Còn ai dung Window phone nữa không. Máy em hỏng mà không biết đi sửa đâu