Results 1 to 2 of 2

Thread: 2730 đang sài bị mất nguồn.mở nguồn lên chỉ rung 1 cái rồi treo NOKIA

 1. #1
  Nhậu Lai Rai
  Join Date
  Nov 2009
  Posts
  14

  2730 đang sài bị mất nguồn.mở nguồn lên chỉ rung 1 cái rồi treo NOKIA

  như tiêu đề.em nhờ các bác xem giúp cái log sau của em nó khi em chạy lại cho nó bằng MX.xem máy nầy bị gì gì và cách giải quyết.cám ơn máy bác nhiều.

  Version from phone: 10.45
  Version from file: 10.45
  MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 4], SN: C08536A4
  Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 01014E66
  Connection status: UHCI:HUB:USB 2.00 (Full-speed)
  Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
  Module ver: 1.0.0.21313(12-12-2012), Library ver: 1.0.0.14337(12-12-2012)
  Reading RPL backup ...
  Reading Phone IDs ...
  CMT Data :
  SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006030C192101023000 [RAP3G ver: PA 3.0]
  EM0 ID: 00000296
  EM1 ID: 00000B22
  PUBLIC ID: 06100209048E03568A23CAA64227AF1E6A44CE4E
  ASIC MODE ID: 00
  ROOT KEY HASH: 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  SecondaryBoot: RAP3Gv30_2nd.fg [BB5] version: 11.34.0 revision: 3.0 size: 0x3B80
  Supported Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0003192101002000, 000C192101002000, 0003192101002100, 000C192101002100, 0003192101002200, 000C192101002200, 0003192101012200, 000C192101012200, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
  eBB5ProtocolType: NEW
  TransmissionMode: DDR&TX2
  Storage0: 0000 0000 - 0000 0000 type: RAM, asic:CMT
  Storage1: FFFF 0000 - 0000 0000 type: MMC, asic:CMT
  Storage2: 0089 8982 - 0000 8A31 [Intel NU48F512,512 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
  Storage3: 0000 0001 - 0000 0000 [unused/removed] type: FLASH,NOR, asic:CMT
  Algorithm: RAP3Gv30_XSR14_alg.fg [BB5 ALGORITHM] version: 11.34.0 revision: 3.0 size: 0x81324
  Supported Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0003192101002000, 000C192101002000, 0003192101002100, 000C192101002100, 0003192101002200, 000C192101002200, 0003192101012200, 000C192101012200, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
  TransmissionMode: DDR&TX2
  FUR: Adding Asic CMT as client OK
  CMT PAPUBKEYS HASH: 8669C77551AE1280331BBAE6FD0C7CB3D3F44CC1
  PUBLIC ID: 06100209048E03568A23CAA64227AF1E6A44CE4E
  PRIVATE ID: 259038B64F4F7C454532AE3B4D6FA63990F4273F
  E-FUSE: C5D5525E
  SEC ROM CRC: DFAAF68F
  productData saved.

  Restarting phone ...
  Reading Secure Storage ...
  Reading Important data ...
  Reading SIMLOCK data ...
  Reading CERT data ...
  CMT Data :
  SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006030C192101023000 [RAP3G ver: PA 3.0]
  EM0 ID: 00000296
  EM1 ID: 00000B22
  PUBLIC ID: 06100209048E03568A23CAA64227AF1E6A44CE4E
  ASIC MODE ID: 00
  ROOT KEY HASH: 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  SecondaryBoot: RAP3Gv3_2nd.fg [BB5] version: 9.11.1 revision: 0.0 size: 0x3C00
  Supported Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
  eBB5ProtocolType: OLD
  Storage0: 0089 8982 - 0000 8A31 [Intel NU48F512,512 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
  Storage content: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  Storage1: FFFF 0000 - 0000 0000 type: MMC, asic:CMT
  TransmissionMode: 16Bit
  Algorithm: RAP3Gv3_algo.fg [BB5 ALGORITHM] version: 9.50.0 revision: 0.0 size: 0x23010
  Supported Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0003192101002000, 000C192101002000, 0003192101002100, 000C192101002100, 0003192101002200, 000C192101002200, 0003192101012200, 000C192101012200, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
  CMT PAPUBKEYS HASH: 8669C77551AE1280331BBAE6FD0C7CB3D3F44CC1
  TransmissionMode: DDR&TX2
  Reading CMT NPC (0x168 bytes).
  Reading CMT VARIANT (0x0 bytes).
  Reading CMT CCC (0x160 bytes).
  Reading CMT HWC (0xD4 bytes).
  Reading CMT R&D (0x0 bytes).
  Reading CMT MDM_KEYS (0x0 bytes).
  Reading CMT PARTNERC (0x0 bytes).
  Flash Imei: 35593104754165
  NPC_DATA saved OK
  CCC_DATA saved OK
  HWC_DATA saved OK
  SIMLOCK_DATA saved OK
  SIMLOCK_KEY_DATA saved OK
  SUPERDONGLE_KEY_DATA saved OK
  CMLA_KEY_DATA saved OK
  WMDRM_PD_DATA saved OK
  RF_DATA saved OK
  PROD_DATA saved OK
  BT_DATA saved OK
  LOCK_DATA saved OK
  LOCK120_DATA saved OK
  BB_DATA saved OK
  RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\BB5_35593104754165_BA CK.rpl"
  Processing MCU file: rm578__10.45.mcusw
  [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 21.65 MB
  Supported Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 030C192101023000
  CMT Data :
  SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006030C192101023000 [RAP3G ver: PA 3.0]
  EM0 ID: 00000296
  EM1 ID: 00000B22
  PUBLIC ID: 06100209048E03568A23CAA64227AF1E6A44CE4E
  ASIC MODE ID: 00
  ROOT KEY HASH: 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  SecondaryBoot: RAP3Gv3_2nd.fg [BB5] version: 9.11.1 revision: 0.0 size: 0x3C00
  Supported Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
  eBB5ProtocolType: OLD
  Storage0: 0089 8982 - 0000 8A31 [Intel NU48F512,512 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
  Storage content: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  Storage1: FFFF 0000 - 0000 0000 type: MMC, asic:CMT
  TransmissionMode: 16Bit
  Algorithm: RAP3Gv3_algo.fg [BB5 ALGORITHM] version: 9.50.0 revision: 0.0 size: 0x23010
  Supported Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0003192101002000, 000C192101002000, 0003192101002100, 000C192101002100, 0003192101002200, 000C192101002200, 0003192101012200, 000C192101012200, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
  CMT PAPUBKEYS HASH: 8669C77551AE1280331BBAE6FD0C7CB3D3F44CC1
  TransmissionMode: DDR&TX2
  Storing certificate [NPC, VARIANT, R&D, CCC, HWC] ...OK
  Erase size: 23.25 MB
  CMT FLASH,NOR area [00000000-000006BF]
  CMT FLASH,NOR area [000006C0-0001FFFF]
  CMT FLASH,NOR area [00040000-000BFFFF]
  CMT FLASH,NOR area [000C0000-0013FFFF]
  CMT FLASH,NOR area [00140000-0155FFFF]
  CMT FLASH,NOR area [01560000-0175FFFF]
  erased in 2 min 13.500 s
  Prog.status for Asic CMT ...
  NOR: OK
  Flash programming ...
  CMT NOLO block sent
  CMT KEYS block sent
  CMT PRIMAPP block sent
  CMT PASUBTOC block sent
  CMT PAPUBKEYS: 8669C775 [RAP Certificate 215 v1] sent
  CMT UPDAPP block sent
  CMT DSP0 block sent
  CMT MCUSW block sent
  Prog.status for Asic CMT ...
  NOR: OK
  Programming completed in 1 min 24.218 s
  Processing PPM file: rm578__10.45.ppm_v
  [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 6.78 MB
  Supported Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 030C192101023000
  CMT Data :
  SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006030C192101023000 [RAP3G ver: PA 3.0]
  EM0 ID: 00000296
  EM1 ID: 00000B22
  PUBLIC ID: 06100209048E03568A23CAA64227AF1E6A44CE4E
  ASIC MODE ID: 00
  ROOT KEY HASH: 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  SecondaryBoot: RAP3Gv3_2nd.fg [BB5] version: 9.11.1 revision: 0.0 size: 0x3C00
  Supported Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
  eBB5ProtocolType: OLD
  Storage0: 0089 8982 - 0000 8A31 [Intel NU48F512,512 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
  Storage content: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  Storage1: FFFF 0000 - 0000 0000 type: MMC, asic:CMT
  TransmissionMode: 16Bit
  Algorithm: RAP3Gv3_algo.fg [BB5 ALGORITHM] version: 9.50.0 revision: 0.0 size: 0x23010
  Supported Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0003192101002000, 000C192101002000, 0003192101002100, 000C192101002100, 0003192101002200, 000C192101002200, 0003192101012200, 000C192101012200, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
  CMT PAPUBKEYS HASH: 8669C77551AE1280331BBAE6FD0C7CB3D3F44CC1
  TransmissionMode: DDR&TX2
  Erase size: 8.62 MB
  CMT FLASH,NOR area [01760000-01FFFFFF]
  erased in 41.047 s
  Prog.status for Asic CMT ...
  NOR: OK
  Flash programming ...
  Prog.status for Asic CMT ...
  NOR: OK
  Programming completed in 26.328 s
  Processing CNT file: rm578__10.45_001.image_v_ctv_vn_9c0h1
  [BB5,BB5 ALGORITHM] page size: 128 K size: 15.64 MB
  Supported Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 030C192101023000
  NOR page size in the phone is 128 K.
  CMT Data :
  SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006030C192101023000 [RAP3G ver: PA 3.0]
  EM0 ID: 00000296
  EM1 ID: 00000B22
  PUBLIC ID: 06100209048E03568A23CAA64227AF1E6A44CE4E
  ASIC MODE ID: 00
  ROOT KEY HASH: 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  SecondaryBoot: RAP3Gv3_2nd.fg [BB5] version: 9.11.1 revision: 0.0 size: 0x3C00
  Supported Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
  eBB5ProtocolType: OLD
  Storage0: 0089 8982 - 0000 8A31 [Intel NU48F512,512 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
  Storage content: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  Storage1: FFFF 0000 - 0000 0000 type: MMC, asic:CMT
  TransmissionMode: 16Bit
  Algorithm: RAP3Gv3_algo.fg [BB5 ALGORITHM] version: 9.50.0 revision: 0.0 size: 0x23010
  Supported Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0003192101002000, 000C192101002000, 0003192101002100, 000C192101002100, 0003192101002200, 000C192101002200, 0003192101012200, 000C192101012200, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
  CMT PAPUBKEYS HASH: 8669C77551AE1280331BBAE6FD0C7CB3D3F44CC1
  TransmissionMode: DDR&TX2
  Erase size: 31.75 MB
  CMT FLASH,NOR area [02000000-0245FFFF]
  CMT FLASH,NOR area [02460000-03FBFFFF]
  erased in 2 min 15.906 s
  Prog.status for Asic CMT ...
  NOR: OK
  Converting UCP blocks to 128 K.
  Flash programming ...
  Prog.status for Asic CMT ...
  NOR: OK
  Programming completed in 1 min 0.687 s
  Total time for flashing process(boot+erase+write) was 8 min 40.688 s


  Phone type: RM-578 (Nokia 2730 classic)
  SW version: V 10.45 05-07-10 RM-578 (c) Nokia
  Imei plain: 35593104754165-8
  Product code: 059C0H1
  Battery voltage: 4679 mV, current: 0 mA
  Language Pack:
  - not available.


  SLPA ver[4]: PA_SL3/PA_SIMLOC30 (15 digit NCK)
  warning: avoid SW Downgrade & manual erase to this phone !

  SIMLOCK invalid!
  SUPERDONGLE_KEY seems to be valid
  CMLA_KEY seems to be valid
  WMDRM_PD seems to be valid
  SECURITY_TEST passed


  Failed to read SP data

 2. #2
  bài viết rất bổ ích, cảm ơn bạn
  Chúng tôi cung cấp sản phẩm XE TẢI THÙNG , XE ĐẦU KÉO , XE BEN HOWO chất lượng tốt nhất.
  Đ/c: Số 3 + 5 Nguyễn Văn Linh - Long Biên - Hà Nội
  Website : xetailongbien.com
  Sđt: 0969331386 - 0966948079
  Gmail: XETAILONGBIEN79@GMAIL . COM

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. xin giúp nokia E63 bật nguồn lên xanh treo
  By QuốcBình in forum NOKIA: Thảo luận Phần Mềm
  Replies: 3
  Last Post: 05-08-2012, 03:49 PM
 2. Nokia 7230 treo nguồn
  By Tuanlong Mobile in forum Nokia
  Replies: 7
  Last Post: 08-07-2012, 10:59 AM
 3. Replies: 4
  Last Post: 16-05-2011, 05:08 PM
 4. Replies: 8
  Last Post: 29-03-2011, 06:24 PM
 5. N75 mở nguồn lên NOKIA treo
  By Quốc Anh Ireb in forum Nokia
  Replies: 10
  Last Post: 29-04-2010, 09:20 AM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •