Results 1 to 12 of 12

Thread: Pwnage tool để tạo custom 4.1 cho 3GS

 1. #1
  Moderator jimmyhuyphong's Avatar
  Join Date
  Apr 2009
  Location
  biên hòa
  Posts
  2,258

  Pwnage tool để tạo custom 4.1 cho 3GS

  Chỉ áp dụng có 3gs old boot và không jailbreak bằng spirit lúc trước.
  While waiting for iOS 4.1 jailbreak release (may be SHAtter?), we will give a guide to jailbreak iPhone 3GS old bootrom only on iOS 4.1 using a modified version PwnageTool from Criminal90 with the help of some other tools which is essential in the jailbreak process.


  This guide requires iPhone 3GS old bootrom on 3.1.2 (jailbroken with Blackra1n) or on 3.1.3 (jailbroken with Sn0wbreeze / Pwnagetool not with Spirit). If you have SHSH blobs of 3.1.2 or 3.1.2, use our guide posted here to downgrade, then jailbreak your device and follow the step by step guide below.

  Note: Do it on your own RISK, we are not responsible for any damage happens to your device.

  Step 1: Download the required files,
  • Download iOS 4.1 firmware and save it on your desktop,
  • Download iTunes 10 and install it,
  • Download the modified PwnageTool and iOS 4.1 Jailbreaker
  Step 2: Launch PwnageTool and connect your iPhone via USB, you should be promoted with a warning message, hit OK to start.
  Step 3: Click on Expert Mode button, select iPhone 3GS, then hit the blue arrow.
  Step 4: You will be brought to the "Browse for IPSW" page. click on Browse for IPSW and point it to iOS 4.1 you already downloaded above.

  Step 5: Now click on "General" to begin the customization,
  • Deselect Activate if you have an iPhone legitimately activated on an official carrier.
  • Adjust the partition size as you want, or leave it as it's.
  Step 6: [Optional] After you end customizations, hit the blue arrow. Now you are in "Cydia" page, through this page you can add repos in Cydia and install applications as you want.
  Enter "Manage Sources" section to add repos, then select the "Download packages" tab and click the Refresh button to display all the available packages. Double clicking the package you want will download it and make it available in the "Select Packages" tab. Make sure that everything is fine and hit the blue arrow.

  Step 7: In this page, you can uncheck both Boot logo and Recovery logo to keep default Apple's logos or click on "Browse" to replace them with another image then hit the blue arrow.
  Step 8: Now the Pwnage process will start, select "Build" button to start building your custom firmware. You will be asked to locate the place to save the custom firmware, select anywhere (i.e. desktop) and hit "Save". Building the firmware process will start.
  Step 9: The process will take up to 10 minutes. While creating the custom firmware you will be asked to write your system password, DON'T write it! Instead, install iOS4.1Jailbreaker installer package (downloaded above with PwnageTool) and hit "Continue" twice and write the admin password if required.

  Step 10: Now switch back to PwnageTool and type in your password. You will get a pop-up that will tell you to put your iPhone in Recovery Mode and restore with iTunes.
  Step 11: Now launch iTunes, sync your device. Once in iTunes, hold the Alt / Option key and click Restore. Locate the create ipsw file, click OK and let iTunes extract, verify and restore your iPhone 3GS.
  Step 12: Now you have to get out of recovery mode, download TinyUmbrella, launch it and click on "Kick Device out of Recovery Mode"

  Step 13: Well done, you have an iPhone 3GS on iOS 4.1 jailbroken and you will find Cydia on your home screen. But you may face this problems:
  How to: Unlock iPhone 3GS on iOS 4.1:
  To do so, you need to be activated on original SIM or Phonebook card. Follow our guide posted here to unlock iPhone 3GS on any baseband using Ultrasn0w 1.0-1.

  Now a lot of people still not happy, but the world will be free very soon by the next jailbreak from pod2g with the help of p0sixninja. Just stay tuned and we will keep you updated
  VCB : 0121001650782 - Chủ TK : Nguyễn Huy Phong
  Yahoo & skype : jimmyhuyphong
  Phone : 0918.447373
  Unlock - sửa lỗi phần mềm - nạp TV all Mobile.
  2B/6 KP 10 - P.Tân Hòa - Biên Hòa - Đồng Nai.

 2. #2
  VIP Member hoai2301's Avatar
  Join Date
  Aug 2009
  Location
  Biên Hoà
  Posts
  1,022
  Quá hay nhưng ko bít tiếng anh nên ta đành bó tay...
  LH Hoài 0919 850853-0919.853.853
  VCB 0121002742117 (Bui Thi Bach Tuyet)
  Yahoo : Hoaian53/Facebook:HN Cell

 3. #3
  Công cụ Pwnage đề tao cho 4,1 tùy chỉnh 3GS
  Chí áp dụng có Giá 3gs So sánh khởi động cũ khong jailbreak bang truoc luc tinh thần.
  Trong khi chờ đợi IOS jailbreak 4,1 phát hành (có thể bị vỡ?), chúng tôi sẽ cung cấp cho một tài liệu hướng dẫn để jailbreak iPhone 3GS BootROM cũ chỉ trên 4,1 IOS bằng cách sử dụng một phiên bản sửa đổi từ PwnageTool Criminal90 với sự giúp đỡ của một số công cụ khác đó là điều cần thiết trong quá trình jailbreak .

  Hướng dẫn này yêu cầu iPhone 3GS BootROM cũ trên 3.1.2 (jailbroken với blackra1n) hoặc trên 3.1.3 (jailbroken với Sn0wbreeze / PwnageTool không với Thánh Linh). Nếu bạn có các đốm màu SHSH của 3.1.2 hoặc 3.1.2, sử dụng tài liệu hướng dẫn của chúng tôi được đăng ở đây để hạ xuống, sau đó jailbreak điện thoại của bạn và làm theo hướng dẫn từng bước dưới đây.

  Lưu ý: Do nó trên của riêng bạn RỦI RO, chúng tôi không chịu trách nhiệm về thiệt hại xảy ra cho thiết bị của bạn.

  Bước 1: Download file yêu cầu này,
  • Tải về IOS 4,1 phần vững và lưu nó vào máy tính để bàn của bạn,
  • Tải về iTunes 10 và cài đặt nó,
  • Tải về các PwnageTool đổi lần và IOS 4,1 Jailbreaker
  Bước 2: Khởi chạy PwnageTool và kết nối iPhone của bạn thông qua USB, bạn cần phải được đẩy mạnh với một thông điệp cảnh báo, nhấn OK để bắt đầu.
  Bước 3: Click vào nút Chế độ Expert, iPhone 3GS chọn, sau đó nhấn vào mũi tên màu xanh.
  Bước 4: Bạn sẽ được đưa đến Browse "cho IPSW" trang. click vào Browse for IPSW và điểm nó vào IOS 4,1 bạn đã tải về ở trên.

  Bước 5: Bây giờ nhấp vào "General" để bắt đầu tùy biến,
  • Bỏ chọn Kích hoạt nếu bạn có một iPhone hợp pháp kích hoạt trên một tàu sân chính thức.
  • Điều chỉnh kích thước phân vùng như bạn muốn, hoặc để lại nó như là nó.
  Bước 6: Tùy chọn] [Sau khi bạn tùy chỉnh cuối cùng, nhấn vào mũi tên màu xanh. Bây giờ bạn đang ở trong "trang" Cydia, thông qua các trang này bạn có thể thêm Repos trong Cydia và cài đặt các ứng dụng như bạn muốn.
  Nhập "Nguồn Quản lý" phần để thêm Repos, sau đó chọn "gói Tải về" tab và click vào nút Refresh để hiển thị tất cả các gói có sẵn. Nhấp đúp vào gói bạn muốn nó sẽ tải về và làm cho nó có sẵn trong tab "" Chọn gói. Hãy chắc chắn rằng mọi thứ đều tốt và nhấn vào mũi tên màu xanh.

  Bước 7: Trong trang này, bạn có thể bỏ chọn cả hai logo logo khởi động và phục hồi để giữ cho các biểu tượng mặc định của Apple hoặc click vào nút "Browse" để thay thế chúng với hình ảnh khác sau đó nhấn vào mũi tên màu xanh.
  Bước 8: Bây giờ quá trình Pwnage sẽ bắt đầu, chọn "Build" để bắt đầu xây dựng phần mềm tùy chỉnh của bạn. Bạn sẽ được yêu cầu xác định vị trí nơi để lưu các phần mềm tùy chỉnh, chọn bất cứ nơi nào (tức là máy tính để bàn) và nhấn "Save". Xây dựng quy trình phần mềm sẽ bắt đầu.
  Bước 9: Quá trình sẽ mất đến 10 phút. Trong khi tạo tùy chỉnh phần vững, bạn sẽ được yêu cầu viết mật khẩu hệ thống của bạn, đừng viết nó! Thay vào đó, cài đặt trình cài đặt gói iOS4.1Jailbreaker (tải về ở trên với PwnageTool) và nhấn "Tiếp tục" hai lần và ghi các mật khẩu quản trị nếu cần.

  Bước 10: Bây giờ chuyển về PwnageTool và nhập mật khẩu của bạn. Bạn sẽ nhận được một cửa sổ pop-up sẽ cho bạn biết để đặt iPhone của bạn trong chế độ phục hồi và khôi phục lại với iTunes.
  Bước 11: Bây giờ khởi động iTunes, điện thoại của bạn đồng bộ. Một khi trong iTunes, giữ Alt / Option chính và khôi phục kích. Xác định vị trí tạo ipsw file, nhấn OK và để cho iTunes trích xuất, xác minh và phục hồi 3GS iPhone của bạn.
  Bước 12: Bây giờ bạn có để có được ra khỏi chế độ phục hồi, download TinyUmbrella, khởi động nó và nhấn vào "ra thiết bị Kick của chế độ phục hồi"

  Bước 13: Vâng thực hiện, bạn có một iPhone 3GS trên 4,1 IOS jailbroken và bạn sẽ tìm thấy Cydia trên màn hình nhà bạn. Nhưng bạn có thể phải đối mặt với vấn đề này:
  Làm thế nào để: Unlock iPhone 3GS trên 4,1 IOS:
  Để làm như vậy, bạn cần phải được kích hoạt trên bản gốc hoặc thẻ SIM danh bạ. Thực hiện theo hướng dẫn của chúng tôi được đăng ở đây để mở khóa iPhone 3GS bằng cách sử dụng trên bất kỳ baseband Ultrasn0w 1,0-1.

  Bây giờ rất nhiều người dân vẫn không hài lòng, nhưng thế giới sẽ được miễn phí rất sớm bởi các jailbreak tiếp theo từ pod2g với sự giúp đỡ của p0sixninja. Chỉ cần ở lại điều chỉnh và chúng tôi sẽ giữ cho bạn cập nhật

  Unlock - Repair boot- Repair imei - UpRom - Fix Error - Tiếng Việt all Mobile
  739 Đường 3 tháng 2 F6 Q10 TPHCM
  Call: 0909.099.687 Truyền Gsm 4. #4
  Moderator jimmyhuyphong's Avatar
  Join Date
  Apr 2009
  Location
  biên hòa
  Posts
  2,258
  dịch kiểu google đọc xong chẳng hiểu đang đọc cái gì.
  VCB : 0121001650782 - Chủ TK : Nguyễn Huy Phong
  Yahoo & skype : jimmyhuyphong
  Phone : 0918.447373
  Unlock - sửa lỗi phần mềm - nạp TV all Mobile.
  2B/6 KP 10 - P.Tân Hòa - Biên Hòa - Đồng Nai.

 5. #5
  SuperModerator trieubk's Avatar
  Join Date
  Jan 2009
  Posts
  4,125
  Hiện tại 3Gs ko thể restore 4.02, cứ 4.1 thẳng tiến.

  Ko biết lên 4.1 có active làm máy chơi game ko nữa.
  Mở mạng-mua code-sửa lỗi phần mềm giá tốt cho các AE cửa hàng
  Nhận tính code SL3
  ĐC: 36/31 Huỳnh Thiện Lộc,P. Phú Thạnh,Q. Tân Phú, TPHCM YM Ngtrieubk

 6. #6
  @ VIP TRIEU : Bỏ SIM theo máy hay SIM 6 in 1 là vào menu bình thường làm Ipod à anh .
  Mới làm cho khách xong 1 con

 7. #7
  SuperModerator trieubk's Avatar
  Join Date
  Jan 2009
  Posts
  4,125
  Quote Originally Posted by kebattri View Post
  @ VIP TRIEU : Bỏ SIM theo máy hay SIM 6 in 1 là vào menu bình thường làm Ipod à anh .
  Mới làm cho khách xong 1 con
  Ý hỏi 4.1 thôi(tại vì chưa test active 4.1), chứ 4.02 trở về trước thì vô tư.
  Mở mạng-mua code-sửa lỗi phần mềm giá tốt cho các AE cửa hàng
  Nhận tính code SL3
  ĐC: 36/31 Huỳnh Thiện Lộc,P. Phú Thạnh,Q. Tân Phú, TPHCM YM Ngtrieubk

 8. #8
  Bợm Nhậu hoahaiduong's Avatar
  Join Date
  Dec 2008
  Location
  Bình Dương - Biên Hòa
  Posts
  1,882
  Cho em hỏi Ip4 ver 4.0.2 giải pháp thế nào các anh ? Downgrade liệu có ổn ko ?
  Chúng ta rồi cũng sẽ già
  Cũng lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân

 9. #9
  Bợm Nhậu baby's Avatar
  Join Date
  Jan 2010
  Location
  Police Station
  Posts
  1,746
  ổn 1000% ,,,hok có vấn đề j hết
  Iphone 4S new 99 % Hàng Sing us ...... Giá 5 triệu 9
  Iphone 5S gold new 15 trieu 2
  CAll :

  Khánh Nguyên Store 577 hậu giang F11 Q6
  849 Hồng bàng F9 Q6


 10. #10
  Có SIM là active vô tư anh
  Sáng khách mang tới 1 cây 3GS ( khách nói do ở nhà tự cài game ) xong nó treo .
  Giờ 3GS vào chép nhạc hay game là hết ham rồi
  Quote Originally Posted by trieubk View Post
  Ý hỏi 4.1 thôi(tại vì chưa test active 4.1), chứ 4.02 trở về trước thì vô tư.

 11. #11
  SuperModerator trieubk's Avatar
  Join Date
  Jan 2009
  Posts
  4,125
  Mới vừa làm 1 em 3Gs mã bảo vệ, đã nói với khách hàng chuẩn bị tâm lý làm ipod, ko ngờ gặp em bản QT restore lên 4.1 ok luôn
  Mở mạng-mua code-sửa lỗi phần mềm giá tốt cho các AE cửa hàng
  Nhận tính code SL3
  ĐC: 36/31 Huỳnh Thiện Lộc,P. Phú Thạnh,Q. Tân Phú, TPHCM YM Ngtrieubk

 12. #12
  Hai Lúa PHÚ HUẾ-GSM's Avatar
  Join Date
  Dec 2008
  Location
  8800 e art club !
  Posts
  4,324
  Quote Originally Posted by trieubk View Post
  Mới vừa làm 1 em 3Gs mã bảo vệ, đã nói với khách hàng chuẩn bị tâm lý làm ipod, ko ngờ gặp em bản QT restore lên 4.1 ok luôn
  chắc là bả quốc tế.vừa ói con 3g lên 4.1 nhận làm hw nó ko chiệu,boot 6.4 .vậy là bể kèo nặng luôn.game voeis app em bỏ hết sạch khỏi itune ko hối ko kịp.hehe

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 4
  Last Post: 03-08-2011, 12:22 PM
 2. Pwnage Tool 3.1.4 Released
  By KHANH BÌNH in forum IPHONE
  Replies: 1
  Last Post: 13-10-2009, 05:02 PM
 3. Replies: 2
  Last Post: 13-10-2009, 08:10 AM
 4. Replies: 6
  Last Post: 10-10-2009, 04:39 PM
 5. Replies: 0
  Last Post: 05-10-2009, 11:39 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •