USB interface... not found
Unlocking... OK (time - 00:00:05)
Done with Samsung 3G tool ver 8.5

TrườngPhát™
19-10-2010, 05:50 PM
Model: SGH-T819
CountryCode: TMB
Factory SW: UVHB2
UniqueNumber: 60040000520479
MemoryPhone: K5D1G13DCM(T819)
IMEI: 35579501676567/5
Phone S/N: R9XSB01380
Build: M6260A-KYRZ-2.1.300612_1D
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Searching Samsung USB interface... not found
Unlocking... OK (time - 00:00:02)
Done with Samsung 3G tool ver 8.5

Dzo_Dzo_Dzo
20-10-2010, 08:39 AM
Góp vui con S3600
Selected model: S3600
Selected com port: COM5
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press power button 3 seconds
Phone Detected
Use manual parameters
Phone in TAT MODE
Phone IMEI: 35892402547386
Phone SW: S3600DXIE1
Phone BT ADDR: 0025-66-CDBBC7
Phone SN: RU3S523508
Deactivated MSL - TRUE
All Code change to -> 00000000
Unlock - ok
Elapsed time: 16 second, sw ver: 3.4.0068

thienlong-tv19
20-10-2010, 09:21 AM
3 CÂY
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503460932/6
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM25)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:39)
Searching Samsung USB interface... detected (COM48)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503453470/6
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM25)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:40)
Searching Samsung USB interface... detected (COM48)
Model: 740SC
SW: 740SCJD1
IMEI: 35471503377416/2
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJD1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM25)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:40)

NGUYÊNQNGAI
20-10-2010, 09:35 AM
model: T369


Selected model: T369
Selected com port: COM4
Selected speed port: 460800
Please, connect phone and press shortly power button
Phone Detected
Sending loader1... OK
ARM version 3B11
Sending loader2... OK
Flash ID: 00EC220600010000E1D0
Phone IMEI -> 35190804
Phone SW ->
Langpack-> Not found langpack !
Phone HW ->
Phone BT ADDR ->
Phone WI-FI ADDR ->
[NET LOCK]:19620580,
[SIM LOCK]:00000000,
[PHONE LOCK]:00000000,
[SP LOCK]:00000000,
Read Info - ok
Elapsed time: 435 second, sw ver: 3.4.0068

sơntâyninh
20-10-2010, 11:45 AM
T749


Count supported models - 209
-----------------------------
Model: SGH-T749
CountryCode: TMB
Factory SW: UVIK1
UniqueNumber: 55550000410743
MemoryPhone: K5R2G1GACC(T749)S
IMEI: 35922503166377/6
Phone S/N: RP3Z294820
Build: SBAM6290A-KPVZL-1.2.0080_1U
Reading SysInfo... error (Cant read Security data)
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:47)
Freeze code: 83807081
NET lock: #7465625*638*91682483#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#

For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung 3G tool ver 8.4

TấnThuấn
20-10-2010, 12:29 PM
Searching Samsung USB interface... detected (COM6)
Model: 740SC
SW: 740SCJD1
IMEI: 35471503386322/1
Done with Samsung 3G tool ver 8.5
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJD1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... not found
Searching Samsung USB interface... not found
-----------------------------
Enable to open COM6
Done with Samsung 3G tool ver 8.5
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJD1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM23)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:33)
Done with Samsung 3G tool ver 8.5

TấnThuấn
20-10-2010, 12:42 PM
em này ra em khác vào

Searching Samsung USB interface... detected (COM6)
Model: 740SC
SW: 740SCJD1
IMEI: 35471503405683/3
Done with Samsung 3G tool ver 8.5
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJD1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM23)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:31)
Done with Samsung 3G tool ver 8.5

KACHIUSA317
20-10-2010, 04:32 PM
Model: SGH-A877
CountryCode: ATT
Factory SW: UCID3
UniqueNumber: 80230000397931
MemoryPhone: KAV00500FM(A877)
IMEI: 35701103858736/2
Phone S/N: RVASC01346
Build: M6290A-KPMZL-1.2.003503T
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Searching Samsung USB interface... not found
Unlocking... OK (time - 00:00:02)

super_vt
20-10-2010, 05:56 PM
Selected model: E1360B
Selected com port: COM17
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press power button 3 seconds
Phone Detected
Use automatic parameters
Phone in TAT MODE
Phone IMEI: 35191303843897
Phone SW: E1360BBMIE1
Phone BT ADDR: 444E-1A-CBFB3B
Phone SN: RQ1Z300324
Deactivated MSL - TRUE
All Code change to -> 00000000
Unlock - ok
Elapsed time: 12 second, sw ver: 3.4.0066

KACHIUSA317
22-10-2010, 09:47 AM
Model: SGH-T919
CountryCode: TMB
Factory SW: UVHL3
UniqueNumber: 74090000980104
MemoryPhone: KAV00500FM(T919)
IMEI: 35191503088665/3
Phone S/N: R4YS213118
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Searching Samsung USB interface... detected (COM4)
Model: SGH-T919
SW: T919UVHL3
IMEI: 35191503088665/3
Bypass MSL... OK
Unlocking... OK (time - 00:00:09)
Done with Samsung 3G tool ver 8.6

CanTho_GSM
22-10-2010, 10:38 AM
Model: SGH-A797
SW: 2009-06-2916:09Off.BldBAS_SAMSUNG_BOURBON_CRH1090048_19_R2 A010_090629_1537ACCESS_CHW
IMEI: 35462103390727/5
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
Press 1 + message key and connect phone by cable
Waiting for SE USB Device... OK
Detected:\\?\usb#vid_0bdb&pid_100e#5&33eb646c&0&3#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
Opening Port... OK
Flash ID:D900
Protocol:0401
Sending Loader 1... OK
Sending Loader 2... OK
Sending Loader 3... OK
Sending Loader 4... OK
Reading Data... OK
Calculating stage 1... OK
Calculating stage 2... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:28)
Freeze code: 24203727
NET lock: #7465625*638*41953057#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung 3G tool ver 8.6

KACHIUSA317
22-10-2010, 11:09 AM
Model: SGH-T659
CountryCode: TMB
Factory SW: UVIG9
UniqueNumber: 75600000428642
MemoryPhone: K5R2G1GACC(T659)S
IMEI: 35244603187741/7
Phone S/N: R5XZ381731
Build: M6246A-KPVZL-1.2.0035
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:59)
Freeze code: 79502071
NET lock: #7465625*638*57058131#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#

Nhất Vũ
23-10-2010, 09:44 AM
cho em ké cây cùi :D
http://img202.imageshack.us/img202/873/37209925.jpg (http://img202.imageshack.us/i/37209925.jpg/)


(http://imageshack.us)

CanTho_GSM
24-10-2010, 11:06 AM
Count supported models - 214
Press 1 + message key and connect phone by cable
Waiting for SE USB Device... not found
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
Press 1 + message key and connect phone by cable
Waiting for SE USB Device... OK
Detected:\\?\usb#vid_0bdb&pid_100e#5&33eb646c&0&3#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
Opening Port... OK
Flash ID:D900
Protocol:0401
Sending Loader 1... OK
Sending Loader 2... OK
Sending Loader 3... OK
Sending Loader 4... OK
Reading Data... OK
Calculating stage 1... OK
Calculating stage 2... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:55)
Freeze code: 81503518
NET lock: #7465625*638*51747473#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung 3G tool ver 8.6

KACHIUSA317
25-10-2010, 09:37 AM
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM84)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:44)
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
Searching Samsung USB interface... detected (COM138)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503388857/4
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM84)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:42)
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
Searching Samsung USB interface... detected (COM138)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503431270/7
Done with Samsung 3G tool ver 8.6

KACHIUSA317
25-10-2010, 09:39 AM
A687 chon A797 read code OK
Press 1 + 0 key and connect phone by cable
Waiting for SE USB Device... OK
Detected:\\?\usb#vid_0bdb&pid_100e#5&45ec3e8&0&1#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
Opening Port... OK
Flash ID:D900
Protocol:0401
Sending Loader 1... OK
Sending Loader 2... OK
Sending Loader 3... OK
Sending Loader 4... OK
Reading Data... OK
Calculating stage 1... OK
Calculating stage 2... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:55)
Freeze code: 37309292
NET lock: #7465625*638*81471351#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#

For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung 3G tool ver 8.6

KACHIUSA317
25-10-2010, 09:44 AM
Model: GT-I9000
SW: T959UVJFD
IMEI: 35180104149386/3
Searching Android modem... detected (COM143)
Model: GT-I9000
SW: T959UVJFD
IMEI: 35180104149386/3
CountryCode: ¹ج±¹/TMB
Factory SW: UVJFD
UniqueNumber: 74220001816649
MemoryPhone: KB100D00WM(T959)
Reading Data from phone... OK
MCK: 85371370
NET lock: 92603961
Sub lock: 00000000
SP lock: 00000000
CP lock: 00000000
SIM lock: 00000000

For check lock status: *#7465625#

KACHIUSA317
25-10-2010, 11:08 AM
Selected model: S3653
Selected com port: COM37
Selected speed port: 921600
Phone must be ON
Search modem ... OK
Search modem on:COM14
Phone IMEI: 35803903239710 /7
Phone S/N: RD2SB56011
Detecting UART port..... OK
Repower phone - please wait
Reconnect cable on phone for init modem
Search modem ... OK
Search modem on:COM14
Net locks - cleared
Reset phone code to - > 00000000
Reset sim block code to - > 00000000
Elapsed time: 62 second, sw ver: 3.4.0068

TrườngPhát™
26-10-2010, 12:53 PM
Selected model: C3050
Selected com port: COM6
Selected speed port: 460800
Phone must be ON!
Please, connect phone
Entering TestMode... OK
Start unlock........
SW: C3050BUII1
IMEI: 35247704467989
MSL DEACTIVATED - TRUE
NET and SIM lock - deactivated
Phone password change into -> 00000000
Unlock - ok
Elapsed time: 22 second, sw ver: 3.4.0068

KACHIUSA317
26-10-2010, 06:56 PM
Model: SGH-T929
CountryCode: TMB
Factory SW: UVIA2
UniqueNumber: 17060000276796
MemoryPhone: KAV00500FM(T929)S
IMEI: 35588102175712/9
Phone S/N: R8YS543066
Build: M6281A-KLRZ-4.0.96154S
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:54)
Freeze code: 59281919
NET lock: #7465625*638*24204269#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#

For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung 3G tool ver 8.6

CanTho_GSM
27-10-2010, 12:51 PM
Model: 706SC
SW: 706SCGJ1
IMEI: 35297001041392/8
Reading data... OK
Calculating... OK
Sending PreLoader... OK
Sending Loader... OK
Launching loader... OK
Initializing... OK
Reading security... OK
Unlocking... OK

CanTho_GSM
27-10-2010, 02:02 PM
Model: A767/ATT
CountryCode: ATT
Factory SW: A767UCHI4
UniqueNumber: 55050000211577
MemoryPhone: TYA000B800DO(A767)
IMEI: 35844202305153/7
Phone S/N: RP8S202602
Build: M6260A-KYRZ-2.5.1033_4S
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Searching Samsung USB interface... not found
Unlocking... OK (time - 00:00:07)

cfoneliem
28-10-2010, 12:04 PM
Samsung C3300K Unlock Ok

-------------------------------------------------------------------------------
Selected model: C3300K
Selected com port: COM13
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press power button 3 seconds
Phone Detected
Sending loader1... OK
Flash ID: 08
Sending loader2... OK
Unlock - ok
If lock - not deactivate: Please make full reset *2767*3855# + input code #7465625*638*00000000#
Elapsed time: 82 second, sw ver: 3.4.0065
-------------------------------------------------------------------------------

CanTho_GSM
28-10-2010, 03:11 PM
Model: 920SC
Version: 920SCJD3
Info: Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM54)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:04:19)
Searching Softbank modem... detected (COM48)
IMEI: 35166202026479/4
Reading data... OK
Calculating... OK
Sending PreLoader... OK
Sending Loader... OK
Launching loader... OK
Initializing... OK

Trinhtc
28-10-2010, 03:27 PM
Thêm 1 em củ chuối ok by Z3


http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010102830043nwm4njuzmz165679.jpeg
:D

huyducgsm
29-10-2010, 10:48 PM
Selected model: E2550
Selected com port: COM6
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press power button 3 seconds
Phone Detected
Use automatic parameters
Phone in TAT MODE
Unlock - ok
Elapsed time: 16 second, sw ver: 3.4.0068

CanTho_GSM
30-10-2010, 12:49 PM
Model: SGH-T659
CountryCode: TMB
Factory SW: UVIG9
UniqueNumber: 75500000364816
MemoryPhone: K5R2G1GACC(T659)S
IMEI: 35244603180657/2
Phone S/N: R3YZ345859
Build: M6246A-KPVZL-1.2.0035
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:29)
Freeze code: 68639351
NET lock: #7465625*638*26062591#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#

For check lock status: *#7465625#

KACHIUSA317
02-11-2010, 10:53 AM
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM104)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:43)
Searching Samsung USB interface... detected (COM161)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503051496/7
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM104)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:45)
Searching Samsung USB interface... detected (COM161)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503262787/4

KACHIUSA317
02-11-2010, 10:53 AM
Selected model: S5233
Selected com port: COM37
Selected speed port: 921600
Phone must be ON
Search modem ... OK
Search modem on:COM160
Phone IMEI: 35587103289384 /9
Phone S/N: RD3Z616483
Detecting UART port..... OK
Repower phone - please wait
Reconnect cable on phone for init modem
Search modem ... OK
Search modem on:COM12
Net locks - cleared
Reset phone code to - > 00000000
Reset sim block code to - > 00000000
Elapsed time: 52 second, sw ver: 3.4.0066

KACHIUSA317
02-11-2010, 10:58 AM
Model: SGH-A897
CountryCode: ATT
Factory SW: UCIIA
UniqueNumber: 76200000191317
MemoryPhone: KBN00300RM(A897)S
IMEI: 35557303228413/2
Phone S/N: R7YZ160297
Build: M6290A-KPVMZL-2.6.009010T
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:42)
Freeze code: 53738204
NET lock: #7465625*638*19029464#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#

For check lock status: *#7465625#

KACHIUSA317
02-11-2010, 11:04 AM
Model: SGH-T359
CountryCode: TMB
Factory SW: UVJE1
UniqueNumber: 90650001460018
MemoryPhone: K5W2G1HACF(T359)S
IMEI: 35242204321747/0
Phone S/N: RQMZ843971
Build: Q6270B-KPVZL-1.5.40T
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:01:17)
Freeze code: 63617963
NET lock: #7465625*638*95928484#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#

For check lock status: *#7465625#

KACHIUSA317
02-11-2010, 11:19 AM
Model: SGH-A887
CountryCode: ATT
Factory SW: UCIJ1
UniqueNumber: 80850000834409
MemoryPhone: K5R2G1GACC(A887)S
IMEI: 35965703586728/6
Phone S/N: RVJZ556297
Build: SBAM6290A-KPVZL-1.2.0075_3S
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:52)
Freeze code: 74147262
NET lock: #7465625*638*13068208#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#

For check lock status: *#7465625#

CanTho_GSM
02-11-2010, 02:30 PM
Selected model: T459
Selected com port: COM15
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press power button 3 seconds
Phone Detected
Use automatic parameters
Phone in TAT MODE
Phone IMEI: 35634702029263
Phone SW: T459UVHI4
Phone BT ADDR: 0023-3A-B2C86D
Phone SN: R9WQA59521
Deactivated MSL - TRUE
All Code change to -> 00000000
Unlock - ok

KACHIUSA317
02-11-2010, 02:40 PM
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM104)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:44)
Searching Samsung USB interface... detected (COM161)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503462814/4

Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM104)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:50)
Searching Samsung USB interface... detected (COM161)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503345691/9

gem38
02-11-2010, 05:31 PM
kiếm cháo gà ngày mưa to ;

http://ca6.upanh.com/15.584.19867960.sS50/a777.jpg

KACHIUSA317
02-11-2010, 06:15 PM
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM5)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:53)
Searching Samsung USB interface... detected (COM14)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503462460/6
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM5)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:55)
Searching Samsung USB interface... detected (COM14)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503462404/4

KACHIUSA317
03-11-2010, 10:12 AM
Model: GT-S8300T
CountryCode: utchis
Factory SW: S8300MBIE2
UniqueNumber: 80570000405232
MemoryPhone: K5R2G1GACC(S8300)S
IMEI: 35632103025708/3
Phone S/N: RVNS986460
Build: M6281A-KLRZR-4.0.9640
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:45)
Freeze code: 62904608
NET lock: #7465625*638*28382738#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#

For check lock status: *#7465625#

KACHIUSA317
03-11-2010, 07:30 PM
Em này dùng NS read ra code Freeze ko đúng

Model: SGH-T479
CountryCode: TMB
Factory SW: UVJE4
UniqueNumber: 55670000879329
MemoryPhone: K5R2G1GACC(T479)S
IMEI: 35326804141745/8
Phone S/N: RPLZ814621
Build: SBAM6246A-KPVZL-1.2.0035_6S
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:54)
Freeze code: 59515964
NET lock: #7465625*638*73909249#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#

For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung 3G tool ver 8.6

KACHIUSA317
03-11-2010, 07:39 PM
Model: SGH-A887
CountryCode: ATT
Factory SW: UCIJ1
UniqueNumber: 80080000734426
MemoryPhone: K5R2G1GACC(A887)S
IMEI: 35965703412241/0
Phone S/N: RV4Z342167
Build: SBAM6290A-KPVZL-1.2.0075_3S
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:11)
Freeze code: 07157184
NET lock: #7465625*638*15975084#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#

For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung 3G tool ver 8.6

trieubk
04-11-2010, 09:50 AM
S3370E read code OK, nhớ chọn read code v2:)

Model: GT-S3370E
CountryCode: NCM
Factory SW: S337EXXJE3_OXBJE3
UniqueNumber: 80880000923740
MemoryPhone: K522H1HACC(S3370)S
IMEI: 35272604xxxxxxxxx
Phone S/N: RUQZ697087
Build: Q6270B-KPVZL-1.5.55011ST
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:01:27)
Freeze code: 62618382
NET lock: #7465625*638*39164905#
Sub lock: #7465625*782*13937960#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*00000000#
For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung 3G tool ver 8.6

KACHIUSA317
04-11-2010, 01:22 PM
Selected model: T369
Selected com port: COM7
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press shortly power button
Phone Detected
Sending loader1... OK
ARM version 5B11
Sending loader2... OK
Flash ID: 00EC220600010000E1D0
Phone IMEI -> 35190804026558
Phone SW ->
Langpack-> Not found langpack !
Phone HW ->
Phone BT ADDR ->
Phone WI-FI ADDR ->
[NET LOCK]:53491240,
[SIM LOCK]:00000000,
[PHONE LOCK]:00000000,
[SP LOCK]:00000000,
Read Info - ok
Elapsed time: 417 second, sw ver: 3.4.0071

PHÚ HUẾ-GSM
05-11-2010, 02:29 PM
Model: SGH-T919
CountryCode: TMB
Factory SW: UVHL3
UniqueNumber: 17060000162792
MemoryPhone: KAV00500FM(T919)
IMEI: 35191403280058/0
Phone S/N: R1XS347732
Build: M6290A-KPMZL-1.2.003503T
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Searching Samsung USB interface... detected (COM73)
Model: SGH-T919
SW: T919UVHL3
IMEI: 35191403280058/0
Bypass MSL... OK
Unlocking... OK (time - 00:00:17)
Done with Samsung 3G tool ver 8.5

KACHIUSA317
05-11-2010, 05:46 PM
Model: SGH-T669
CountryCode: TMB
Factory SW: UVJD9
UniqueNumber: 76320000078937
MemoryPhone: K5W2G1HACF(T669)S
IMEI: 35820603097910/9
Phone S/N: R6XZ535219
Build: Q6270B-KPVZL-1.5.40034ST
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:01:09)
Freeze code: 71695759
NET lock: #7465625*638*93626831#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#

For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung 3G tool ver 8.6

KACHIUSA317
05-11-2010, 06:39 PM
Selected model: S5230W
Selected com port: COM7
Selected speed port: 921600
Phone must be ON
Search modem ... OK
Search modem on:COM178
Phone IMEI: 35868103073352 /6
Phone S/N: RPHZ253891
Detecting UART port..... OK
Repower phone - please wait
Phone must be ON
Search modem ... OK
Search modem on:COM12
Net locks - cleared
Reset phone code to - > 00000000
Reset sim block code to - > 00000000
Elapsed time: 63 second, sw ver: 3.4.0071

KACHIUSA317
05-11-2010, 06:40 PM
Model: SGH-T929
CountryCode: TMB
Factory SW: UVIA2
UniqueNumber: 70460000959105
MemoryPhone: KAV00500FM(T929)S
IMEI: 35588102229007/0
Phone S/N: R1YZ126107
Build: M6281A-KLRZ-4.0.96154S
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:24)
Freeze code: 31620716
NET lock: #7465625*638*07047263#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung 3G tool ver 8.6

KACHIUSA317
06-11-2010, 11:05 AM
Model: SGH-A897
CountryCode: ATT
Factory SW: UCJC1
UniqueNumber: 55250000756437
MemoryPhone: KBN00300RM(A897)S
IMEI: 35858803174839/7
Phone S/N: RQDZ944467
Build: M6290A-KPVMZL-2.6.009015T
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:54)
Freeze code: 19279270
NET lock: #7465625*638*52618148#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#

For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung 3G tool ver 8.6

KACHIUSA317
06-11-2010, 03:03 PM
Thêm 4 em A687

Count supported models - 214
Press 1 + message key and connect phone by cable
Waiting for SE USB Device... OK
Detected:\\?\usb#vid_0bdb&pid_100e#5&45ec3e8&0&1#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
Opening Port... OK
Flash ID:D900
Protocol:0401
Sending Loader 1... OK
Sending Loader 2... OK
Sending Loader 3... OK
Sending Loader 4... OK
Reading Data... OK
Calculating stage 1... OK
Calculating stage 2... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:46)
Freeze code: 72631931
NET lock: #7465625*638*06314048#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#

For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung 3G tool ver 8.6

Press 1 + message key and connect phone by cable
Waiting for SE USB Device... OK
Detected:\\?\usb#vid_0bdb&pid_100e#5&45ec3e8&0&1#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
Opening Port... OK
Flash ID:D900
Protocol:0401
Sending Loader 1... OK
Sending Loader 2... OK
Sending Loader 3... OK
Sending Loader 4... OK
Reading Data... OK
Calculating stage 1... OK
Calculating stage 2... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:53)
Freeze code: 81574962
NET lock: #7465625*638*13814729#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#

For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung 3G tool ver 8.6

Press 1 + message key and connect phone by cable
Waiting for SE USB Device... OK
Detected:\\?\usb#vid_0bdb&pid_100e#5&45ec3e8&0&1#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
Opening Port... OK
Flash ID:D900
Protocol:0401
Sending Loader 1... OK
Sending Loader 2... OK
Sending Loader 3... OK
Sending Loader 4... OK
Reading Data... OK
Calculating stage 1... OK
Calculating stage 2... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:46)
Freeze code: 14707519
NET lock: #7465625*638*71794273#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#

For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung 3G tool ver 8.6

Press 1 + message key and connect phone by cable
Waiting for SE USB Device... OK
Detected:\\?\usb#vid_0bdb&pid_100e#5&45ec3e8&0&1#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
Opening Port... OK
Flash ID:D900
Protocol:0401
Sending Loader 1... OK
Sending Loader 2... OK
Sending Loader 3... OK
Sending Loader 4... OK
Reading Data... OK
Calculating stage 1... OK
Calculating stage 2... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:55)
Freeze code: 40208385
NET lock: #7465625*638*86061490#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#

For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung 3G tool ver 8.6

TrườngPhát™
09-11-2010, 12:33 PM
Count supported models - 214
Searching Samsung USB interface... detected (COM17)
Model: 740SC
SW: 740SCJD1
IMEI: 35471503384200/1
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJD1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM16)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:41)
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
.........................
Count supported models - 214
Searching Samsung USB interface... detected (COM17)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503439444/0
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM16)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:42)
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
........................
Count supported models - 214
Searching Samsung USB interface... detected (COM17)
Model: 740SC
SW: 740SCJD1
IMEI: 35471503424348/0
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJD1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM16)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:40)
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
........................
Count supported models - 214
Searching Samsung USB interface... detected (COM17)
Model: 740SC
SW: 740SCJD1
IMEI: 35471503401830/4
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJD1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM16)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:42)
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
p/s : 4 em vô 1 chỗ :D
Sorry vì lúc post ko xem bài của anh Trieubk nên lỡ post.Mod nào đi ngang xóa dùm :).Thanks,thật sự ko muốn xì pam :D

phươngquang_mobi
09-11-2010, 07:21 PM
thêm 1 chú 920SC buổi tối,nghỉ đi theo gái thôi.
Count supported models - 214
Searching Samsung USB interface... detected (COM7)
Model: 920SC
SW: 920SCID1
IMEI: 35166202033850/3
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
Searching Softbank modem... detected (COM7)
Model: 920SC
SW: 920SCID1
IMEI: 35166202033850/3
Reading data... OK
Calculating... OK
Sending PreLoader... OK
Sending Loader... OK
Launching loader... OK
Initializing... OK
Reading security... OK
Unlocking... OK
Done with Samsung 3G tool ver 8.6

NGUYÊNQNGAI
10-11-2010, 08:05 AM
unlock 740sc by z3x
Count supported models - 214
Searching Samsung USB interface... detected (COM33)
Model: 740SC
SW: 740SCJD1
IMEI: 357806021396634..
Done with Samsung 3G tool ver 8.5
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJD1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM40)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:02:42)
Done with Samsung 3G tool ver 8.5

lượm lúa

thienlong-tv19
10-11-2010, 10:12 AM
Count supported models - 214
Searching Samsung USB interface... detected (COM14)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503470032/3
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... not found
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM17)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:48)
Done with Samsung 3G tool ver 8.6

anhkhoa
10-11-2010, 04:03 PM
Count supported models - 214
Searching Samsung USB interface... not found
-----------------------------
No answer from phone
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
Searching Samsung USB interface... detected (COM261)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503536363/4
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM81)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:38)
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
Searching Samsung USB interface... detected (COM261)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503536372/5
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM81)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:36)
Done with Samsung 3G tool ver 8.6

PHÚ HUẾ-GSM
11-11-2010, 09:31 AM
Model: SGH-A877
CountryCode: ATT
Factory SW: UCID3
UniqueNumber: 80530000186806
MemoryPhone: KAV00500FM(A877)
IMEI: 35701103278521/0
Phone S/N: RUUS979451
Build: M6290A-KPMZL-1.2.003503T
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Searching Samsung USB interface... not found
Unlocking... OK (time - 00:00:06)
Done with Samsung 3G tool ver 8.6

PHÚ HUẾ-GSM
12-11-2010, 11:49 AM
a 687 unlock ok
Press 1 + message key and connect phone by cable
Waiting for SE USB Device... OK
Detected:\\?\usb#vid_0bdb&pid_100e#5&39fe81e&0&2#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
Opening Port... OK
Flash ID:D900
Protocol:0401
Sending Loader 1... OK
Sending Loader 2... OK
Sending Loader 3... OK
Sending Loader 4... OK
Reading Data... OK
Calculating stage 1... OK
Calculating stage 2... OK
Calculating codes... OK (time - 00:01:46)
Freeze code: 75830620
NET lock: #7465625*638*70935141#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#

For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung 3G tool ver 8.6

syhung_qtri
15-11-2010, 07:23 PM
13 cây 740sc unlock ok all!:D

Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM20)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:38)
Done with Samsung 3G tool ver 8.5

Count supported models - 214
Searching Samsung USB interface... detected (COM43)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503462683/3
Done with Samsung 3G tool ver 8.5
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM20)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:54)
Done with Samsung 3G tool ver 8.5
Searching Samsung USB interface... detected (COM43)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503453252/8
Done with Samsung 3G tool ver 8.5
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM20)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:57)
Done with Samsung 3G tool ver 8.5
Searching Samsung USB interface... detected (COM43)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503456242/6
Done with Samsung 3G tool ver 8.5
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM20)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:55)
Done with Samsung 3G tool ver 8.5
Searching Samsung USB interface... detected (COM43)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503456230/1
Done with Samsung 3G tool ver 8.5
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM20)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:54)
Done with Samsung 3G tool ver 8.5
Searching Samsung USB interface... detected (COM43)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503456234/3
Done with Samsung 3G tool ver 8.5
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM20)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:54)
Done with Samsung 3G tool ver 8.5
Searching Samsung USB interface... detected (COM43)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503456217/8
Done with Samsung 3G tool ver 8.5
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM20)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:54)
Done with Samsung 3G tool ver 8.5
Searching Samsung USB interface... detected (COM43)
Model: 740SC
SW: 740SCJD1
IMEI: 35471503388532/3
Done with Samsung 3G tool ver 8.5
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJD1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM20)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:54)
Done with Samsung 3G tool ver 8.5
Searching Samsung USB interface... detected (COM43)
Model: 740SC
SW: 740SCJD1
IMEI: 35471503351122/6
Done with Samsung 3G tool ver 8.5
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJD1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM20)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:54)
Done with Samsung 3G tool ver 8.5
Searching Samsung USB interface... detected (COM43)
Model: 740SC
SW: 740SCJD1
IMEI: 35471503351090/5
Done with Samsung 3G tool ver 8.5
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJD1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM20)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:54)
Done with Samsung 3G tool ver 8.5
Searching Samsung USB interface... detected (COM43)
Model: 740SC
SW: 740SCJD1
IMEI: 35471503351115/0
Done with Samsung 3G tool ver 8.5
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJD1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM20)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:55)
Done with Samsung 3G tool ver 8.5
Searching Samsung USB interface... detected (COM70)
Model: 740SC
SW: 740SCJD1
IMEI: 35471503351080/6
Done with Samsung 3G tool ver 8.5
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJD1
Info: Unlock and media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM20)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:55)
Done with Samsung 3G tool ver 8.5


(http://*************.vn/for@um//showthread.php?p=43742)

Hữu Trí
18-11-2010, 01:43 PM
T249 unlock ok
http://ca7.upanh.com/16.357.20686252.qFD0/t249.jpg

yentrang120705
19-11-2010, 08:03 PM
S5233S removed usercode kg mất dữ liệu:
chọn model S5600
cáp usb=>phone on=>chọn cổng USB=>nhấn usercode=>readcode=>ok

"
Searching Samsung USB interface... detected (COM37)
Model: GT-S5233S
SW: SS_21331_Platform_SW_Release_SI1.3.10_V5.0
IMEI: 35587103045061/8
Reading codes... OK
SIM lock: 0000
Phone lock: 911991
Done with Samsung 3G tool ver 8.6

PHÚ HUẾ-GSM
20-11-2010, 02:04 PM
Model: SGH-T669
CountryCode: TMB
Factory SW: UVJD9
UniqueNumber: 00060000205501
MemoryPhone: K5W2G1HACF(T669)S
IMEI: 35365204402508/9
Phone S/N: RQRZ924421
Build: Q6270B-KPVZL-1.5.40034ST
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:01:55)
Freeze code: 90527307
NET lock: #7465625*638*19047537#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#

For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung 3G tool ver 8.6

thienlong-tv19
22-11-2010, 05:51 PM
5 em
-------------------------------- 22.11.2010_14-53-3 --------------------------------
Count supported models - 214
Searching Samsung USB interface... not found
-----------------------------
No answer from phone
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
Searching Samsung USB interface... detected (COM12)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503516072/5
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
Reading file... OK
Model: 730SC
Version: 730SCJG1
Info: Network and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... not found
Reading file... OK
Model: 730SC
Version: 730SCJG1
Info: Network and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM15)
Sending file 1 of 4...
-------------------------------- 22.11.2010_14-57-24 --------------------------------
Count supported models - 214
Searching Samsung USB interface... not found
-----------------------------
No answer from phone
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
-------------------------------- 22.11.2010_14-57-59 --------------------------------
Count supported models - 214
Searching Samsung USB interface... not found
-----------------------------
No answer from phone
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
-------------------------------- 22.11.2010_15-0-13 --------------------------------
Count supported models - 214
-------------------------------- 22.11.2010_15-10-54 --------------------------------
Count supported models - 214
Searching Samsung USB interface... detected (COM12)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503509217/5
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM15)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:41)
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
-------------------------------- 22.11.2010_15-40-38 --------------------------------
Count supported models - 214
-------------------------------- 22.11.2010_15-41-3 --------------------------------
Count supported models - 214
Searching Samsung USB interface... not found
-----------------------------
No answer from phone
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
Searching Samsung USB interface... not found
-----------------------------
No answer from phone
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
Searching Samsung USB interface... detected (COM12)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503516072/5
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
Reading file... OK
Model: 730SC
Version: 730SCJG1
Info: Network and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM15)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... Error (Boot mismatch)
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
Searching Samsung USB interface... not found
-----------------------------
No answer from phone
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
-------------------------------- 22.11.2010_15-46-18 --------------------------------
Count supported models - 214
-----------------------------
No answer from phone
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM15)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:39)
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
-------------------------------- 22.11.2010_15-56-47 --------------------------------
Count supported models - 214
-----------------------------
No answer from phone
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
-------------------------------- 22.11.2010_15-59-0 --------------------------------
Count supported models - 214
-----------------------------
Model: SGH-V740
CountryCode: SBM
Factory SW: 740SCJG1
UniqueNumber: 74380001669189
MemoryPhone: K512H1GACM(V740)
IMEI: 35471503532513/8
Phone S/N: R1YZA92564
Build: M6246A-KPRZL-1.2.0035_3S
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
Searching Samsung USB interface... detected (COM12)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503532513/8
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM15)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:39)
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
-------------------------------- 22.11.2010_16-7-50 --------------------------------
Count supported models - 214
Searching Samsung USB interface... detected (COM12)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503514965/2
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM15)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:39)
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
-------------------------------- 22.11.2010_16-18-12 --------------------------------
Count supported models - 214
Searching Samsung USB interface... detected (COM12)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35471503546107/3
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM15)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:43)
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
-------------------------------- 22.11.2010_16-23-2 --------------------------------
Count supported models - 214
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1
Info: Unlock and Media patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM15)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:39)
Done with Samsung 3G tool ver 8.6

CanTho_GSM
23-11-2010, 12:56 PM
PDA/CSC version: i616UZGL4
Phone version: i616UZGL4
IMEI: À3575510104370/
Phone S/N: R8WQ777655
Build: M6260A-KYRZ-2.1.300612
Reading data... OK
Bypass MSL... OK
Unlocking... OK
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
-----------------------------
Model: SGH-A886
CountryCode: RWC
Factory SW: A886UXIJ9
UniqueNumber: 80190000647021
MemoryPhone: K5R2G1GACC(A887)S
IMEI: 35717103040007/9
Phone S/N: RV4Z730372
Build: SBAM6290A-KPVZL-1.2.0075_8S
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:21)
Freeze code: 49162086
NET lock: #7465625*638*16079252#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#
For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung 3G tool ver 8.6

lyhai
29-11-2010, 05:48 PM
T939 androi
Model: SGH-T939
CountryCode: TMB
Factory SW: UVJA3
UniqueNumber: 70240000836875
MemoryPhone: KBN00300HA(T939)S
PDA/CSC version: T939UVJE2
Phone version: T939UVJE2
IMEI: /
Phone S/N: R6XZ345727
Build: M76XX-SDCBALUM-6375
Reading Security... OK
Bypass MSL... OK
Unlocking ... OK
Done with Samsung 3G tool ver 8.6

TrườngPhát™
01-12-2010, 10:39 AM
Model: SGH-T359
CountryCode: TMB
Factory SW: UVJE1
UniqueNumber: 90620001648214
MemoryPhone: K5W2G1HACF(T359)S
IMEI: 35242204285224/4
Phone S/N: RQ3Z864068
Build: Q6270B-KPVZL-1.5.40T
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:44)
Freeze code: 68475703
NET lock: #7465625*638*68519253#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#
SIM lock: #7465625*746*12369874#

For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung 3G tool ver 8.8
http://va8.upanh.com/thumbpic/17.102.21475464.R7h0/untitled.200x1.jpg

PHÚ HUẾ-GSM
01-12-2010, 11:23 AM
Model: SGH-T479
CountryCode: TMB
Factory SW: UVJE4
UniqueNumber: 55670000851107
MemoryPhone: K5R2G1GACC(T479)S
IMEI: 35326804114233/8
Phone S/N: RP3Z842225
Build: SBAM6246A-KPVZL-1.2.0035_6S
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:04:28)
Freeze code: 58503141
NET lock: #7465625*638*31949480#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#

For check lock status: *#7465625#

trangthanh-386
03-12-2010, 07:03 PM
C5220 unlock ok

Model: GT-C5220
CountryCode: TEL
Factory SW: C5220DVIB3
UniqueNumber: 60130001066006
MemoryPhone: K5D1G13DCA(C5220)
IMEI: 35872402547700/4
Phone S/N: R4YZ640616
Build: M6260A-KYRZ-2.5.1036T
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Searching Samsung USB interface... detected (COM77)
Model: GT-C5220
SW: C5220DVIB3
IMEI: 35872402547700/4
Bypass MSL... OK
Unlocking... OK (time - 00:00:08)
Done with Samsung 3G tool ver 8.

http://ca2.upanh.com/17.241.21618178.zj30/untitled.jpg

NGUYÊNQNGAI
04-12-2010, 04:13 PM
SGH-A867 ok


Model: SGH-A867
CountryCode: ATT
Factory SW: UCHJ3_H
UniqueNumber: 60330000323418
MemoryPhone: KAV00500FM(A867)
IMEI: 354670246178936
Phone S/N: R4WS316001
Build: M6290A-KPMZL-1.2.003503T
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Searching Samsung USB interface... detected (COM32)
Model: SGH-A867
SW: A867UCHJ3
IMEI: 354670246178925
Bypass MSL... OK
Unlocking... OK (time - 00:00:08)

CanTho_GSM
06-12-2010, 09:50 AM
Selected model: M2513
Selected com port: COM4
Selected speed port: 460800
Phone must be ON!
Please, connect phone
Entering TestMode... OK
Start unlock........
SW: M2513DXIF1
IMEI: 35580003005278
MSL DEACTIVATED - TRUE
NET and SIM lock - deactivated
Phone password change into -> 00000000
Unlock - ok
Elapsed time: 40 second, sw ver: 3.4.0068

phucuongmobile
08-12-2010, 10:30 AM
Count supported models - 217
Searching Samsung USB interface... detected (COM338)
Model: SGH-A797
SW: 2009-06-2916:09Off.BldBAS_SAMSUNG_BOURBON_CRH1090048_19_R2 A010_090629_1537ACCESS_CHW
IMEI: 35859503500340/6
Done with Samsung 3G tool ver 8.8
Done with Samsung 3G tool ver 8.8
Press 1 + message key and connect phone by cable
Waiting for SE USB Device... not found
Done with Samsung 3G tool ver 8.8
Press 1 + message key and connect phone by cable
Waiting for SE USB Device... not found
Done with Samsung 3G tool ver 8.8
Press 1 + message key and connect phone by cable
Waiting for SE USB Device... OK
Detected:\\?\usb#vid_0bdb&pid_100e#5&339e9ce1&0&2#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
Opening Port... OK
Flash ID:D900
Protocol:0401
Sending Loader 1... OK
Sending Loader 2... OK
Sending Loader 3... OK
Sending Loader 4... OK
Reading Data... OK
Calculating stage 1... OK
Calculating stage 2... OK
Calculating codes... OK (time - 00:00:17)
Freeze code: 24193646
NET lock: #7465625*638*36949151#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#

For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung 3G tool ver 8.8

CanTho_GSM
09-12-2010, 03:14 PM
Selected model: A697
Selected com port: COM3
Selected speed port: 921600
Phone must be ON
Search modem ... OK
Search modem on:COM10
Model: SGH-A697
CountryCode: ATT
Factory SW: UCJB2
UniqueNumber: 55730000679184
MemoryPhone: K522H1HACA(A697)S
Phone IMEI: 35242604028016 /7
Phone S/N: RPQZ681119
Phone Bluetooth ID: E8 E5 D6 7C D7 A7
Phone SW: A697UCJB2
Phone HW: REV 1.0
Phone CalData ver: 20100621
Detecting UART port..... OK
Calculating security.... OK
Please wait decrypt code ... OK
[FREZEE]:73913152
[NET LOCK]:90525283
[Subset LOCK]:00000000
[SP LOCK]:00000000
[CP LOCK]:00000000
Decrypted time: 43 sec

luuquocquang
10-12-2010, 12:39 AM
Selected model: B3410
Selected com port: COM8
Selected speed port: 115200
Please, connect phone and press shortly power button
Phone Detected
Sending loader1... OK
ARM version 3B11
Sending loader2... OK
Flash ID: 00EC2206000100000034
Unlock - ok
If lock - not deactivate: Please make full reset *2767*3855# + input code #7465625*638*00000000#
Elapsed time: 139 second, sw ver: 3.4.0074
-------------------------------------------------------------------------------
Selected model: B3410
Selected com port: COM8
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press shortly power button
Phone Detected
Sending loader1... OK
ARM version 5B11
Sending loader2... OK
Flash ID: 00EC2206000100000034
Unlock - ok
If lock - not deactivate: Please make full reset *2767*3855# + input code #7465625*638*00000000#
Elapsed time: 139 second, sw ver: 3.4.0074

mới ok 2 em B3410R :D

PHÚ HUẾ-GSM
10-12-2010, 08:32 AM
Count supported models - 214
-----------------------------
Model: SGH-A777
CountryCode: ATT
Factory SW: UCIF2
UniqueNumber: 55260000511372
MemoryPhone: TYA000B800DO(A777)
IMEI: 35894602475053/3
Phone S/N: RPISA51792
Build: M6260A-KYRZ-2.5.1036_6S
Reading SysInfo... OK
Calculating... OK
Searching Samsung USB interface... not found
Unlocking... OK (time - 00:00:18)
Done with Samsung 3G tool ver 8.6

Nhattao
10-12-2010, 11:29 AM
T459 Unlock ok for Z3x

Selected model: T459
Selected com port: COM4
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press power button 3 seconds
Phone Detected
Use automatic parameters
Phone in TAT MODE
Phone IMEI: 35757702054504
Phone SW: T459UVHI4
Phone BT ADDR: 0023-3A-ED5329
Phone SN: R1TQA66231
Deactivated MSL - TRUE
All Code change to -> 00000000
Unlock - ok
Elapsed time: 27 second, sw ver: 3.4.0071
-------------------------------------------------------------------------------

PHÚ HUẾ-GSM
10-12-2010, 03:54 PM
Selected model: E1150
Selected com port: COM6
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press power button 3 seconds
Phone Detected
Sending loader1... OK
Flash ID: 54
Sending loader2... OK
Unlock - ok
If lock - not deactivate: Please make full reset *2767*3855# + input code #7465625*638*00000000#
Elapsed time: 69 second, sw ver: 3.4.0074

PHÚ HUẾ-GSM
10-12-2010, 05:00 PM
Selected model: T729
Selected com port: COM6
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press shortly power button
Phone Detected
Sending loader1... OK
ARM version 3541
Sending loader2... OK
Flash ID: 00EC2206000100000014
Unlock block
Unlock block
Unlock block
Unlock block
Unlock block
Unlock - ok
If lock - not deactivate: Please make full reset *2767*3855# + input code #7465625*638*00000000#
Elapsed time: 238 second, sw ver: 3.4.0074

thualocmobile
11-12-2010, 12:47 PM
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010121134449mznmnjbln2276242.jpeg

Nhattao
11-12-2010, 06:57 PM
A177 done

Selected model: A177
Selected com port: COM4
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press power button 3 seconds
Phone Detected
Use automatic parameters
Phone in TAT MODE
Phone IMEI: 35305803015613
Phone SW: A177UCIC3
Phone BT ADDR: 0024-91-FAC4F6
Phone SN: R8WS421288
Deactivated MSL - TRUE
All Code change to -> 00000000
Unlock - ok
Elapsed time: 13 second, sw ver: 3.4.0071
-------------------------------------------------------------------------------

Nhattao
13-12-2010, 08:59 AM
Selected model: E1170
Selected com port: COM4
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press power button 3 seconds
Phone Detected
Sending loader1... OK
Flash ID: 06
Sending loader2... OK
Unlock block
Unlock - ok
If lock - not deactivate: Please make full reset *2767*3855# + input code #7465625*638*00000000#
Elapsed time: 37 second, sw ver: 3.4.0071
-------------------------------------------------------------------------------

CanTho_GSM
14-12-2010, 12:01 PM
Model: 821SC
Version: 821SCID3
Info: Camera, media and network patch
Searching Samsung USB Flash interface... detected (COM26)
Sending file 1 of 4... sended
Sending file 2 of 4... sended
Sending file 3 of 4... sended
Sending last file... sended
Flashing done (time - 00:03:44)
Done with Samsung 3G tool ver 8.6
Searching Softbank modem... detected (COM23)
Model: 821SC
SW: 821SCID3
IMEI: 35919801482354/5
Reading data... OK
Calculating... OK
Sending PreLoader... OK
Sending Loader... OK
Launching loader... OK
Initializing... OK
Reading security... OK
Unlocking... OK
Done with Samsung 3G tool ver 8.6

PHÚ HUẾ-GSM
15-12-2010, 09:40 AM
Model: SGH-T359
CountryCode: TMB
Factory SW: UVJE1
UniqueNumber: 90650001459820
MemoryPhone: K5W2G1HACF(T359)S
IMEI: 35242204320404/9
Phone S/N: RQMZ842628
Build: Q6270B-KPVZL-1.5.40T
Reading SysInfo... OK
Calculating... error
Searching SysInfo... OK
Reading SysInfo... OK
Calculating codes... OK (time - 00:02:04)
Freeze code: 75391351
NET lock: #7465625*638*85280285#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
Multi lock: #7465625*685*12369874#

For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung 3G tool ver 8.6