Tình hình máy đang tiếng hoa,em up rom tiếng anh giờ hiện boot (4màu) đã up nhiều rom mà lỗi hoài .AE gặp qua xin giúp Thanks. (IPL 1.11.0002. SPL 1.11.0000)