PDA

View Full Version : Tình Khúc Bất Hủ Thập Niên 80Nam Tiến
18-06-2011, 03:57 PM
Nghe online
http://musik.soha.vn/album/dkkcduh/Tinh-Khuc-Bat-Hu-Thap-Nien-80-Various-Artists.html

list + download
1.Lemon Tree (http://musik.soha.vn/mp3/dmzfjvf/Lemon-Tree-Fools-Garden.html) (Fool's Garden (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6Rm9vbCdzIEdhcmRlbg==/tim-kiem-Fools-Garden.html)) Download (http://media.vinahoo.com/secdl/a870a4b7118038325a3e7ba1c743dcda/4dfc5789/bbmp3/music/2011/3/17/MZFJVF.mp3?filename=Lemon%20Tree%20-%20Fool%20Garden.mp3)
2.Rhythm of the rain (http://musik.soha.vn/mp3/d6e8gpo/Rhythm-of-the-rain-Cascada.html) (Cascada) (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6Q2FzY2FkYQ==/tim-kiem-Cascada.html)Download (http://media.vinahoo.com/secdl/ecd7e108cae171be63b3f8af195a3772/4dfc5789/bbmp3/music/2011/3/22/6E8GPO.mp3?filename=Rhythm%20Of%20The%20Rain%20-%20Cascada.mp3)
3.Last Chirstmas (http://musik.soha.vn/mp3/d9ibgyd/Last-Chirstmas-Wham.html) (Wham) (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6V2hhbQ==/tim-kiem-Wham.html) Download (http://media.vinahoo.com/secdl/464b756a30d2af9d9716e15d57062217/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/5/9IBGYD.mp3?filename=Last%20Chirstmas%20-%20Wham.mp3)
4.What is love (http://musik.soha.vn/mp3/d2dd3j6/What-is-love-Tokyo-Square.html) (Tokyo Square (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6VG9reW8gU3F1YXJl/tim-kiem-Tokyo-Square.html) ) Download (http://media.vinahoo.com/secdl/4efc690f3b5275ef7e8c8c399f2e7a96/4dfc5789/bbmp3/music/2011/3/16/2DD3J6.mp3?filename=What%20is%20love%20-%20Tokyo%20Square.mp3)
5.More Than I Can Say (http://musik.soha.vn/mp3/dij5bu6e9/More-Than-I-Can-Say-Leo-Sayer.html)(Leo Sayer (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6TGVvIFNheWVy/tim-kiem-Leo-Sayer.html) ) Download (http://media.vinahoo.com/secdl/ac926991984000548733caa98287c337/4dfc5789/bbmp3/music/2010/9/s23/IJ5BU6E9.mp3?filename=More%20Than%20I%20Can%20Say% 20-%20Leo%20Sayer.mp3)
6.I Just Called To Say I Love You (http://musik.soha.vn/mp3/d9plrkq5z/I-Just-Called-To-Say-I-Love-You-Stevie-Wonder.html) (Stevie Wonder (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6U3RldmllIFdvbmRlcg==/tim-kiem-Stevie-Wonder.html) )Download (http://media.vinahoo.com/secdl/8b15b6cd9b96ea07908f139d48ebde45/4dfc5789/bbmp3/music/2011/5/7/9PLRKQ5Z.mp3?filename=I%20Just%20Called%20To%20Say %20I%20Love%20You%20-%20Stevie%20Wonder.mp3)
7.Can't let go (Mộng uyên ương Hồ Điệp) (http://musik.soha.vn/mp3/dda97s3/Cant-let-go-Mong-uyen-uong-Ho-Diep-Tokyo-Square.html) (Tokyo Square (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6VG9reW8gU3F1YXJl/tim-kiem-Tokyo-Square.html) )Download (http://media.vinahoo.com/secdl/c9629c21440b45bdc75e90f09c9ccb69/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/5/DA97S3.mp3?filename=Cant%20let%20go%20Mong%20uyen% 20uong%20Ho%20Diep%20-%20Tokyo%20Square.mp3)
8.Donna Donna (http://musik.soha.vn/mp3/dha3agr/Donna-Donna-Julie-Roger.html) (Julie Roger (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6SnVsaWUgUm9nZXI=/tim-kiem-Julie-Roger.html) )Download (http://media.vinahoo.com/secdl/f7ccd70155e0a7336944b13e5735758d/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/7/HA3AGR.mp3?filename=Donna%20Donna%20-%20Julie%20Roger.mp3)
9.Careless Whispers (http://musik.soha.vn/mp3/dfwturu/Careless-Whispers-Wham.html) (Wham (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6V2hhbQ==/tim-kiem-Wham.html) )Download (http://media.vinahoo.com/secdl/5d4648f1d691b4ef02ecee7cf496d833/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/5/FWTURU.mp3?filename=Careless%20Whispers%20-%20Wham.mp3)
10.That Is Love (http://musik.soha.vn/mp3/dya4b6yxe/That-Is-Love-Tokyo-Square.html) (Tokyo Square (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6VG9reW8gU3F1YXJl/tim-kiem-Tokyo-Square.html) )Download (http://media.vinahoo.com/secdl/c5643daa4837fefc9a770c77f295634f/4dfc5789/bbmp3/music/2010/9/s23/YA4B6YXE.mp3?filename=That%20Is%20Love%20-%20Tokyo%20Square.mp3)
11.Yesterday Once More (http://musik.soha.vn/mp3/d4vwzzrtk/Yesterday-Once-More-The-Carpenters.html) (The Carpenters (http://musik.soha.vn/artist/1959/The-Carpenters.html) )Download (http://media.vinahoo.com/secdl/81c6ad0f4eb07f385c110901333deb6c/4dfc5789/bbmp3/music/2010/9/s24/4VWZZRTK.mp3?filename=Yesterday%20Once%20More%20-%20The%20Carpenters.mp3)
12.Because I love you (http://musik.soha.vn/mp3/dkjpy86mi/Because-I-love-you-Shakin-Stevens.html) (Shakin Stevens (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6U2hha2luIFN0ZXZlbnM=/tim-kiem-Shakin-Stevens.html) ) Download (http://media.vinahoo.com/secdl/05532d93d1b4d62d34df4fb2c024d5e3/4dfc5789/bbmp3/music/2011/3/26/KJPY86MI.mp3?filename=Because%20I%20love%20you%20-%20Shakin%20Stevens.mp3)
13.Say You Will (http://musik.soha.vn/mp3/d16ldc3/Say-You-Will-Tokyo-Squares.html) (Tokyo Squares (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6VG9reW8gU3F1YXJlcw==/tim-kiem-Tokyo-Squares.html) )Download (http://media.vinahoo.com/secdl/8e1b2372ce075acf0816eabc1f02fb6a/4dfc5789/bbmp3/music/2011/2/28/16LDC3.mp3?filename=Say%20You%20Will%20-%20Tokyo%20Squares.mp3)
14.Within you remain (http://musik.soha.vn/mp3/dzmdtsf/Within-you-remain-Tokyo-Squares.html) (Tokyo Squares (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6VG9reW8gU3F1YXJlcw==/tim-kiem-Tokyo-Squares.html) ) Download (http://media.vinahoo.com/secdl/cb97365d6665432e72aa732941651e62/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/5/ZMDTSF.mp3?filename=Within%20you%20remain%20-%20Tokyo%20Squares.mp3)
15.Still loving you (http://musik.soha.vn/mp3/dvtts64/Still-loving-you-Scorpions.html) (Scorpions (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6U2NvcnBpb25z/tim-kiem-Scorpions.html) ) Download (http://media.vinahoo.com/secdl/16d7c351b0dd3b0826378b1c87084f54/4dfc5789/bbmp3/music/2011/1/31/VTTS64.mp3?filename=Still%20loving%20you%20-%20Scorpions.mp3)
16.Jambalaya (http://musik.soha.vn/mp3/db3iyyoby/Jambalaya-The-Carpenters.html) (The Carpenters (http://musik.soha.vn/artist/1959/The-Carpenters.html) )Download (http://media.vinahoo.com/secdl/699df6ae47f09d4ba13469f0208b1349/4dfc5789/bbmp3/music/2010/9/s24/B3IYYOBY.mp3?filename=Jambalaya%20-%20The%20Carpenters.mp3)
17.Hotel California (Old Version) (http://musik.soha.vn/mp3/dbdayal/Hotel-California-Old-Version-The-Eagles.html) The Eagles (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6VGhlIEVhZ2xlcw==/tim-kiem-The-Eagles.html)Download (http://media.vinahoo.com/secdl/9d12500172bf1e6f380fa490a16f9686/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/5/BDAYAL.mp3?filename=Hotel%20California%20Old%20Ver sion%20-%20The%20Eagles.mp3)
18.Be my lover (http://musik.soha.vn/mp3/dbcxrycjo/Be-my-lover-La-Bouches.html) (La Bouche!s (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6TGEgQm91Y2hlIXM=/tim-kiem-La-Bouches.html) ) Download (http://media.vinahoo.com/secdl/e25f5f0646db27b2eedc0ae2580a5d86/4dfc5789/bbmp3/music/2010/9/s20/BCXRYCJO.mp3?filename=Be%20my%20lover%20-%20La%20Bouches.mp3)
19.Beautiful Life (http://musik.soha.vn/mp3/dcpqc81/Beautiful-Life-Ace-Of-Base.html) (Ace Of Base (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6QWNlIE9mIEJhc2U=/tim-kiem-Ace-Of-Base.html) ) Download (http://media.vinahoo.com/secdl/d0cb35dd349bbc0347f8751eaa7b3054/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/5/CPQC81.mp3?filename=Beautiful%20life%20-%20Ace%20Of%20Base.mp3)
20.Where Do You Go (http://musik.soha.vn/mp3/dbkdedc/Where-Do-You-Go-No-Mercy.html) (No Mercy (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6Tm8gTWVyY3k=/tim-kiem-No-Mercy.html) ) Download (http://media.vinahoo.com/secdl/12e16542574caea42eabc9b56b3e566d/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/5/BKDEDC.mp3?filename=Where%20Do%20You%20Go%20-%20No%20Mercy.mp3)
21.Caravan (http://musik.soha.vn/mp3/dtige7d/Caravan-Kitaro-ft-Rages.html) (Kitaro (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6S2l0YXJv/tim-kiem-Kitaro.html) ft Rages (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6UmFnZXM=/tim-kiem-Rages.html) ) Download (http://media.vinahoo.com/secdl/1ec27e2ccc59edc9c2936d9f0d4a78f2/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/5/TIGE7D.mp3?filename=Caravan%20-%20Kitaro%20ft%20Rages.mp3)
22.Over And Over (http://musik.soha.vn/mp3/d7pdehlql/Over-And-Over-Nana-Mouskouri.html) (Nana Mouskouri (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6TmFuYSBNb3Vza291cmk=/tim-kiem-Nana-Mouskouri.html) ) Download (http://media.vinahoo.com/secdl/1c9663534500ba46eea27d4d61c81902/4dfc5789/bbmp3/music/2010/9/s23/7PDEHLQL.mp3?filename=Over%20And%20Over%20-%20Nana%20Mouskouri.mp3)
23.Casablanca (http://musik.soha.vn/mp3/d7fvtrfn4/Casablanca-Bertie-Higgins.html) (Bertie Higgins (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6QmVydGllIEhpZ2dpbnM=/tim-kiem-Bertie-Higgins.html) ) Download (http://media.vinahoo.com/secdl/6b42940189f74c8df19a7f024eaf65aa/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/17/7FVTRFN4.mp3?filename=Casablanca%20-%20Bertie%20Higgins.mp3)
24.Sealed with a Kiss (http://musik.soha.vn/mp3/duds7hu/Sealed-with-a-Kiss-Jason-Donovan.html) (Jason Donovan (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6SmFzb24gRG9ub3Zhbg==/tim-kiem-Jason-Donovan.html) )Download (http://media.vinahoo.com/secdl/a6b3d1298e4f58cc6158907fcac081c9/4dfc5789/bbmp3/music/2011/2/24/UDS7HU.mp3?filename=Sealed%20with%20a%20kiss%20-%20Jason%20Donovan.mp3)
25.All That She Wants (http://musik.soha.vn/mp3/dfkubaq/All-That-She-Wants-Ace-Of-Base.html) (Ace Of Base ) (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6QWNlIE9mIEJhc2U=/tim-kiem-Ace-Of-Base.html)Download (http://media.vinahoo.com/secdl/3065776c42ffe6ac1f499af5f3386827/4dfc5789/bbmp3/music/2010/10/12/FKUBAQ.mp3?filename=All%20That%20She%20Wants%20-%20Ace%20of%20Base.mp3)
26.Joe Le Taxi (http://musik.soha.vn/mp3/du4nlqy/Joe-Le-Taxi-Vanessa-Paradis.html) (Vanessa Paradis (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6VmFuZXNzYSBQYXJhZGlz/tim-kiem-Vanessa-Paradis.html) ) Download (http://media.vinahoo.com/secdl/5ded0854eac35fc939feef06bde44d08/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/5/U4NLQY.mp3?filename=Joe%20Le%20Taxi%20-%20Vanessa%20Paradis.mp3)
27.Tonight I Celebrate My Love (http://musik.soha.vn/mp3/dyqyzxl7o/Tonight-I-Celebrate-My-Love-Peabo-Bryson--Roberta-Flack.html) (Peabo Bryson (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6UGVhYm8gQnJ5c29u/tim-kiem-Peabo-Bryson.html) ft Roberta Flack (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6Um9iZXJ0YSBGbGFjaw==/tim-kiem-Roberta-Flack.html) )Download (http://media.vinahoo.com/secdl/0059791ecdc40497dd6f2cae51d92756/4dfc5789/bbmp3/music/2010/9/s21/YQYZXL7O.mp3?filename=Tonight%20I%20Celebrate%20My %20Love%20-%20Peabo%20Bryson%20%20Roberta%20Flack.mp3)
28.Top Of The World (http://musik.soha.vn/mp3/dje2x8oh4/Top-Of-The-World-The-Carpenters.html) (The Carpenters (http://musik.soha.vn/artist/1959/The-Carpenters.html) )Download (http://media.vinahoo.com/secdl/d18b6eb39c971f7f3c1a331251d90b0d/4dfc5789/bbmp3/music/2010/9/s24/JE2X8OH4.mp3?filename=Top%20Of%20The%20World%20-%20The%20Carpenters.mp3)
29.500 Miles (http://musik.soha.vn/mp3/dbip1qhh2/500-Miles-Peter-Paul--Mary.html) (Peter (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6UGV0ZXI=/tim-kiem-Peter.html) ft Paul (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6UGF1bA==/tim-kiem-Paul.html) , Mary (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6TWFyeQ==/tim-kiem-Mary.html) ) Download (http://media.vinahoo.com/secdl/135df977de63978524697e6efd8e2986/4dfc5789/bbmp3/music/2010/9/s20/BIP1QHH2.mp3?filename=500%20Miles%20-%20Peter%20Paul%20%20Mary.mp3)
30.Color of the night (http://musik.soha.vn/mp3/dxuxhok/Color-of-the-night-Lauren-Christy.html) (Lauren Christy (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6TGF1cmVuIENocmlzdHk=/tim-kiem-Lauren-Christy.html) )Download (http://media.vinahoo.com/secdl/28f3d7a825583080e9c045f4776f74c4/4dfc5789/bbmp3/music/2011/2/24/XUXHOK.mp3?filename=Color%20of%20the%20night%20-%20Lauren%20Christy.mp3)

nếu link lỗi nhiều ACE vào http://musik.soha.vn/album/dkkcduh/T...s-Artists.html (http://musik.soha.vn/album/dkkcduh/Tinh-Khuc-Bat-Hu-Thap-Nien-80-Various-Artists.html) vừa nghe và down dùm lum
P/s sorry vì sự bất tiện này mong ACE thông cảm

lyhai
18-06-2011, 04:01 PM
fix link lai di

Nam Tiến
18-06-2011, 04:12 PM
31.Tell Laura I Love Her (http://musik.soha.vn/mp3/djif6xq/Tell-Laura-I-Love-Her-Ray-Peterson.html) (Ray Peterson (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6UmF5IFBldGVyc29u/tim-kiem-Ray-Peterson.html) ) Download (http://media.vinahoo.com/secdl/4388dbdc705a68af16762dc2282ab17f/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/5/JIF6XQ.mp3?filename=Tell%20Laura%20I%20Love%20Her% 20-%20Ray%20Peterson.mp3)
32.Another day in paradise (http://musik.soha.vn/mp3/dfkigsn/Another-day-in-paradise-Phil-Collins.html) (Phil Collins (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6UGhpbCBDb2xsaW5z/tim-kiem-Phil-Collins.html) )Download (http://media.vinahoo.com/secdl/244f0d8e230bc7d9aa734c585120b170/4dfc5789/bbmp3/music/2011/3/19/FKIGSN.mp3?filename=Another%20day%20in%20paradise% 20-%20Phil%20Collins.mp3)
33.All Out Of Love (http://musik.soha.vn/mp3/ddapfzaua/All-Out-Of-Love-Air-Supply.html) ( Air Supply (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6QWlyIFN1cHBseQ==/tim-kiem-Air-Supply.html) ) Download (http://media.vinahoo.com/secdl/a41154b245dcf33d80ad56d9b45f4b2f/4dfc5789/bbmp3/music/2011/3/25/DAPFZAUA.mp3?filename=All%20Out%20Of%20Love%20-%20Air%20Supply.mp3)
34.Believe (http://musik.soha.vn/mp3/dj7h7pb/Believe-Cher.html) (Cher (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6Q2hlcg==/tim-kiem-Cher.html) )Download (http://media.vinahoo.com/secdl/412495e491f7ce2d8452198c03a1afce/4dfc5789/bbmp3/music/2011/3/17/J7H7PB.mp3?filename=Believe%20-%20Cher.mp3)
35.Holiday (http://musik.soha.vn/mp3/db2pbrfqe/Holiday-Scorpions.html) (Scorpions (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6U2NvcnBpb25z/tim-kiem-Scorpions.html) )Download (http://media.vinahoo.com/secdl/f3158f1ca88af312cfe526d96750dbe5/4dfc5789/bbmp3/music/2010/9/s21/B2PBRFQE.mp3?filename=Holiday%20-%20Scorpions.mp3)
36.Let It Be (http://musik.soha.vn/mp3/doc1tiy/Let-It-Be-The-Beatles.html) (The Beatles ) (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6VGhlIEJlYXRsZXM=/tim-kiem-The-Beatles.html)Download (http://media.vinahoo.com/secdl/d93082197e844d26a2fe52cc4373cd41/4dfc5789/bbmp3/music/2011/2/23/OC1TIY.mp3?filename=Let%20It%20Be%20-%20The%20Beatles.mp3)
37.Killing Me Softly With His Song (http://musik.soha.vn/mp3/dfcheip/Killing-Me-Softly-With-His-Song-Roberta-Flack.html) (Roberta Flack ) (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6Um9iZXJ0YSBGbGFjaw==/tim-kiem-Roberta-Flack.html)Download (http://media.vinahoo.com/secdl/6cdc3d7c358a4e0e9a35098017f5078d/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/5/FCHEIP.mp3?filename=Killing%20Me%20Softly%20With%2 0His%20Song%20-%20Roberta%20Flack.mp3)
38.Woman In Love (http://musik.soha.vn/mp3/d6imhrj/Woman-In-Love-Barbra-Streisand.html) (Barbra Streisand (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6QmFyYnJhIFN0cmVpc2FuZA==/tim-kiem-Barbra-Streisand.html)) Download (http://media.vinahoo.com/secdl/24f8045ef51e118ceba99122b3bb3c6a/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/4/6IMHRJ.mp3?filename=Woman%20In%20Love%20-%20Barbra%20Streisand.mp3)
39.Sweat (A La La La La Long) (http://musik.soha.vn/mp3/dr9es5g/Sweat-A-La-La-La-La-Long-Inner-Circle.html) (Inner Circle (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6SW5uZXIgQ2lyY2xl/tim-kiem-Inner-Circle.html) ) Download (http://media.vinahoo.com/secdl/9fa3b3877953ec9cedea8963e3aeebe7/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/5/R9ES5G.mp3?filename=Sweat%20A%20La%20La%20La%20La% 20Long%20-%20Inner%20Circle.mp3)
40.House Of Rising Sun ( (http://musik.soha.vn/mp3/dp35tz3/House-Of-Rising-Sun-The-Animal.html)The Animal (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6VGhlIEFuaW1hbA==/tim-kiem-The-Animal.html) ) Download (http://media.vinahoo.com/secdl/0719225345ac4aa145e3a246e1f83a42/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/5/P35TZ3.mp3?filename=House%20Of%20Rising%20Sun%20-%20The%20Animal.mp3)
41.Scarborough fair (http://musik.soha.vn/mp3/d68feqcrc/Scarborough-fair-Sarah-Brightman.html)(Sarah Brightman (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6U2FyYWggQnJpZ2h0bWFu/tim-kiem-Sarah-Brightman.html) )Download (http://media.vinahoo.com/secdl/a94c4b68ca17e6146837c02db67554b4/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/16/68FEQCRC.mp3?filename=Scarborough%20fair%20-%20Sarah%20Brightman.mp3)
42.Enternal flame (http://musik.soha.vn/mp3/diepfo637/Enternal-flame-The-Bangles.html)(The Bangles (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6VGhlIEJhbmdsZXM=/tim-kiem-The-Bangles.html)) Download (http://media.vinahoo.com/secdl/fc244a37ed03c5ff6b2674aad82f68f6/4dfc5789/bbmp3/music/2010/9/s23/IEPFO637.mp3?filename=Enternal%20flame%20-%20The%20Bangles.mp3)
43.Those Were The Days( (http://musik.soha.vn/mp3/dd95gj4/Those-Were-The-Days-Mary-Hopkin.html)Mary Hopkin) (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6TWFyeSBIb3BraW4=/tim-kiem-Mary-Hopkin.html) Download (http://media.vinahoo.com/secdl/7f8cef8f3e97fac04971fddde6275449/4dfc5789/bbmp3/music/2011/2/24/D95GJ4.mp3?filename=Those%20Were%20The%20Days%20-%20Mary%20Hopkin.mp3)
44.You're A Woman (http://musik.soha.vn/mp3/d59yqs8l4/Youre-A-Woman-Bad-Boys-Blue.html) (Bad Boys Blue (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6QmFkIEJveXMgQmx1ZQ==/tim-kiem-Bad-Boys-Blue.html)) Download (http://media.vinahoo.com/secdl/ac24543c83c7b7e22051aed78e33519d/4dfc5789/bbmp3/music/2010/9/s20/59YQS8L4.mp3?filename=Youre%20A%20Woman%20-%20Bad%20Boys%20Blue.mp3)
45.Big Big World (http://musik.soha.vn/mp3/diucd6r/Big-Big-World-Emilia.html)(Emilia (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6RW1pbGlh/tim-kiem-Emilia.html)) Download (http://media.vinahoo.com/secdl/4aee1c13754077ed2d0837b0bb3dc24e/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/7/IUCD6R.mp3?filename=Big%20Big%20World%20-%20Emilia.mp3)
46.La Isla Bonita ( (http://musik.soha.vn/mp3/dym382sj3/La-Isla-Bonita-Madonna.html)Madonna (http://musik.soha.vn/artist/2272/Madonna.html)) Download (http://media.vinahoo.com/secdl/0c707f8af0e6e08cda2eabce8e6d771f/4dfc5789/bbmp3/music/2010/9/s16/YM382SJ3.mp3?filename=La%20Isla%20Bonita%20-%20Madonna.mp3)
47.Love Is Only Just A Dream (http://musik.soha.vn/mp3/dr7yf35/Love-Is-Only-Just-A-Dream-Tokyo-Square.html) (Tokyo Square) (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6VG9reW8gU3F1YXJl/tim-kiem-Tokyo-Square.html) Download (http://media.vinahoo.com/secdl/ee66bb6dd8fec64458e5cf55bf34d9ee/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/5/R7YF35.mp3?filename=Love%20Is%20Only%20Just%20A%20 Dream%20-%20Tokyo%20Square.mp3)
48.You'll Find Your Way (http://musik.soha.vn/mp3/ddvuzuv/Youll-Find-Your-Way-Tokyo-Square.html) (Tokyo Square) (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6VG9reW8gU3F1YXJl/tim-kiem-Tokyo-Square.html) Download (http://media.vinahoo.com/secdl/2e12ca3d6162a91fb467f1153e08fceb/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/5/DVUZUV.mp3?filename=Youll%20Find%20Your%20Way%20-%20Tokyo%20Square.mp3)
49.One Way Ticket (http://musik.soha.vn/mp3/dxydwr8ob/One-Way-Ticket-Eruption.html) (Eruption (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6RXJ1cHRpb24=/tim-kiem-Eruption.html)) Download (http://media.vinahoo.com/secdl/65f90c7815615b34a41f7e2da7034a90/4dfc5789/bbmp3/music/2010/9/s24/XYDWR8OB.mp3?filename=One%20Way%20Ticket%20-%20Eruption.mp3)
50.Cherish (http://musik.soha.vn/mp3/d3cedfs/Cherish-Kool--The-Gang.html) (Kool (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6S29vbA==/tim-kiem-Kool.html) ft The Gang (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6VGhlIEdhbmc=/tim-kiem-The-Gang.html) )Download (http://media.vinahoo.com/secdl/9e5c6b3341ee82aca8abff4ae1cc8e27/4dfc5789/bbmp3/music/2010/10/11/3CEDFS.mp3?filename=Cherish%20-%20Kool%20%20The%20Gang.mp3)
51.Seft Control (http://musik.soha.vn/mp3/dmg4rpv/Seft-Control-Laura-Branigan.html) (Laura Branigan (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6TGF1cmEgQnJhbmlnYW4=/tim-kiem-Laura-Branigan.html) )Download (http://media.vinahoo.com/secdl/85ff851cc9d42f9e2366c0ed3e17007b/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/5/MG4RPV.mp3?filename=Seft%20Control%20-%20Laura%20Branigan.mp3)
52.I Like Chopin (http://musik.soha.vn/mp3/dmrng8kpm/I-Like-Chopin-Gazebo.html) (Gazebo (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6R2F6ZWJv/tim-kiem-Gazebo.html) )Download (http://media.vinahoo.com/secdl/2ae42f5cf6ed9b311abdb4bb8e013ca9/4dfc5789/bbmp3/music/2010/9/s23/MRNG8KPM.mp3?filename=I%20Like%20Chopin%20-%20Gazebo.mp3)
53.Love Is Blue (http://musik.soha.vn/mp3/dwovyzv/Love-Is-Blue-Dusty-Springfield.html) (Dusty Springfield (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6RHVzdHkgU3ByaW5nZmllbGQ=/tim-kiem-Dusty-Springfield.html) )Download (http://media.vinahoo.com/secdl/12a5dc4bb534c00fd07e3bd361a03ab4/4dfc5789/bbmp3/music/2011/3/16/WOVYZV.mp3?filename=Love%20Is%20Blue%20-%20Dusty%20Springfield.mp3)
54.Papa (http://musik.soha.vn/mp3/ddobtfhvp/Papa-Paul-Anka.html) (Paul Anka (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6UGF1bCBBbmth/tim-kiem-Paul-Anka.html) )Download (http://media.vinahoo.com/secdl/f3158143a9b27897cfbb7bff4cafa9fd/4dfc5789/bbmp3/music/2010/9/s21/DOBTFHVP.mp3?filename=Papa%20-%20Paul%20Anka.mp3)

55.The sound of silence (http://musik.soha.vn/mp3/dkb3eoy/The-sound-of-silence-Paul-Simon--Garfunkel.html)
Paul Simon (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6UGF1bCBTaW1vbg==/tim-kiem-Paul-Simon.html) ft Garfunkel (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6R2FyZnVua2Vs/tim-kiem-Garfunkel.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/d043f3f753977836d9b21dd465d911e6/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/5/KB3EOY.mp3?filename=The%20sound%20of%20silence%20-%20Paul%20Simon%20%20Garfunkel.mp3)
56.Part time lover (http://musik.soha.vn/mp3/d7a2exk/Part-time-lover-Stevie-Wonder.html)
Stevie Wonder (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6U3RldmllIFdvbmRlcg==/tim-kiem-Stevie-Wonder.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/9e5c4a046f099547f38afd7f4dbcb7b4/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/5/7A2EXK.mp3?filename=Part%20time%20lover%20-%20Stevie%20Wonder.mp3)
57.I'd Love You To Want Me (http://musik.soha.vn/mp3/deo4ju8g1/Id-Love-You-To-Want-Me-Lobo.html)
Lobo (http://musik.soha.vn/artist/2410/Lobo.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/e38c81e7f979ceb85719d1f63663657b/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/5/EO4JU8G1.mp3?filename=Id%20Love%20You%20To%20Want% 20Me%20-%20Lobo.mp3)
58.Wake Me Up Before You Go Go (http://musik.soha.vn/mp3/dnxd3r7/Wake-Me-Up-Before-You-Go-Go-Wham.html)
Wham (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6V2hhbQ==/tim-kiem-Wham.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/a0493bb27b1d4ea59be0be9007d74650/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/5/NXD3R7.mp3?filename=Wake%20Me%20Up%20Before%20You% 20Go%20Go%20-%20Wham.mp3)
59.Oh Carol (http://musik.soha.vn/mp3/dj9wwma/Oh-Carol-Neil-Sedeka.html)
Neil Sedeka (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6TmVpbCBTZWRla2E=/tim-kiem-Neil-Sedeka.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/d10fa75e4bf38ccea7ce2d880e9a389b/4dfc5789/bbmp3/music/2011/3/16/J9WWMA.mp3?filename=Oh%20Carol%20-%20Neil%20Sedeka.mp3)
60.Music (http://musik.soha.vn/mp3/d59canb/Music-Madonna.html)
Madonna (http://musik.soha.vn/artist/2272/Madonna.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/5feb333b823d915563b65770df1fd0d5/4dfc5789/bbmp3/music/2011/2/23/59CANB.mp3?filename=Music%20-%20Madonna.mp3)
61.Yesterday (http://musik.soha.vn/mp3/d65c4hqe8/Yesterday-The-Beatles.html)
The Beatles (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6VGhlIEJlYXRsZXM=/tim-kiem-The-Beatles.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/ea9ac4c43fd701da861ce6d4c203e406/4dfc5789/bbmp3/music/2010/9/s16/65C4HQE8.mp3?filename=Yesterday%20-%20The%20Beatles.mp3)
62.How Deep Is Your Love (http://musik.soha.vn/mp3/dkxapbs/How-Deep-Is-Your-Love--The-Bee-Gees.html)
The Bee Gees (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6VGhlIEJlZSBHZWVz/tim-kiem-The-Bee-Gees.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/06c432db169b011025921a55894f6e65/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/5/KXAPBS.mp3?filename=How%20Deep%20Is%20Your%20Love% 20%20-%20The%20Bee%20Gees.mp3)
63.Everytime You Go Away (http://musik.soha.vn/mp3/dlpn7adkh/Everytime-You-Go-Away-Paul-Young.html)
Paul Young (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6UGF1bCBZb3VuZw==/tim-kiem-Paul-Young.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/8e4d905dadf423db9f51a20e8f4534fe/4dfc5789/bbmp3/music/2010/9/s16/LPN7ADKH.mp3?filename=Everytime%20You%20Go%20Away% 20-%20Paul%20Young.mp3)
64.Can't Get You Out Of My Head (http://musik.soha.vn/mp3/dqlm8e7lp/Cant-Get-You-Out-Of-My-Head-Kylie-Minogue.html)
Kylie Minogue (http://musik.soha.vn/artist/2195/Kylie-Minogue.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/8559455a864316a5fb7fe66101712ad1/4dfc5789/bbmp3/music/2010/9/s23/QLM8E7LP.mp3?filename=Cant%20Get%20You%20Out%20Of% 20My%20Head%20-%20Kylie%20Minogue.mp3)
65.Lady in Red (http://musik.soha.vn/mp3/d3hhtijro/Lady-in-Red-Chris-De-Burgh.html)
Chris De Burgh (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6Q2hyaXMgRGUgQnVyZ2g=/tim-kiem-Chris-De-Burgh.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/28871e8c21547bd2e60e9a0a0ec2f819/4dfc5789/bbmp3/music/2010/9/s23/3HHTIJRO.mp3?filename=Lady%20in%20Red%20-%20Chris%20De%20Burgh.mp3)
66.How Can I Tell Her (http://musik.soha.vn/mp3/dhtqp6q93/How-Can-I-Tell-Her-Lobo.html)
Lobo (http://musik.soha.vn/artist/2410/Lobo.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/9c88a2dd6c21b78349477255f53466cf/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/28/HTQP6Q93.mp3?filename=How%20can%20I%20tell%20her%2 0%20-%20Lobo.mp3)
67.Can You Feel The Love Tonight (http://musik.soha.vn/mp3/d81ursp/Can-You-Feel-The-Love-Tonight-Elton-John.html)
Elton John (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6RWx0b24gSm9obg==/tim-kiem-Elton-John.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/292f4e19113725d00649e2a3bb4963c6/4dfc5789/bbmp3/music/2011/1/13/81URSP.mp3?filename=Can%20You%20Feel%20The%20Love% 20Tonight%20-%20Elton%20John.mp3)
68.My Everything (http://musik.soha.vn/mp3/d7iwvjc/My-Everything-98-Degrees.html)
98 Degrees (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6OTggRGVncmVlcw==/tim-kiem-98-Degrees.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/b558231f68edcc7226bf5e89fdde8db1/4dfc5789/bbmp3/music/2011/3/15/7IWVJC.mp3?filename=My%20Everything%20-%2098%20Degrees.mp3)
69.See Ya (http://musik.soha.vn/mp3/dylxiniaz/See-Ya-Atomic-Kitten.html)
Atomic Kitten (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6QXRvbWljIEtpdHRlbg==/tim-kiem-Atomic-Kitten.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/84e1d4037e48b5b2c9e824a0b43e65c6/4dfc5789/bbmp3/music/2010/9/s21/YLXINIAZ.mp3?filename=See%20Ya%20-%20Atomic%20Kitten.mp3)
70.Sad Movies (http://musik.soha.vn/mp3/dhn44i8kh/Sad-Movies-Sue-Thompson.html)
Sue Thompson (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6U3VlIFRob21wc29u/tim-kiem-Sue-Thompson.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/e556c3bad13e1df682966a0d8e7458e3/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/2/HN44I8KH.mp3?filename=Sad%20Movies%20-%20Sue%20Thompson.mp3)
71.Beautiful Sunday (http://musik.soha.vn/mp3/dszy3f6/Beautiful-Sunday-Daniel-Boone.html)
Daniel Boone (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6RGFuaWVsIEJvb25l/tim-kiem-Daniel-Boone.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/ecd12243ad8745ef5a5f8feb8d2c8374/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/5/SZY3F6.mp3?filename=Beautiful%20Sunday%20-%20Daniel%20Boone.mp3)
72.I need to know (http://musik.soha.vn/mp3/dq7eogcg5/I-need-to-know-Marc-Anthony.html)
Marc Anthony (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6TWFyYyBBbnRob255/tim-kiem-Marc-Anthony.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/3559c5e0904531e289c3ff9f36a9488d/4dfc5789/bbmp3/music/2011/3/16/Q7EOGCG5.mp3?filename=I%20need%20to%20know%20-%20Marc%20Anthony.mp3)
73.Hard To Say I'm Sorry (http://musik.soha.vn/mp3/dhgdlj7yy/Hard-To-Say-Im-Sorry-Chicago.html)
Chicago (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6Q2hpY2Fnbw==/tim-kiem-Chicago.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/761026a8396756b6c0b84fb1318cdcfb/4dfc5789/bbmp3/music/2010/9/s16/HGDLJ7YY.mp3?filename=Hard%20To%20Say%20Im%20Sorry %20-%20Chicago.mp3)
74.Hello (http://musik.soha.vn/mp3/dzeldy6/Hello-Lionel-Richie.html)
Lionel Richie (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6TGlvbmVsIFJpY2hpZQ==/tim-kiem-Lionel-Richie.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/7e5ea839aa02bc65eb391c4baf9b8d1b/4dfc5789/bbmp3/music/2011/3/16/ZELDY6.mp3?filename=Hello%20-%20Lionel%20Richie.mp3)
75.Frozen (http://musik.soha.vn/mp3/d22ztpi2q/Frozen-Madonna.html)
Madonna (http://musik.soha.vn/artist/2272/Madonna.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/68509572c664bf81ffbdeb4cfe86d9f5/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/26/22ZTPI2Q.mp3?filename=Frozen%20-%20Madonna.mp3)
76.Seasons in the sun (http://musik.soha.vn/mp3/dvzfqe4/Seasons-in-the-sun-Weslife.html)
Weslife (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6V2VzbGlmZQ==/tim-kiem-Weslife.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/8f0773bfc7ae15c5c31770e906da59a0/4dfc5789/bbmp3/music/2011/3/9/VZFQE4.mp3?filename=Seasons%20in%20the%20sun%20-%20Weslife.mp3)
77.Always gonna love you (http://musik.soha.vn/mp3/d2oyrqx/Always-gonna-love-you-Gary-Moore.html)
Gary Moore (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6R2FyeSBNb29yZQ==/tim-kiem-Gary-Moore.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/d3290b2b32d3d4ca63d501bea1aaa2b2/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/5/2OYRQX.mp3?filename=Always%20Gonna%20Love%20You%20-%20Gary%20Moore.mp3)
78.The tide is high (http://musik.soha.vn/mp3/ds9ehlpu4/The-tide-is-high-Atomic-Kitten.html)
Atomic Kitten (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6QXRvbWljIEtpdHRlbg==/tim-kiem-Atomic-Kitten.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/1503f66893b452ecc5b8ebae562d98cd/4dfc5789/bbmp3/music/2010/9/s21/S9EHLPU4.mp3?filename=The%20tide%20is%20high%20-%20Atomic%20Kitten.mp3)
79.My Baby You (http://musik.soha.vn/mp3/dokeut2/My-Baby-You-Marc-Anthony.html)
Marc Anthony (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6TWFyYyBBbnRob255/tim-kiem-Marc-Anthony.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/f62ddbf8f4aa68a822667fb134fc9762/4dfc5789/bbmp3/music/2011/4/5/OKEUT2.mp3?filename=My%20Baby%20You%20-%20Marc%20Anthony.mp3)
80.Say You Say Me (http://musik.soha.vn/mp3/dackkk6yl/Say-You-Say-Me-Lionel-Richie.html)
Lionel Richie (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6TGlvbmVsIFJpY2hpZQ==/tim-kiem-Lionel-Richie.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/435c4003ba033e9858b7f248ed97dc4b/4dfc5789/bbmp3/music/2011/5/5/ACKKK6YL.mp3?filename=Say%20You%20Say%20Me%20-%20Lionel%20Richie.mp3)
81.Against All Odds (http://musik.soha.vn/mp3/dp95xve/Against-All-Odds-Phil-Collins.html)
Phil Collins (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6UGhpbCBDb2xsaW5z/tim-kiem-Phil-Collins.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/d1816c85a05f5959f79ec77d2248cd22/4dfc578a/bbmp3/music/2011/4/5/P95XVE.mp3?filename=Against%20All%20Odds%20-%20Phil%20Collins.mp3)
82.The Power Of Love (http://musik.soha.vn/mp3/df497ayol/The-Power-Of-Love-Celine-Dion.html)
Celine Dion (http://musik.soha.vn/artist/2269/Celine-Dion.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/31b3ac8bacf5de4d0119b319cbf0cb3d/4dfc578a/bbmp3/music/2011/3/16/F497AYOL.mp3?filename=The%20Power%20Of%20Love%20-%20Celine%20Dion.mp3)
83.Baby i love your way (http://musik.soha.vn/mp3/d7sjskh/Baby-i-love-your-way-Peter-Frampton.html)
Peter Frampton (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6UGV0ZXIgRnJhbXB0b24=/tim-kiem-Peter-Frampton.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/ba64ef7b8ac943971a1b68a1b7c03556/4dfc578a/bbmp3/music/2011/4/5/7SJSKH.mp3?filename=Baby%20i%20love%20your%20way%2 0-%20Peter%20Frampton.mp3)
84.Boulevard (http://musik.soha.vn/mp3/doxy6jsio/Boulevard-Dan-Byrd.html)
Dan Byrd (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6RGFuIEJ5cmQ=/tim-kiem-Dan-Byrd.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/d5da24a8ab7642066eed3ecc022203c3/4dfc578a/bbmp3/music/2010/9/s16/OXY6JSIO.mp3?filename=Boulevard%20-%20Dan%20Byrd.mp3)
85.Unchained Melody (http://musik.soha.vn/mp3/dv8ex7bxf/Unchained-Melody-Righteous-Brothers.html)
Righteous Brothers (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6UmlnaHRlb3VzIEJyb3RoZXJz/tim-kiem-Righteous-Brothers.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/453717f476d6d501b86913750853cb0e/4dfc578a/bbmp3/music/2010/9/s20/V8EX7BXF.mp3?filename=Unchained%20Melody%20-%20Righteous%20Brothers.mp3)
86.Black Magic Woman (http://musik.soha.vn/mp3/dy1uymbp2/Black-Magic-Woman-Fleetwood-Mac.html)
Fleetwood Mac (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6RmxlZXR3b29kIE1hYw==/tim-kiem-Fleetwood-Mac.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/b73336844a7b05274f1c7669cabdcfa5/4dfc578a/bbmp3/music/2010/9/s20/Y1UYMBP2.mp3?filename=Black%20Magic%20Woman%20-%20Fleetwood%20Mac.mp3)
87.Sacrifice (http://musik.soha.vn/mp3/dmfduw34c/Sacrifice-Elton-John.html)
Elton John (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6RWx0b24gSm9obg==/tim-kiem-Elton-John.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/c60c652965a7155ab1c4e87d32fa94f9/4dfc578a/bbmp3/music/2010/9/s23/MFDUW34C.mp3?filename=Sacrifice%20-%20Elton%20John.mp3)
88.Greenfield (http://musik.soha.vn/mp3/dj485ll/Greenfield-Brothers-Four.html)
Brothers Four (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6QnJvdGhlcnMgRm91cg==/tim-kiem-Brothers-Four.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/8906e37a797cae7bc835b15fc8587068/4dfc578a/bbmp3/music/2011/4/5/J485LL.mp3?filename=Greenfield%20-%20Brothers%20Four.mp3)
89.Take Me to the River (http://musik.soha.vn/mp3/d4bbr9eah/Take-Me-to-the-River-Eva-Cassidy.html)
Eva Cassidy (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6RXZhIENhc3NpZHk=/tim-kiem-Eva-Cassidy.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/871f100225af15441d8d66f41331116a/4dfc578a/bbmp3/music/2010/9/s21/4BBR9EAH.mp3?filename=Take%20Me%20to%20the%20River %20-%20Eva%20Cassidy.mp3)
90.We Love To Love (http://musik.soha.vn/mp3/d7yn1ky/We-Love-To-Love-Sampson.html)
Sampson (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6U2FtcHNvbg==/tim-kiem-Sampson.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/5384add8f82f921ad48a619219c972e7/4dfc578a/bbmp3/music/2011/2/23/7YN1KY.mp3?filename=We%20Love%20To%20Love%20-%20Sampson.mp3)
91.Seal it forever (http://musik.soha.vn/mp3/d22xutr/Seal-it-forever-Sandra.html)
Sandra (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6U2FuZHJh/tim-kiem-Sandra.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/a21e1e94b9bb547e94527b2955beeca4/4dfc578a/bbmp3/music/2010/10/12/22XUTR.mp3?filename=Seal%20it%20forever%20-%20Sandra.mp3)
92.Imagine (http://musik.soha.vn/mp3/do6pbd7/Imagine-John-Lennon.html)
John Lennon (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6Sm9obiBMZW5ub24=/tim-kiem-John-Lennon.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/89141bd7c0be7d173fac3d6b6e36f7d2/4dfc578a/bbmp3/music/2011/4/2/O6PBD7.mp3?filename=Imagine%20-%20John%20Lennon.mp3)
93.Knife (http://musik.soha.vn/mp3/dpl5pl9/Knife-Rockwell.html)
Rockwell (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6Um9ja3dlbGw=/tim-kiem-Rockwell.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/4dd0299718d5ce61c9a978615f90be2e/4dfc578a/bbmp3/music/2011/4/5/PL5PL9.mp3?filename=Knife%20-%20Rockwell.mp3)
94.You've got what it takes (http://musik.soha.vn/mp3/dfifd24/Youve-got-what-it-takes-The-Dave-Clark-Five.html)
The Dave Clark Five (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6VGhlIERhdmUgQ2xhcmsgRml2ZQ==/tim-kiem-The-Dave-Clark-Five.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/2343ec3e75f2a7fb860ecc23fbb07225/4dfc578a/bbmp3/music/2011/4/5/FIFD24.mp3?filename=Youve%20got%20what%20it%20take s%20-%20The%20Dave%20Clark%20Five.mp3)
95.Lemon Tree (http://musik.soha.vn/mp3/dhhmh6k/Lemon-Tree-Fools-Garden.html)
Fool's Garden (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6Rm9vbCdzIEdhcmRlbg==/tim-kiem-Fools-Garden.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/31ec0c9da13baa52351ff3892cea4c20/4dfc578a/bbmp3/music/2010/9/27/HHMH6K.mp3?filename=Lemon%20Tree%20-%20Fool%20Garden.mp3)
96.Still Loving You (http://musik.soha.vn/mp3/dctqiof54/Still-Loving-You-Scorpions.html)
Scorpions (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6U2NvcnBpb25z/tim-kiem-Scorpions.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/8594586e228c9df87866a81c417aa801/4dfc578a/bbmp3/music/2010/9/s28/CTQIOF54.mp3?filename=Still%20loving%20you%20-%20Scorpions.mp3)
97.Where Do You Go (http://musik.soha.vn/mp3/dnow5mr/Where-Do-You-Go-No-Mercy.html)
No Mercy (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6Tm8gTWVyY3k=/tim-kiem-No-Mercy.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/ea541fc099564e899757e41a30191fe2/4dfc578a/bbmp3/music/2011/3/16/NOW5MR.mp3?filename=Where%20Do%20You%20Go%20-%20No%20Mercy.mp3)
98.Color of the night (http://musik.soha.vn/mp3/d6ec9zbyi/Color-of-the-night-Lauren-Christy.html)
Lauren Christy (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6TGF1cmVuIENocmlzdHk=/tim-kiem-Lauren-Christy.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/711d2398386d846e07647c01aebf7e9c/4dfc578a/bbmp3/music/2010/9/s27/6EC9ZBYI.mp3?filename=Color%20of%20the%20night%20-%20Lauren%20Christy.mp3)
99.Another Day In Paradise (http://musik.soha.vn/mp3/dn39ewn9a/Another-Day-In-Paradise-Phil-Collins.html)
Phil Collins (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6UGhpbCBDb2xsaW5z/tim-kiem-Phil-Collins.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/0c8b32ea7bf0808955b0d5c8f9e44f87/4dfc578a/bbmp3/music/2010/9/s23/N39EWN9A.mp3?filename=Another%20day%20in%20paradis e%20-%20Phil%20Collins.mp3)
100.Believe (http://musik.soha.vn/mp3/df8tpyjf1/Believe-Cher.html)
Cher (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6Q2hlcg==/tim-kiem-Cher.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/19a35f18762c86aa60b70de57117a025/4dfc578a/bbmp3/music/2010/9/s22/F8TPYJF1.mp3?filename=Believe%20-%20Cher.mp3)
101.Let It Be (http://musik.soha.vn/mp3/dhcw5uhw6/Let-It-Be-The-Beatles.html)
The Beatles (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6VGhlIEJlYXRsZXM=/tim-kiem-The-Beatles.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/b3c6e6c3a8b28d564a59ce8927412a47/4dfc578a/bbmp3/music/2011/4/28/HCW5UHW6.mp3?filename=Let%20it%20be%20-%20The%20Beatles.mp3)
102.Those Were The Days (http://musik.soha.vn/mp3/dpfus3bbo/Those-Were-The-Days-Mary-Hopkin.html)
Mary Hopkin (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6TWFyeSBIb3BraW4=/tim-kiem-Mary-Hopkin.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/5499058ef3832fee3bea7a086335fd22/4dfc578a/bbmp3/music/2010/9/s16/PFUS3BBO.mp3?filename=Those%20Were%20The%20Days%20-%20Mary%20Hopkin.mp3)
103.You'll Find Your Way (http://musik.soha.vn/mp3/dj26uoy/Youll-Find-Your-Way-Tokyo-Square.html)
Tokyo Square (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6VG9reW8gU3F1YXJl/tim-kiem-Tokyo-Square.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/f9cb13eb41f7485ae377d6b2550ef38f/4dfc578a/bbmp3/music/2011/1/11/J26UOY.mp3?filename=Youll%20Find%20Your%20Way%20-%20Tokyo%20Square.mp3)
104.Music (http://musik.soha.vn/mp3/d766s8pdd/Music-Madonna.html)
Madonna (http://musik.soha.vn/artist/2272/Madonna.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/27c44fd82fc2ad2dacab77d5baeef11b/4dfc578a/bbmp3/music/2010/9/s23/766S8PDD.mp3?filename=Music%20-%20Madonna.mp3)
105.How Deep Is Your Love (http://musik.soha.vn/mp3/d9jbk3q9h/How-Deep-Is-Your-Love-The-Bee-Gees.html)
The Bee Gees (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6VGhlIEJlZSBHZWVz/tim-kiem-The-Bee-Gees.html)
Download (http://media.vinahoo.com/secdl/7f585bd4a8c2702056401a4068f3836c/4dfc578a/bbmp3/music/2010/9/s16/9JBK3Q9H.mp3?filename=How%20Deep%20Is%20Your%20Lov e%20-%20The%20Bee%20Gees.mp3)
106.Beautiful Sunday (http://musik.soha.vn/mp3/driz1r4ju/Beautiful-Sunday-Daniel-Boone.html)
Daniel Boone (http://musik.soha.vn/search/mp3/bnM6RGFuaWVsIEJvb25l/tim-kiem-Daniel-Boone.html)

nếu link lỗi nhiều ACE vào http://musik.soha.vn/album/dkkcduh/T...s-Artists.html (http://musik.soha.vn/album/dkkcduh/Tinh-Khuc-Bat-Hu-Thap-Nien-80-Various-Artists.html) vừa nghe và down dùm lum
P/s sorry vì sự bất tiện này mong ACE thông cảm

Tuấn Hội An
18-06-2011, 04:14 PM
cái nai nó bị nỗi nam ui

hungmobilevn
18-06-2011, 04:16 PM
fix link lại đi anh mấy bài này lâu không nghe lại . thank

Nam Tiến
18-06-2011, 04:17 PM
cái nai nó bị nỗi nam ui
lỗi chổ nào vậy
hic hic chắc mõi tay quá

anh em thích bài nào click download về nghe....
Trời Sóc Trăng đang mưa nên nghe mấy bài cổ này thấy hay nên đưa lên để ACE thư giản

nếu link lỗi nhiều ACE vào http://musik.soha.vn/album/dkkcduh/T...s-Artists.html (http://musik.soha.vn/album/dkkcduh/Tinh-Khuc-Bat-Hu-Thap-Nien-80-Various-Artists.html) vừa nghe và down dùm lum
P/s sorry vì sự bất tiện này mong ACE thông cảm

lyducquyen
18-06-2011, 04:52 PM
Mưa rảnh bác down về hết gom thành 1 cục quăng lên cho ae dễ xử:D

phongtinh
18-06-2011, 05:57 PM
Đúng món khoái khẩu! Thank mày nhen thằng VIP :p

Hải Thành
18-06-2011, 07:11 PM
nói chung cũng hay , nhưng nhạc ở trang này chất lượng hơi thấp.