Danh sách AE tham gia off mini tại Cà Mau.

Nick trên form:* QUANGLĨNHMOBILE
Tên thường dùng:* Quang Lĩnh
Sốlượng tham gia:* 01
Số ĐT liên lạc:* 0919122266
Số thứ tự:*1

Nick trên form:*.......hoangbimobile
Tên thường dùng:*.......Hoàng Bi
Số lượng tham gia:*.......01 (Thêm sẽ báo sao)
Số ĐT liên lạc:*....... 0987144844
Số thứ tự:*.......02


Nick trên form:3G
Tên thường dùng: Nghĩa
Số lượng tham gia:1
Số ĐT liên lạc: 0919877445
Số thứ tự: 03


Nick trên form:* khangmobile
Tên thường dùng:* khang
Sốlượng tham gia:* 01
Số ĐT liên lạc:* 0949227999-0919736763
Số thứ tự:*04

Nick trên form:051990
Tên thường dùng: Đại
Số lượng tham gia:1
Số ĐT liên lạc: 0918009920 0933669972
Số thứ tự: 04

Nick trên form:* khanhhau_gsmcm
Tên thường dùng:* Khánh Hậu
Sốlượng tham gia:* 01
Số ĐT liên lạc:* 0907666269
Số thứ tự:*5


Danh sánh AE off mini tại Cà mau. Tuy ít nhưng tình nghĩa tràng đầy.

Nick trên form:* QUANGLĨNHMOBILE
Tên thường dùng:* Quang Lĩnh
Sốlượng tham gia:* 01
Số ĐT liên lạc:* 0919122266
Số thứ tự:*01

Nick trên form:*.......hoangbimobile
Tên thường dùng:*.......Hoàng Bi
Số lượng tham gia:*.......01 (Thêm sẽ báo sao)
Số ĐT liên lạc:*....... 0987144844
Số thứ tự:*.......02


Nick trên form:3G
Tên thường dùng: Nghĩa
Số lượng tham gia:1
Số ĐT liên lạc: 0919877445
Số thứ tự: 03


Nick trên form:* khangmobile
Tên thường dùng:* khang
Sốlượng tham gia:* 01
Số ĐT liên lạc:* 0949227999-0919736763
Số thứ tự:*04

Nick trên form:051990
Tên thường dùng: Đại
Số lượng tham gia:1
Số ĐT liên lạc: 0918009920 0933669972
Số thứ tự: 05

Nick trên form:* khanhhau_gsmcm
Tên thường dùng:* Khánh Hậu
Sốlượng tham gia:* 01
Số ĐT liên lạc:* 0907666269
Số thứ tự:* 06

Đăng ký dùm chú em:

Tên thường dùng:* Hảo
Sốlượng tham gia:* 01
Số ĐT liên lạc:* 0915959550
Số thứ tự:* 07


Tên thường dùng:* Nghĩa (Năm Căn)
Sốlượng tham gia:* 01
Số ĐT liên lạc:* 0918661623

Số thứ tự:* 08

Tuy ít nhưng cái quang trọng là AE đoàn kết chịu chơi. Cũng có một số anh em call nói sẻ tới, nhưng trên tinh thân có bao nhiêu chơi bấy nhiêu. gần tới giờ G rồi đi chuẩn bị cái.